Det här är en svensk brottsling

Aron Flam: Det här är en svensk brottsling
  • Lördag 18 Jul 2020 2020-07-18
E-post 3765

Åklagaren valde igår att väcka åtal mot komikern, samhällsdebattören och konstnären Aron Flam i ett upphovrättsåtal. Ett åtal som i sin utformning ställer det bortom allt rimligt tvivel att i ett mål där staten är den ena parten blir rättsprocessen präglad av detta. Staten är nämligen själva rättsprocessen.

Under gårdagen meddelade Åklagarmyndigheten att Aron Flam åtalats vid Stockholms tingsrätt för, menar åklagaren att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten i ett ärende som handlar om verket ”En svensk tiger”. 

Ärendet handlar om, menar åklagaren boken ”Det här är en svensk tiger” där författaren olovligen enligt åklagaren ha använt sig av den upphovsrättsskyddade bilden “En svensk tiger” på omslaget. Vid en husrannsakan tidigare i somras togs den tredje upplagan i beslag.

– Det är ett mål som ytterst handlar om den principiella konflikten mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. Nu får domstolen göra den slutliga avvägningen mellan de motstående intressena i det här konkreta ärendet, säger kammaråklagare David Ludvigsson.

– Det handlar inte om censur av själva innehållet i boken. Det är bokens omslagsbild som jag menar innebär brott mot upphovsrätten till verket En svensk tiger. Eftersom omslaget hänger ihop med själva boken, och inte kan separeras från den, så har böckerna beslagtagits, säger kammaråklagare David Ludvigsson.

Det finns ett antal anomalier i Ludvigssons beslut. Åklagaren ger Aron Flam rätt i sak men väcker ändå åtal när såväl Aron Flam som åklagare David Ludvigsson menar att den illustration som Flam har på sitt omslag inte kan separeras från boken. Flam har dessutom konsekvent i sin kulturella gärning kombinerat ljudet, texten och en för varje text unik illustration till en helhet. En helhet som Flam efter färdigställandet av varje verk aldrig låter separera.

Detta hävdar även Ludvigsson att det inte är separerbart. Ludvigsson syftar sannolikt på att omslaget sitter fast i boken. Och det är korrekt ur flera perspektiv.

För så långt är Flam och Ludvigsson överens. Men å andra sidan hävdar Ludvigsson senare i åtalet ensidigt att han avser i domstol, utan Flams medgivande, bryta ut en del av Flams verk. Det är denna sönderbrytnings resultat, helt iscensatt av åklagaren utan Flams medgivande, som då skulle göra Flams verk till en brottslig handling.

Det är ungefär lika relevant, eller praktiskt möjligt som att i efterhand bryta ut mjölet ur en färdigbakad limpa. Och därefter hävda att mjölet utgör en olaglig substans. Men detta hävdar åklagare David Ludvigsson är både möjligt och rimligt i en rättsprocess där staten står mot Aron Flam.

Men den återstående del av Flams verk som åklagaren nu för vidare till åtal som har konstnärlig verkshöjd i enlighet med ett utslag i Högsta domstolen i målet Max Walter Svanberg, som var en svensk målare, tecknare och grafiker och medlem av Imaginisterna stämde konstnären Leif Eriksson för intrång i Max Walters upphovsrätt. Eriksson hade köpt 25 signerade littografier och gjort tillägg på dessa med tusch efter en egen konstnärlig idé. Högsta domstolen avslog (NJA 1979 s. 352) Max Walters klagan.

”Leif Eriksson har vid framställningen av det omstridda verket använt sig av reproduktioner, som tryckts i stor upplaga. De av Leif Eriksson vidtagna åtgärderna, bestående av på reproduktionerna serigrafiskt tryckta kommentarer, fingerade tryckerianvisningar, en stämpel etc., syftar ironiskt på Max Walter Svanbergs påstådda kommersiella förfarande med grafiska verk.

