Luckorna i Gardells expertutlåtande i rättegången mot Hermansson tydliggör radikalt kluster

Hovrätten för Västra Sverige. Foto: Wikipedia.
  • Tisdag 30 Jun 2020 2020-06-30
E-post 648

Inför hovrättsförhandlingarna i förtalsmålet mot kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson (S) har professor Mattias Gardell vid Uppsala universitet kallats som expertvittne för kärandesidan. Gardells expertutlåtande ger en tydlig beskrivning av vad politisk islam egentligen är men även en fingervisning om var han själv står om bilden breddas och ser vidare till ur vilken kontext kärandesidan skrivit de två artiklar som han analyserar. 

Inför de kommande förhandlingarna i hovätten i förtalsmålet mellan Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil å ena sidan som stämt det tidigare kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal har kärandesidan kallat professor Mattias Gardell som expertvittne.

Gardell menar i sin inlaga till hovrättsförhandlingar att Abdullahis och Doubakils två artiklar, ”Terrorlag pekar ut svenska muslimer” skriven av Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil i Aftonbladet debatt, publicerad 26 augusti 2014 och ”Ensidig analys kring väpnade grupper i Mellanöstern”, publicerad på SVT Opinion 5 februari 2015 av Maimuna Abdullahi och Sara Bessa, journalist och sedermera verksamhetsutvecklare på Amnesty international inte ger underlag för att klassificera de två som extremister.

Oaktat utfallet ger dock Gardells expertutlåtande stöd för den radikaliseringsprocess som beskrivs i ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm. Och vad egentligen ligger till grund för rättegången mot Hermansson,

Gardell menar att 

Termen ”politiserade muslimer som strider utomlands” framstår som en kvalificerande sammansättning av två benämningar. Den första härrör ur ”politisk islam” som benämning på mångfalden politiska ideologier som konstruerats med hänvisning till islam och syftar på en person vars politiska hemvist ryms inom fältet politisk islam. 

Samt vidare att

Då de i sammanhanget syftar just på svenska muslimer som ansluter sig till någon av de militant islamiska grupperingar som engagerat sig i väpnad konflikt utanför Sverige blir den sammansatta benämningen ”politiserade svenska muslimer som strider utomlands” ett försök att precisera vilka de talar om, det vill säga en deskriptiv och inte en förskönande term. 

Vad Gardell dock utelämnar inom fältet politisk islam är kraften i det så kallade Ammanbudskapet. Ammanbudskapet syftar till att ena de åtta största rättstillämpningarna inom islam om en definition om vad islam är. 

I Ammanbudskapets portalparagraf fastställs att sann salafism inte är att betrakta som apostasi vilket blir centralt för vidare tillämpning av politisk islam i allmänhet och analys av Abdullahis och Doubakils ställningstaganden i synnerhet. Men även Mattias Gardells expertinlaga. Eftersom Ammanbudskapet inte själva går in och definierar ”sann salafism” blir det salafismen självt som får definiera den.

Salafism delas in i tre undergrupper:

  • De bokstavstrogna, de som endast själva tillämpar sin ideologi på sig själva och genom dawa, mission, sprider budskapet
  • De politiska, de som organiserar sig politiskt för att påverka hela samhällen till att anamma deras syn på Koranen i sin bokstavstrogna form som samhällsbärande
  • De jihadistiska, de som anser att våld är den enda möjliga vägen när de två andra misslyckats.

Det är med andra ord kraften och formuleringarna i Ammanbudskapet som öppnar dörren för islamistisk våldsbejakande radikalisering och något som inte kan fördömas av muslimer som erkänt sig till Ammanbudskapet. I Sverige har imamen vid Stockholms Moské, Mahmoud Khalfi, omfamnat detta budskap. Khalfi har tidigare vitsordat Muslimska brödraskapets etablering i bland annat Tunis News.

