Utrikesdepartementet: “Orimligt att tolka statistik på detta sätt”

  • Söndag 7 Jun 2020 2020-06-07
E-post 6425

Endast en vecka återstår innan huvuddelen av EU börjar sin återgång till det normala efter att ha varit nedsläckt under stora delar av året. Men Sverige ser ut att behöva vara kvar i isolering för en period till. Det råder nu full panik i regeringen när det står klart att resten av EU lyssnar mer på experter än på statsminister Stefan Löfven och statsrådet Ann Linde samt kabinettssekreterare Robert Rydberg.

Robert Koch-instutet har låtit ta fram en grafik över det epidemiska säkerhetsläget inom den europeiska unionen inför gränsöppningen för resande till Tyskland. Som underlag har de de data som varje EU-land rapporterar in till den gemensamma smittskyddsmyndigheten ECDC. ECDC gör sina bedömningar av Sverige utifrån det underlag som främst Folkhälsomyndigheten rapporterar in.

Robert Koch institutets karta över antal dödsfall. Sju dagars rullande. Grafik: RKI

 

Sverige är, enligt den sammanvägda bilden, att betrakta som en osäker zon att vistas i i jämförelse med övriga Europeiska länder. Detta blir avgörande för hur EU väljer att göra när gränserna skall öppnas igen för såväl arbetsrelaterade- som turistresor.

I dagsläget har flera länder låtit meddela att Sverige inte kommer kunna inkluderas i den första fasen när restriktionerna hävs. Såväl utrikesminister Ann Linde som inrikesminster Mikael Damberg har för svensk press låtit förstå att EU saknar sakskäl för detta och att Sverige diskrimineras på osaklig grund.

Att Sveriges strategi och smittläge inte alls skiljer sig nämnvärt från övriga EU.

Sverige avvek från början från den gemensamma samordningen

 

EUs rådgivande panel för Covid-19 bildades i mars. Den består av sju experter från sex olika EU-länder; Tyskland, Belgien, Danmark, Italien, Frankrike samt Nederländerna. Ledamöterna tillsattes i kraft av sina expertkunskaper. På grundval av deras arbete gav EU-kommissionen och Europeiska rådet ut olika typer av rekommendationer samt beslutsunderlag för en gemensam strategi.

Sverige var tidigt i mars tvunget att prioritera testningen så pass hårt på grund av brist på testmaterial och reagenser att man inte bara var tvunget att avvika från WHO rekommendation att testa, smittspåra och isolera konstaterade fall. Materielbristen föranledde att Sverige medvetet tvingades bryta mot sin egen smittskyddslagstiftning.

Smittskyddslagen är tvingande i fall med samhällsfarlig smitta. Den tvingar sjukvården att testa, smittspåra och isolera misstänkta fall. Detta kommunicerades inte till allmänheten utan bristerna omformulerades till ”vi har en annan strategi” samt ”för att testa brett måste du veta vad du ska göra med testerna”.

Resten av EU visste vad de skulle göra med testerna:

Smittspåra och isolera för att bryta smittkedjorna. Sverige saknade dessa resurser och kunde därmed inte ha samma strategi.

EU-kommissionen gav ut rekommendationer för samhällsåtgärder den 18 mars för att minimera spridningen av Covid 19. Där ingår som på lägsta nivå att stänga barer, nattklubbar, restauranger, museer, teatrar, sportklubbar, att stänga kyrkor och liknande, att stänga skolor (om det inte finns särskilda skäl), att stänga förskolor utom för samhällsviktiga grupper. Sverige har inte följt rekommendationerna.

Europeiska rådets ledamöter åtog sig den 26 mars att göra allt som krävs för att skydda sina invånare och övervinna krisen. De hänvisar till riktlinjer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och EUs rådgivande panel för covid-19.

Vid en genomgång av expertpanelens slutsatser samt de framtagna riktlinjerna framkommer att Sverige konsekvent avvikit från den gemensamma europeiska strategin. Tvärtom visar Ledarsidornas genomgång samt kontroller med källor i statsrådsberedningen att Stefan Löfven försökt påverka även andra EU-länder att överge den europeiska samordningen och anamma den svenska strategin.

Enligt uppgifter till Ledarsidorna försökte statsminnistern själv övertyga Frankrikes president Emmanuel Macron att anamma den svenska strategin i ett telefonsamtal med Macron samma vecka som Frankrike noterade sitt högsta antal avlidna i Covid 19.

EU har laglig rätt att suspendera Sverige från Schengenområdet

 

Sverige har sedan den 26 mars brutit mot riktlinjerna som EU har tagit fram och därmed åtagandet inom Europeiska rådet. Enligt det gällande regelverket kan detta utgöra grund för att stoppa fri rörlighet av svenskar inom Schengenområdet pga risken för smittspridning.

Europeiska rådet och EU-kommissionen har även gett ut en färdplan för att lätta på restriktionerna 15 april. Enligt färdplanen ska länderna tillämpa tre kriterier för att lätta på restriktionerna.