Givetvis påverkas en betraktares helhetsintryck av de vidtagna åtgärderna. Det påtryckta, som täcker endast en mindre del av reproduktionens yta, går emellertid klart att särskilja från Max Walter Svanbergs ursprungliga verk. Någon ändring i eller påverkan på de konstnärligt bärande elementen i Max Walter Svanbergs verk kan inte anses ha skett”.

(Red:s fetmarkering)

NJA Nytt Juridiskt Arkiv

Referat av Högsta domstolens domar publiceras i Nytt Juridiskt Arkiv (NJA), cirka fyra månader efter det att dom eller beslut har meddelats. När referatet har publicerats anges hänvisningen till NJA i anslutning till respektive avgörande på domstolens webbplats.

Den andra anomalin i hela handläggningen av målet Staten vs Aron Flam uppstår i valet av rättegångsdatum. Datum är satt till den 24 september kl 09:00-16:30 vid Stockholms tingsrätt i år. Trots den belastning som Covid 19 inneburit på domstplsväsendet. I hela landet har antalet inställda rättegångar ökat.

Siffror från Domstolsverket visar att 36,6 procent av alla rättegångar ställdes in första veckan i april kunde SVT rapportera. Bara några veckor tidigare var 21 procent av rättegångarna inställda. Vid Uppsala tingsrätt, för att ta ett exempel, ställs mellan 40 och 45 procent av rättegångarna in. Skälet är främst att nämndemännen utgör riskgrupp, över 70 år gamla vilket medför att tingsrätter måste prioritera mål där misstänkta sitter frihetsberövade, liksom mål där ungdomar är inblandade. 

Enligt Catarina Barketorp vid Uppsala tingsrätt räknar man med att det kan ta ett år att arbeta ikapp de mål som i dag skjuts på framtiden. Situationen uppges vara identisk även vid Stockholms tingsrätt.

Det kan inte uteslutas att målet Staten vs Aron Flam tränger undan redan försenade rättegångar i mål som omfattar misshandel, rån, stöld, sexuellt ofredande eller andra brott med inslag av våld eller hot om våld. Det är allmänt känt att brottsoffer i denna typ av rättegångar far illa mentalt i väntan på rättegång. Trauman kan förstärkas av att rättegången skjuts upp. Trots detta väljer Stockholms tingsrätt att i samråd med åklagaren prioritera rättegången mot Aron Flam före de idag uppskjutna.

Detta är förutsättningarna när rättegången inleds vid Stockholms tingsrätt den 24 september. 

Huruvida en åklagare självsvådligt ska få bryta ut detaljer ur ett konstnärligt verk med egen verkshöjd och sedan efter 18 månaders skattefinansierad förundersökning, inklusive husrannsakan som sysselsatte fyra beväpnade poliser tagna från yttre tjänst en halv dag dra detta inför domstol eller inte är en sådan fråga som rätten har att ta ställning till.

En annan är hur tungt det parodiundantag, eller ironiska blinkning till historien, som utfallet i målet Max Walter vs Nils Eriksson innebär eller om domstolen väljer att försöka få igenom något annat. Att driva fram ett annat prejudikat.

Att rättsprocessen kommer bli lång råder det sannolikt inget tvivel om. Oavsett utslag är det sannolikt till gränsen till visshet att den kommer föras till högsta instans.  En rättsprocess som så här långt kännetecknats av att det är staten som är processen. En process som tränger undan andra redan uppskjutna rättegångar med det lidande det innebär för brottsoffer som utsatts för rån, sexuellt ofredande eller misshandel av normalgraden eller andra brott som inte inneburit häktning av den tilltalade

Detta är målet, eller rättsprocessen i Staten vs Aron Flam. Där staten är processen.

 

Free the tiger

Aron Flam genomför nu en crowd-funding för att täcka eventuella framtida kostnader. Du kan läsa mer på Kickstarter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se