Genom att inte precisera eller fördöma den formen av radikalisering som åsyftas är en rimlig tolkning att såväl Mattias Gardell som Abdullahi och Doubakil att en politisering av islam även kan omfatta våld som legitimt verktyg. Detta genom att den även utan fördömanden innefattar salafismen.

Denna tolkning ligger helt i linje med Frantz Fanon, en algerisk ideolog och författare till ”Jordens fördomda” som ser våldet som lika legitimt i en frihetskamp som talet och flygbladet. Såväl Abdullahi som Doubakil har tillsammans med Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa ofta hänvisat till just Fanon och ”Jordens fördömda” i olika sammanhang. Bland annat på ett seminarium finansierat av ABF Stockholm hösten 2019.

Även om Sveriges Unga Muslimer, SUM, förlorat rätten till statsbidrag i en prejudicerande dom i kammarrätten i Stockholm för att inte leva upp till demokratins idéer är organisationen fortfarande aktiv och engageras ofta av ABF. SUM:s ordförande är aktuell i en debatt i bland annat ABF Botkyrkas regi den 30 juni.

Att Gardell väljer att bryta ut Abdullahis och Doubakils två artiklar ur ett sammanhang är en möjlighet som ett expertvittne har och är naturligt då han företräder kärandesidan. Men sett till den idévärld som kännetecknar det kluster som Abdullahi och Doubakil rör sig inom, som omfattar tänkare som Fanon som ser våld som ett naturligt uttrycksmedel, blir bilden en annan.

Hur det hela slutar i hovrättförhandlingen är för tidigt att uttala sig om. Men att det blir en spännande föreställning är sannolikt ställt utom allt tvivel.

 

Extramaterial

Gardells expertutlåtande inför hovrättsförhandlingarna i målet mot Ann-Sofie Hermansson i länken här:

Västra HR B 1865-20 Aktbil 17, Sakkunnigutlåtande Mattias Gar

 

Islamismen i Sverige

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Översättningen av "Islamismen i Sverige" till norska för den norska marknaden är nu klar för utgivning. Den går att boka genom det norska förlaget Document. Inom kort kommer ett lanseringsseminarium äga rum i Oslo.

Ur presentationen av boken för den norska marknaden:

I en imponerende detaljert redegjørelse som omfatter rundt to hundre navn på personer og en rekke navn på organisasjoner, avdekker Westerholm, som er tidligere etterretningsoffiser, ikke bare muslimbrødrenes nettverk i Sverige, men også hvordan dette opererer for å skaffe seg maksimal innflytelse. Redegjørelsen, som tar form av et digert puslespill, avtegner konturene av et mangehodet monster som trekker i tråder som hver for seg langt fra alltid ville fremkalle noen større uro, men som sett i sammenheng er dypt urovekkende.

Westerholm påviser hvordan nettverkets medlemmer opptrer i samsvar med en etableringsstrategi som Brorskapet har fastlagt i et dokument fra 1991. Dette vet man fordi FBI i sin tid beslagla en kopi av det under en husundersøkelse hos en amerikansk statsborger som var mistenkt for å støtte Hamas. Dokumentet ble frigitt av USAs domstolsarkiv i 2013, og er i sin helhet gjengitt i boken, der det for første gang gjøres tilgjengelig for offentligheten. Her avsløres en strategi helt i tråd med den som Brorskapets åndelige leder Yusuf al-Qaradawi har anbefalt, og siden 1989 iverksatt i Europa.

...

Med utgivelsen har Westerholm tatt steget inn blant de fremste ekspertene i verden på den organiserte islamismen.

Boken finns på svenska som e-, tal och vanlig bol på bland annat Bokus men även som streamingtjänst och talbok på Storytel inläst av Jan Pekkari.

Det finns fortfarande ett femtiotal exemplar kvar hos författaren, både med och utan numrerad extraillustration. Är du intresserad av ett sådant exemplar maila då på [email protected].

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se