EU-kommissionen i otakt med sig själv. Ylva Johannson frångår den gemensamma linjen

  • Torsdag 16 Jul 2020 2020-07-16
E-post 584

EU genomför nu en öppning av den inre marknaden men samtidigt förbereder sig kommissionen inför en höst som kommer bjuda på stora osäkerheter. Så här långt har Sverige fört en avvikande linje och motsägelserna är flera. Ledarsidornas granskning visar att Sveriges EU-kommissionär, Ylva Johansson argumenterar mer för en svensk regeringspolitik än att hon som tjänsteman svarar för kommissionens samlade linje.

Släpp inte garden, varnar EU-kommissionen och ger nya samlade anvisningar till medlemsländerna för att hantera en eventuell andra våg av covid-19 och undvika nya stora nedstängningar.

– Vi vill inte se den brist på samordning som vägledde de nationella reaktionerna i början av pandemin, säger EU-kommissionären Margaritis Schinas.

Förutom fortsatt testande och ökat stöd till riskgrupper uppmanas EU att börja förbereda sig på höstens ”vanliga” influensaspridning och se till att ha vaccin på plats för den, för att undvika en ”cocktail-effekt”.

Rekommendationerna avser bland annat en ökad testkapacitet, ökad smittspårning och övervakning för att snabbt identifiera utbrott av s.k klustersmitta. Det är väl känt att den svenska Folkhälsomyndigheten den 13 mars som ett av få EU-länder lät avbryta all bredare testning och smittspårning som del av den svenska strategin. Folkhälsomyndigheten lät förstå att testning och smittspårning inte var meningsfullt annat i inläggningsfallen.

Knappt två månader senare, den åttonde maj justerade regeringen den testlösa strategin att bekämpa spridningen av Covid 19 och utlovade en testkapacitet på 100 000 tester per vecka i mitten på månaden. En justering för att ligga närmare den gemensamma europeiska strategin.

Två månader senare ligger kapaciteten fortfarande under den utlovade. För närvarande är kapaciteten 80 000 tester per vecka och i flera regioner är resurserna för smittspårning begränsade. I bland annat regionerna Stockholm, Uppsala och Västra Götaland har patienterna själva fått sköta smittspårning och information enligt en kartläggning som SVT genomfört. Inte heller det i enlighet med vare sig EU:s eller ECDC anvisningar.

En annan åtgärd som EU-kommissionen prioriterar är tillgången på skyddsmateriel för personal inom vår och omsorg. Det är allmänt känt att såväl Folkhälsomyndigheten som Arbetsgivarverket tillsammans agerat för att tona ner behovet av bland annat munskydd inom den svenska vården och omsorgen vilket SVT var först med att avslöja. Även kraven på bland annat heltäckande skyddklädsel tonades ner.

Idag har mer än 10 000 vård- och omsorganställta testat positivt för Covid 19 varav flera har avlidit eller är fortsatt sjukskrivna. 

Trots att allt fler europeiska länder nu även inför krav på munskydd för privatpersoner i offentliga miljöer motsätter sig Folkhälsomyndigheten en sådan rekommendation då det inte passar in i den svenska strategin. En i praktiken testlös strategi med en vård och omsorg enligt de tidigare svenska anvisningarna. Anvisningar som bryter av från de europeiska och bedrivs med ett minimum av skyddsåtgärder för patienter och personal.

Folkhälsomyndigheten har dock själva vitsordat till en av Ledarsidornas partners att de saknar stöd i forskning och empiri för sin uppfattning kring munskydd. Folkhälsomyndighetens linje är närmast anekdotisk, trots  myndighetens påståenden om att den svenska strategin vilar på vetenskaplig grund. Övriga EU tar de få studier som finns samt WHO:s slutsater och imlementerar råd om munskydd i trånga offentliga miljöer.

Mer läsning: Folkhälsomyndigheten vitsordar att de saknar vetenskapligt stöd för slutsatserna om munskydd

När det avser EU:s yttre gräns kommer den, enligt EU-kommissionens samlade strategi öppnas för tredje land om landet ligger under eller nära EU:s genomsnittliga parametrar för smittspridningen. Detta innebär att bland annat att EU:s yttre gräns mot USA förblir stängd. 

Vad gäller EU:s inre gränser har EU-kommissionen inte kommit med någon samlad rekommendation i den senaste uppdateringen av riktlinjerna.  De flesta av EU:s inre gränser är nu öppna, men restriktioner gäller för vissa, och särskilt då för svenska residenter som inte kan resa lika fritt som andra med hänvisning till smittskyddsläget i Sverige i enlighet med de tidigare riktlinjerna.

Bland annat menade kommissionen att coronautbrottet är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Att sätta länder i karantän och införa andra samordnade restriktiva åtgärder är enligt kommissionen nödvändigt för att rädda liv. Den 13 maj offentliggjorde kommissionen sitt meddelande om hur en återställning av den fria rörligheten och kontrollerna vid de inre gränserna skulle genomföras. Kommissionen menar att

”Inom EU bör reserestriktionerna avskaffas först i områden med jämförbar epidemiologisk situation, på grundval av vägledning från ECDC, och där det finns tillräcklig kapacitet i fråga om sjukhus, testning, övervakning och kontaktspårning. Detta är nödvändigt för att förhindra diskriminerande åtgärder och säkerställa att åtgärder vidtas på ett samordnat sätt i hela EU.

(Red:s fetmarkering)

Antal avlidna per 100 000 invånare är idag i genomsnitt 0,26 för hela EU. För Sverige är motsvarande siffra 2,1 avlidna per 100 000 invånare eller en åtta gånger högre dödlighet än EU-snittet de senaste två veckorna. Ett annat mått är antalet fall av Covid 19 per 100 000 invånare. För hela EU är siffran 34,1 aktiva fall per 100 000 invånare. För Sverige är motsvarande tal 73,8 eller en mer än dubbelt så hög andel konstaterade sjukdomsfall per capita ackumulerat de senaste 14 dagarna.

Samtlig data hämtad från ECDC uppdatering den 15 juli.

Men detta är inte acceptabelt anser Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson med ansvar för inrikes frågor.

– Det är inte motiverat av smittskyddsskäl att hålla fast vid stängda inre gränser inom EU och Schengen, sade hon tidigare till SR.

ECDC siffror som mäter smittspridningen visar att Sverige ligger avsevärt högre än merparten av EU:s medlemsländer. 

EU-kommissionären för inrikes frågor Ylva Johanssons uttalande har inte stöd i kommissionens tidigare gemensamma uttalanden.

Ylva Johanssons linje ligger närmare den svenska utrikesministerns linje, att bortse från EU-gemensamma beslut och den EU-myndighet som har att ansvara för EU:s gemensamma kunskapsunderlag om Covid 19. 

Och den naturliga följdfrågan blir om Ylva Johansson har hela EU:s välbefinnande för ögonen som tjänsteman eller om hon aldrig i någon egentlig mening lämnade den svenska regeringen. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.