Svenska statsråd främsta avsändaren av falska nyheter

  • Lördag 13 Jun 2020 2020-06-13
E-post 2316

Inför en vecka med lättade restriktioner lämnas Sverige utanför övriga EU. Regeringen vill sätta bilden av att Sverige inte alls skiljer sig åt i relation till övriga EU. Men de senaste analyserna från ECDC visar att spridningen av Covid 19 ökar dramatiskt i Sverige medans resten av EU visar en motsatt, och kraftigt minskad trend. EU kommissionen har tidigare varnat för desinformation. En varning som mer och mer även tycks behöva avse den svenska regeringen.

Covid-19-pandemin har orsakat en hälsokris utan motstycke i alla europeiska länder. Avsaknaden av en verkningsfull behandling eller ett vaccin i kombination med en exponentiell ökning av infektionerna i Europa från februari 2020 har lett många EU- medlemsstater och Schengenassocierade länder till att vidta långtgående riskreducerande åtgärder, såsom isolering och fysisk distansering. Nästan alla medlemsstater har som en del av dessa åtgärder begränsat den fria rörligheten i syfte att skydda folkhälsan, bland annat genom tillfälliga kontroller vid de inre gränserna.

Den svenska regeringens linje har varit att driva på för ett koordinerat öppnande av EU:s inre gränser samtidigt som såväl utrikesminister Ann Linde som inrikesminister Mikael Damberg i olika sammanhang implicit hävdat att EU diskriminerar Sverige och svenskar. Samt att den svenska strategin och utvecklingen inte skiljt sig nämnvärt från övriga EU.

EU-kommissionen har lagt stor vikt vid att varna för spridningen av falska nyheter och menade i ett tillkännagivande att EU-medborgarna främst skulle förlita sig på bland annat EU-kommissionen, Europarådet, den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporter samt WHO.

I en rapport inför de kommande veckornas gränsöppning och lättande av restriktioner meddelade EU-kommissionen att:

”Processen för att lätta på reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna kommer att kräva avvägning av olika kriterier, med beaktande av den specifika epidemiologiska situationen i varje medlemsstat, som i sin tur kan variera mellan områden och regioner. Denna objektiva grund är nödvändig för att säkerställa att restriktionerna avskaffas på ett icke-diskriminerande sätt.”

“Inom EU bör reserestriktionerna avskaffas först i områden med jämförbar epidemiologisk situation, på grundval av vägledning från ECDC, och där det finns tillräcklig kapacitet i fråga om sjukhus, testning, övervakning och kontaktspårning. Detta är nödvändigt för att förhindra diskriminerande åtgärder och säkerställa att åtgärder vidtas på ett samordnat sätt i hela EU. ”

Europeiska rådet och EU-kommissionen har även gett ut en färdplan för att lätta på restriktionerna 15 april. Enligt färdplanen ska länderna tillämpa tre kriterier för att lätta på restriktionerna.

  1. Epidemiologiska kriterier som visar att sjukdomens spridning har minskat avsevärt och stabiliserats under en längre tid.
  2. Tillräcklig kapacitet i hälso- och sjukvården
  3. Lämplig övervakningskapacitet, inbegripet storskalig testkapacitet för att upptäcka och övervaka virusets spridning i kombination med kontaktspårning och möjlighet att isolera människor i händelse av nya utbrott och ytterligare smittspridning.

Enligt den Europeiska smittskyddsmyndigheten uppfyller Sverige inte 1 och 3 och och endast med tvekan punkt 2. Likt övriga EU har den svenska sjukvården även en omfattande vårdskuld då vården av Covid-19 patienter trängt undan annan vård varför det inte endast är Sverige som med tvekan uppfyller punkt 2. 

Men allvarligast är att Sverige fortfarande har en pågående okontrollerad smitta. I ECDC senaste rapport, eller riskevaluering, framgår det att Sverige inte bara har flest antal döda i Covid 19 i både absoluta och relativa tal, det vill säga även per capita. Sverige har flest insjuknade och i en längre tidsserie så är trenden att denna smittspridning ökar markant mycket mer över en rullande 14-dagarscykel än samtliga andra länder i EU. 

ECDC Rapid Risk Assesment 2020-06-11. Röd pil; ökande trend. Blå pil; sjunkande trend.

 

Inom EU ökar smittspridningen av Covid 19 mest i Sverige följt av Polen och Portugal samt Estland, Grekland och Slovenien på en delad fjärdeplats. I övriga EU noterar samtliga länder en minskad smittspridning enligt ECDC sammanställda data som baseras på varje lands Folkhälsomyndighet eller motsvarande.

Enligt de data som ECDC sammanställt från bland annat Folkhälsomyndigheten så måste Sverige nu inte bara stoppa och vända trenden för att kunna bli en del av det fria utbytet igen och slippa karantäner. Sverige måste visa att trenden sjunker även långsiktigt och stadigvarande.

Mer läsning: UD: “Orimligt att tolka statistik på detta sätt”

Samtidigt betonar EU-kommissionen att samtliga länder skall vara beredda och vaksamma på desinformationskampanjer och ”fake news”. Kommissionen pekar på vikten av att endast följa betrodda källor, som ECDC och WHO och har satt upp ett särskilt forum för att bekämpa desinformation, falska nyheter samt yttre påverkan som leds av kommissionen och EU:s höge representant.

Givet vad de olika gemensamma EU-organen nu med viss tydlighet kommunicerar att Sverige fortfarande, enligt de källor som EU anger som trovärdiga, har en okontrollerbar smitta i både absoluta och relativa tal samt att den ökar till skillnad från merparten av övriga Europa finns det all anledning att vara vaksam på falska nyheter. Utvecklingen i Sverige är helt motsatt, enligt EU själva mot vad den svenska regeringen kommunicerar.

Regeringen har hitintills visat tendenser av att vara den främsta källan för falska nyheter och desinformation till sina medborgare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se