Eskilstuna första kommun att verkställa Säkerhetspolisens önskemål

Eskilstuna kommun, Säkerhetspolisen. Montage
  • Fredag 12 Jun 2020 2020-06-12
E-post 1945

Säkerhetspolisen, Säpo menar att det behöver ske ett arbete mot den institutionalisering som skett inom den våldsbejakande extremismen där radikalisering, rekrytering och finansieringen sker genom bolag, stiftelser och föreningar som omsätter hundratals miljoner kronor. Eskilstuna kommun blir nu först att i praktiken hörsamma och effektuera Säpos önskemål. 

Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna kommun beslöt under onsdagens möte att neka studieförbundet Ibn Rushd det årliga föreningsbidraget. Beslutet togs efter att Sverigedemokraterna först lämnat in ett yrkande på avslag av studieförbundets bidragsansökan. Sverigedemokraternas initiativ föranledde att även den styrande majoriteten tog fram ett eget förslag.

I beslutet att avslå studieförbundets ansökan deltog den styrande majoriteten; Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet samt initiativtagarna Sverigedemokraterna. Liberalerna deltog inte i beslutet. Endast Vänsterpartiet ville bevilja studieförbundets ansökan.

Den styrande majoriteten i nämnden, S, M och C menar att

Ibn Rushd är ett studieförbund som under åren varit ifrågasatt på nationell nivå. Deras lämplighet som bidragsmottagare har ifrågasatts både av riksdagen, statliga myndigheter och media. Kritiken består i bristande demokratisyn och diskriminerade värderingar samt inbjudna föreläsare med både antisemitiska och homofobiska inslag. 

Majoriteten anser vidare att stödet till folkbildningen är så pass viktigt att det aldrig får råda några tvivel på att stödet går till rätt saker.

Folkbildningen är viktigare än någonsin för att stärka och utveckla demokratin och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Folkbildningens legitimitet måste värnas.

Nämnden gav kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en mer omfattande utredning till nästa års beslut om förbundet väljer att åter söka bidrag.

Även om det pågår fler initiativ att kritiskt granska studieförbundet Ibn Rushd på lokal nivå, i bland annat Huddinge, är Eskilstuna den första kommu som väljer att frysa bidragen helt. Som underlag till yrkandet och beslutet har bland annat forskarna docent Aje Carlboms och Magnus Ranstorps underlag använts. Dessa två har tidigare kritiserat såväl Ibn Rushd som Folkbildningsrådets rapport författad av professor Erik Amnå som lät genomföra den.

Amnås rapport har kritiserats för att sakna dels en genomlysning av de ekoniska transaktionerna samt Ledarsidorna.se har identifierat ett antal direkt felaktiga eller vilseledande slutsatser som Amnå gör. Amnå menar att det finns vissa kopplingar, personrelaterade, till det Muslimska brödraskapet men inga fasta organisatoriska.

En direkt felaktigt och helt missvisande slutsats om Ibn Rushds egna medlemsorganisationers stadgar vägs in i analysen:

  • Skulle studieförbundet Ibn Rushd upplösas tillfaller alla dess tillgångar Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. 
  • IFiS erkännner sig själva anslutna till Muslimska brödraskapets ideologiska uttolkning av Islam. Både i sina egna stadgar framgår detta samt i olika uttalanden från bland annat imamen i Stockholms moské, Mahmoud Khalfi.
  • Skulle Islamiska Förbundet i Sverige upplösas tillfaller alla dess tillgångar Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE.’
  • Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE är enligt Muslimska brödraskapets andlige ledare Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.
  • IFiS är medgrundande organisation till FIOE och initiativtagande organisation till studieförbundet Ibn Rushd i enlighet med såväl IFiS som Ibn Rushd egna stadgar.

De stadgemässiga och juridiskt bindande banden med den religiöst fascistiska rörelsen som Brödraskapet utgör i form av dess nätverks- och paraplyorganisationer är med andra ord mycket starka. Brödraskapet har dessutom i flera fall kunnat uppvisa kopplingar till både al Qaida och Islamiska staten. Även svenska Bröder har deltagit i och finansierat bland annat al Nusra-fronten under den tid som den etniska rensningen på kristna genomfördes av fronten som organisatoriskt tillhör al Qaida.

Vid den etniska rensningen av kristna i Idlib överlevde endast två av 1 200 kristna.

Ledarsidorna.se har sedan en veckas tid sökt professor Erik Amnå för att få en kommentar om hans slutsatser att det saknas fasta band med Brödraskapet.

Säkerhetspolisen, Säpo menar att det behöver ske ett arbete mot den institutionalisering som skett inom den våldsbejakande extremismen där radikalisering, rekrytering och finansieringen sker genom bolag, stiftelser och föreningar som omsätter hundratals miljoner kronor i sin årsbok för 2019. Ett sätt att minska tillväxten i extremistmiljöerna är att förhindra att organisationer som bidrar till radikalisering får ta del av offentliga medel. Säpo pekar på problematiken med den svaga regleringen av statsbidrag och kommunalt föreningsstöd.

Eskilstuna kommun blir nu först att i praktiken genomföra de åtgärder och uppfylla det behov om att frysa eller helt stoppa den offentliga finansieringen av radikaliserande miljöer som Säpo identifierat.

 

Islamismen i Sverige

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Översättningen av "Islamismen i Sverige" till norska för den norska marknaden är nu klar för utgivning. Den går att boka genom det norska förlaget Document.

Ur presentationen av boken för den norska marknaden:

I en imponerende detaljert redegjørelse som omfatter rundt to hundre navn på personer og en rekke navn på organisasjoner, avdekker Westerholm, som er tidligere etterretningsoffiser, ikke bare muslimbrødrenes nettverk i Sverige, men også hvordan dette opererer for å skaffe seg maksimal innflytelse. Redegjørelsen, som tar form av et digert puslespill, avtegner konturene av et mangehodet monster som trekker i tråder som hver for seg langt fra alltid ville fremkalle noen større uro, men som sett i sammenheng er dypt urovekkende.

Westerholm påviser hvordan nettverkets medlemmer opptrer i samsvar med en etableringsstrategi som Brorskapet har fastlagt i et dokument fra 1991. Dette vet man fordi FBI i sin tid beslagla en kopi av det under en husundersøkelse hos en amerikansk statsborger som var mistenkt for å støtte Hamas. Dokumentet ble frigitt av USAs domstolsarkiv i 2013, og er i sin helhet gjengitt i boken, der det for første gang gjøres tilgjengelig for offentligheten. Her avsløres en strategi helt i tråd med den som Brorskapets åndelige leder Yusuf al-Qaradawi har anbefalt, og siden 1989 iverksatt i Europa.

...

Med utgivelsen har Westerholm tatt steget inn blant de fremste ekspertene i verden på den organiserte islamismen.

Boken finns på svenska som e-, tal och vanlig bol på bland annat Bokus men även som streamingtjänst och talbok på Storytel inläst av Jan Pekkari.

Det finns fortfarande ett femtiotal exemplar kvar hos författaren, både med och utan numrerad extraillustration. Är du intresserad av ett sådant exemplar maila då på [email protected].

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.