Coronakommissionens ordförande: Vem är Mats Melin?

Skärmavbildning från statsministerns pressträff.
  • Onsdag 1 Jul 2020 2020-07-01
E-post 6762

Regeringen utsåg under gårdagen det förra justitierådet Mats Melin till ordförande för Corona-kommissionen. För en yttre betraktare och den bredare allmänheten är Melin en grå doldis, närmast en grå torr tjänsteman av klassiskt snitt. Men för granskarna av 68-vänstern i allmänhet och den kommunistiska miljön i Sverige i synnerhet är Melin ett känt namn som florerat i flera sammanhang även i modern tid.

Regeringen beslutade under ett extra regeringssammanträde under tisdagen att en kommission ska tillsättas med uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits.

Kommissionen ska bland annat

  • utvärdera hur krisorganisationen inom Regeringskansliet, berörda förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner har fungerat under pandemin,
  • utvärdera hur ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret har fungerat under krisen, och
  • lämna de förslag på åtgärder som kommissionens iakttagelser ger anledning till.

Som ordförande har regeringen utsett Mats Melin. Melin var mellan 2011 och 2018 justitieråd och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare regeringsrätten. Dessförinnan var han mellan 2004 och 2011 chefsjustitieombudsman. Mats Melin har medverkat i flera statliga utredningar och även tjänstgjort som kanslichef i EG-domstolen.

– Rimligen finns det gränser för hur ny kunskap ska inhämtas under tiden som kampen mot smittan fortfarande pågår. Direktiven säger att den pågående krishanteringen inte ska påverkas negativt av vårt arbete och det är givet att vi måste vara försiktiga med att lägga nya bördor på tex sjukvården och smittskyddet, säger Mats Melin till SVT.

Förutom dess ordförande kommer kommissionen att bestå av sex till åtta personer som representerar hälso-, sjukvård- och omsorgsområdet, samt personer med expertis inom statsvetenskap, nationalekonomi, etik- och kriskunskap.

Av de mer märkbara reaktionerna på Twitter gav den tidigare generalsekreteraren Anne Ramberg regeringen sitt beröm.

Mats Melin en doldis – men samtidigt i den inre kretsen

 

Utöver Melins officiella CV som presenterats av regeringen är lite känt. Samtidigt har det varit svårt för regeringen att finna en utredare som inte är alltför politisk och kan tolereras av oppositionen. Antalet högt utbildade och erfarna jurister på den nivå som krävs är en bristvara. Melin är dock, trots sin långa jurist- och domarkarriär, inte opolitisk.

Mats Melin förordnades av regeringen till att ingå i Stockholms universitets styrelse tidigare i år. Vid samma regeringssammanträde förordnades Anne Ramberg till uppdraget som styrelseordförande för Uppsala Universitet. Ansvarigt statsråd för utnämningarna är utbildningsminister Anna Ekström.

Mindre känt är Mats Melins politiska sida. Det finns några ledtrådar i det personporträtt som tidningen Advokaten tecknade i samband med Melins pensionering. Melin är gift med den tidigare medarbetaren på Sveriges Radio och Dagens Nyheter Annika Ström Melin.

Kårpartiet Argus – 68-vänsterns hemvist

 

Vad som inte framgått är Melins politiska bakgrund. Som aktiv i studentkårspartiet Argus vid Uppsala Universitet. Argus grundades av uteslutna medlemmar från föreningen Clarté, bägge partierna på den aktivistiska vänsterkanten där Clarté kom att utvecklas i en mer sovjetkommunistisk riktning. Andra medlemmar i Argus var bland annat Annika Ström Melin, den mångårige medarbetaren på Sveriges Radio Cecilia Bodström (dotter till framlidne utrikesministern Lennart Bodström (S) samt syster till tidigare justitieminister Thomas Bodström(S)).

Cecilia Bodström kom för en tid vara anställd på Dagens Nyheter som kollega till Annika Ström Melin och deras karriärer har korsats flertalet gånger.

Andra namnkunniga medlemmar i Argus som rekryterade in Melin var grundaren till Clarté, Bo Gustafsson (1931-2000) Gustafsson var professor i ekonomisk historia. Gustafsson brukar tillerkännas som varandes en av förgrundsgestalterna i radikaliseringen av studentkårerna kring 1968.

Gustafsson tillhörde dåvarande SKP, dagens Vänsterparti, kinavänliga vänsterfalang. På SKP:s 21:a partikongress i maj 1967 tog Bo Gustafsson i en reservation avstånd från högerfalangens förslag att partiet skulle byta namn till Vänsterpartiet Kommunisterna. Därmed bröt sig vänsterfalangen ut från partiet kring midsommar 1967, och blev sedan tillkomsten av Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML). Gustafsson blev förbundets ordförande.

Mats Melins karriär som jurist inleddes och har sin bas i den radikala miljö som uppstod efter 68-rörelsen. Starkt influerad av marxism-leninismen och som han i viss mån själv vitsordar i olika sammanhang. Ambitionen var från början från Melin att bli en mer aktivistiskt lagd advokat men han insåg under tingsmeriteringen att hans mer analyserande och inlyssnande personlighet lämpade sig bättre för domarbanan.

Övrig kritik

 

Kritik mot Mats Melin har framförts i samband med att journalisten Jesus Alcalá åtalades för att förskingrat biståndsmedel från Sida avsett för ett projekt i Sydamerika för Internationella Juristkommissionen. Vid rättegången hade Melin glömt bort det mesta trots att han själv deltagit i resorna som bekostats av biståndsmyndigheten enligt journalisten Anders Carlgren:

”Till hans bakgrund hör också Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Det var på den tiden Jesús Alcalá härjade som värst med sina dubbla reseräkningar till Juristkommissionen och Sida. Melin var också med på en av de många beramade resorna till Latinamerika och om detta fick han vittna i målet mot Alcalá. Men en lika svettig som rödfläckig Melin mindes den gången i stort sett ingenting. Jag vet. Därför att jag var där och satt tre meter bort och lyssnade”.

Carlgren är verksam som journalist sedan 1969 och en av grundarna 1986 av Sveriges Radios “Godmorgon, Världen!”

Melin har med andra ord haft gränsytor till både det biståndsindustriella komplexet, ett komlext nätverk där biståndsmedel skickas mellan parter utan demokratisk insyn och därmed är lika svåra att överblicka som att granska, samt media i form av Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Både genom kårpartiet Argus men även genom giftermålet med Annika Ström Melin.

I rollen som chefs-JO hade Melin i uppdrag att utreda omständigheterna kring utvisningen av två egyptiska medborgare i december 2001. Melins utredning kunde aldrig fastslå att regeringen haft något ansvar utan lade skulden för de övergrepp som skedde uteslutande på Säkerhetspolisen. Ansvarigt statsråd var vid denna tid Anna Lind. Justitieminister var Thomas Bodström.

Fem år efter att Melin avlagt sin slutrapport tecknar Eva Franchell, tidigare Anna Linds pressekreterare, en diametralt annorlunda bild av förloppet. En bild som i viss mån fick stöd av Bodström som menade att regeringen “innerst inne insåg” vad utvisningsbeslutet skulle få för konsekvenser.

Utnämningen av Mats Melin kan för en yttre betraktare verka opolitiserad men är i allra högsta grad en politisk sådan. En utnämning som väcker 68-rörelsen till liv igen.

En rörelse som aldrig dog ut.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.