Intern opinion mot Stefan Löfven fällde migrationsuppgörelsen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se ®
  • Tisdag 7 Jul 2020 2020-07-07
E-post 1514

På ett politiskt plan är sverigedemokraterna gårdagens vinnare efter att de migrationspolitiska förhandlingarna brutit samman. För socialdemokraterna är utfallet mer dystert. Avsaknaden av en bred överenskommelse kommer innebära fortsatt osäkerhet vilket om inte annat borde oroa Stefan Löfven. En Löfven som nu sitter fast med den gröna elefanten i Rosenbad.

Den emotsedda migrationsöverenskommelsen mellan riksdagspartierna havererade under gårdagen. Tidigare, innan det blev klart att samtalen brutit samman meddelade Sverigedemokraterna att de skulle gå fram med ett eget förslag. Det senare var ingenting som förvånade men beslutet blev lättare efter att samtalen avslutats.

Stefan Löfven hade att välja mellan pest och kolera. Hade han valt att gå vidare med moderaterna och kristdemokraterna hade han anklagats för att bryta mot gällande kongressbeslut. Beslutet att avsluta förhandlingarna i oenighet dämpade, eller sköt upp, partiinterna konflikter.

Huvudlinjen i det förslag som röstades igenom vid kongressen 2019 var att Sverige inte ska ha en en mer generös migrationspolitik än övriga EU. Däremot skärptes skrivningarna som handlar om bland annat permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening:

”Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering. Vi kommer i EU att arbeta för en förbättring i dessa avseenden”.

Ett nytt kongressbeslut kring migrationspolitiken är att vänta först 2021.

Istället för att få undan frågan från dagordningen har Stefan Löfven bäddat för en hård och uppslitande debatt internt. Tankesmedjan Tiden levererade under förra veckan ett förslag om en ny migrationspolitik. 

I Tidens nya rapportOrdning och reda i vandringstid – efterfrågas en ökad kontroll över migrationen, men också minskat tvång för människor att lämna sina hemländer. Insatserna inte minst från EU för att motverka väpnade konflikter och stärka utvecklingen i fattigare länder lyfts därför fram som mycket viktiga.

– Våra förslag skapar förutsättningar för migration i mer ordnade former. De möjliggör också den integration som är så betydelsefull både för den enskilde och för det mottagande samhället. Till syvende och sist handlar det om att minska klyftorna – både i Sverige och globalt, säger Daniel Färm, chef på Tankesmedjan Tiden.

Huvudprincipen ska vara att krigsflyktingar i massflyktssituationer ska erbjudas förbättrat skydd i närområdet, samtidigt som Sverige och övriga EU-länder behöver avlasta grannländerna i närområdet genom ökat kvotöverförande och vidarebosättning. 

Tiden föreslår även nya riktlinjer för den svenska mottagningen:

  • Ett migrationspolitiskt råd som löpande bedömer förutsättningarna för att ta emot och integrera skyddsbehövande,
  • Ett inriktningsmål, men inget tak, för hur många skyddsbehövande som kan tas emot. Målet bör omprövas löpande, vartefter förutsättningarna förändras
  • Tillfälliga uppehållstillstånd om skyddsbehovet bedöms vara kortare än två år, permanentat tillstånd i övrigt,
  • Rätt till familjeåterförening – utan försörjningskrav – för dem som får permanent uppehållstillstånd, men ingen rätt för den som har tillfälligt uppehållstillstånd,
  • Nej till amnestier, spårbyten och specialbestämmelser om uppehållstillstånd av annat än skyddsbehov samt
  • Effektivare asylprocesser: snabbare handläggning av asylärenden och verkställande av avvisningsbeslut, för att hindra framväxten av parallellsamhällen av personer som trots avslag stannar kvar i landet.

Detta skulle öppna för en ökning av mottagandet av andelen kvotflyktingar. De som är den absolut svagaste gruppen skulle kunna prioriteras på ett helt annat sätt än som idag, där migrationen består av främst ekonomiska flyktingar. Men mot förslagen finns en stark opinion i partiet.

Även om flera bedömare nu är förvånade över utfallet i förhandlingarna är ett sammanbrott ändå det mest logiska. Stefan Löfven hade ett för svagt stöd i gällande kongressbeslut för att kunna gå vidare i förhandlingarna med moderaterna och kristdemokraterna och hade samtidigt en stark opinion mot sig i partiet. Namn som Pierre Schori och Jan Eliasson undertecknade tidigare en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med 231 andra S-debattörer som med kraft påminnde om gällande kongressbeslut och intern opinion.

Bara namnen Schori och Eliasson var nog sannolika för att Löfven skulle hejda sig något men bland namnen finns andra med kopplingar till viktiga väljargrupper och nätverk. 

Namn såsom Anna Ardin med goda kontakter in i Equmeniakyrkan samt förbundsledamot för Tro och Solidaritet, Sören Juvas som tidigare ordförande för HBT-socialdemokrater, det tidigare statsrådet och partisekreteraren Marita Ulvskog  samt det tidigare statsrådet Margareta Winberg. Kraften i de nätverk dessa representerar, och de övriga undertecknarna, skall och kan inte underskattas. Med på listan finns även K-G Wanngård med den enda titeln “S-medlem Vällingby”. Wanngård är dock inte vem som helst. K-G Wanngård är gift med oppositionsrådet i Stockholm stad, Karin Wanngård, samt i praktiken representativ för Stockholms Arbetarekommun. Signalvärdet är kraftigt. De som kan sin socialdemokratiska “Kremlologi” inser därmed kraften i det nätverk som slöt sig samman.

Kombinationen av en latent regeringskris och den opinion mot statsministern som finns internt partiet pressade fram ett haveri i förhandlingarna.

För sverigedemokraterna kom kollapsen som en skänk från ovan. De kommer nu kunna ta plats i debatten igen efter att ha levt i skymundan under Corona-krisen. För moderater och kristdemokrater är utfallet sannolikt svårare att bedöma men för socialdemokraterna och Stefan Löfven väntar nu en lång resa fram tills kongressen 2021 och alldeles oaktat om Tidens förslag då går igenom eller inte så är socialdemokraternas trovärdighet i migrationsfrågor åter nere på låga nivåer.

På ett politiskt plan är sverigedemokraterna gårdagens vinnare. De är nu tillbaka i den politiska matchen igen med den fråga där de har problemformuleringsinitiativet.

För socialdemokraterna är dock utfallet mer dystert. Avsaknaden av en bred överenskommelse kommer innebära fortsatt osäkerhet och en opinion som kan komma att röra sig än tydligare i en migrationskritisk riktning vilket om inte annat borde oroa då Löfven sitter fast med den gröna elefanten i Rosenbad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se