  1. Epidemiologiska kriterier som visar att sjukdomens spridning har minskat avsevärt och stabiliserats under en längre tid.
  2. Tillräcklig kapacitet i hälso- och sjukvården
  3. Lämplig övervakningskapacitet, inbegripet storskalig testkapacitet för att upptäcka och övervaka virusets spridning i kombination med kontaktspårning och möjlighet att isolera människor i händelse av nya utbrott och ytterligare smittspridning.

Enligt den Europeiska smittskyddsmyndigheten uppfyller Sverige inte 1 och 3 och och endast med tvekan punkt 2.

Idag präglas arbetet av en hävning av reserestriktionerna inom EU. Enligt EU-kommissionens riktlinjer för avskaffandet av reserestriktioner regleras det utifrån följande två grundkriterier:

”Processen för att lätta på reserestriktionerna och kontrollerna vid de inre gränserna kommer att kräva avvägning av olika kriterier, med beaktande av den specifika epidemiologiska situationen i varje medlemsstat, som i sin tur kan variera mellan områden och regioner. Denna objektiva grund är nödvändig för att säkerställa att restriktionerna avskaffas på ett icke-diskriminerande sätt.”

“Inom EU bör reserestriktionerna avskaffas först i områden med jämförbar epidemiologisk situation, på grundval av vägledning från ECDC, och där det finns tillräcklig kapacitet i fråga om sjukhus, testning, övervakning och kontaktspårning. Detta är nödvändigt för att förhindra diskriminerande åtgärder och säkerställa att åtgärder vidtas på ett samordnat sätt i hela EU. ”

”Ge mig bättre argument”

 

Under förra veckan talade UD:s kabinettsekreterare Robert Rydberg med Tjeckien. Samtalet handlade om att Sverige skulle klaga på de reserestriktioner mot Sverige som Tjeckien beslutat om. Rydberg sa då (utdrag från det mail han själv skickade ut till bred krets om sitt samtal som Ledarsidorna tagit del av):

… ”jag är förvånad över den diskriminering utan saklig grund som Tjeckien gör mot Sverige”

… ”eftersom t ex Frankrike, Belgien och Spanien är mycket värre drabbade..”.

Tjeckien hade svarat att det inte rörde sig om diskriminering, utan att bedömningen baserade sig på antal nya fall inrapporterade till ECDC och EU:s expertpanels analys. Rydberg hade replikerat att det var

“orimligt att tolka statistik på detta sätt”. I det efterföljande arbetet inför uppföljande samtal med Tjeckien samt motsvarande dialog med Holland och Tyskland beordades tjänstemännen på UD ”ta fram bättre argument” för att kunna knäcka EU:s expertpanels bedömning av situationen i Sverige samt då även expertmyndigheten ECDC slutsatser.

  • Hollands siffror var för fredagen 210 nya insjuknade och 15 avlidna med en befolkning på drygt 17 miljoner invånare.
  • Tyskland kunde under fredagen notera 491 nya insjuknade respektive 27 avlidna med en befolkning på knappt 84 miljoner invånare.
  • Tjeckien hade under samma dygn 35 nya sjukdomsfall och en avliden i en befolkning på 10 miljoner invånare.

Detta skall jämföras med Sverige som under fredagen rapporterade in 1016 nya fall och 77 döda på en lika stor befolkning som Tjeckien, eller 10 miljoner invånare.

UD:s kabinettssekreterare efterlyser med andra ord med detta som grund ”bättre argument” av sina medarbetare samtidigt som ministrarna Damberg och Linde inför svensk media hävdar att Sveriges situation och strategi inte avviker nämnvärt från övriga EU.

En stabil juridisk grund

 

EU-länderna har en stabil juridisk grund att stå på när dessa nu, land efter land, väljer att suspendera Sverige från Schengenområdet. Det är först när Sverige kan visa att de ligger i fas med övriga EU vad avser kontroll över smittspridningen som resenärer från Sverige kan tillåtas utan obligatorisk karantän.

Att Sverige nu släpper på för inrikes resor är ett spel i relation mot omvärlden. Att skicka signalen Sverige bedömer att smittspridningen är under kontroll och försöka få omvärlden att bortse från de data som presenteras av ECDC samt att Sverige inte uppfyller kriterierna för en gränsöppning.

Det är ur det perspektivet Lena Hallengrens löfte om testning skall ses. Att Sverige nu lovat alla som vill testas ett test. Och löftet om att de som insjuknar i Covid 19 i Sverige kan säkras en vårdplats oavsett medborgarskap.

Sverige saknar dock fortfarande en strukturerad testkapaciet och resurser för smittspårning vilket slår igenom i antalet nya fall av Covid 19 varje dygn. Konstaterade sjukdomsfall som i sin tur i vissa av fallen har dödlig utgång. Även där ligger Sverige skyhögt över de övriga EU-länderna de senaste sju dagarna.

Foto: focusonmore.com

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se