Ledamot i advokatsamfundet pekar ut Aron Flam som nazist

Advokatsamfundets kontor på Djurgården i Stockholm, Aron Flam. Montage. Foto: Advokatsamfundet och Wikipedia.
  • Fredag 24 Jul 2020 2020-07-24
E-post 3987

Det var bara en tidsfråga innan processen Staten vs Aron Flam skulle ta klivet ner i en debatt om nazism. Men den kom från oväntat håll. Ur förundersökningen framgår att Beredskapsmuséets advokat inför polis och åklagare utpekar Aron Flam som associerad och allierad med en svensk nazistisk organisation.

Marie Andrée är ordförande i Stiftelsen Beredskapsmuseet, tillika ledamot av Advokatsamfundet och museets juridiska företrädare som målsägarbiträde i processen mot Aron Flam. I februari 2019 förhörs hon av polisen inom ramen för åklagarens förundersökning som resulterade i åtalet mot konstnären, samhällsdebattören och komikern Aron Flam för upphovsrättsbrott.

Andrée menar i förhöret, vilket Nyheter Idag rapporterat om att 

”Jag tror att han [Aron Flam, reds anm] är engagerad i NMR och jag tror att han har varit inblandad i AFS-användningen”, säger Marie Andrée i förhöret.

Flams kommentar till Nyheter Idag till advokat Andrées påstående var att

– Jag tror inte att de har många judar som är medlemmar.

Flam är jude av födsel men vare sig praktiserar eller erkänner sig till religionen i övrigt. Det ”NMR” som advokat Andrée med viss sannolikhet åsyftar är Nordiska Motståndsrörelsen.

NMR Nordiska motståndsrörelsen

Nordiska motståndsrörelsen, NMR är en nordisk våldsbejakande nynazistisk organisation. Organisationen är förintelseförnekande och antiglobalistisk. I Sverige är NMR också ett politiskt parti, i form av en parlamentarisk gren inom organisationen.

Organisationen vill genom revolution "skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna”. Organisationen har flera gånger kopplats till politiskt motiverade grova våldsbrott inklusive mord, bombningar, grov misshandel och tillverkning av egna vapen.

Som privatperson och målsägande hade det varit fullt möjligt för Andrée att göra den spekulationen men eftersom Marie Andrée har valt att juridiskt företräda stiftelsen Beredskapsmuséet i Djuramossa som advokat så omfattas hon i även av Advokatsamfundets regelverk som ledamot i samfundet. I synnerhet i kontakten med andra myndigheter.

Andrées spekulativa uttalande om Aron Flam kan inte rimligen mena eller syfta på något annat än att åsätta Flam åsikter och värderingar som i allmänhetens ögon är klandervärda eller på annat sätt syfta till att skandalisera honom. Detta faller då sannolikt under Advokatsamfundets prövning då hon uttalat sig även i rollen som juridiskt ombud och advokat. Andrée har själv valt att kombinera dessa roller med målsäganderollen i processen mot Flam varför de inte går att separera. Framför allt inte i kontakt med myndigheter.

I advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed, i moment fem, otillbörliga åtgärder stadgas att en advokat inte får sprida nedsättande uppgifter. 

Otillbörliga åtgärder är bland andra skandalisering av motparten eller hot om sådan åtgärd. I Advokatsamfundets kommentar framgår att den omfattar varje skandalisering och hot om sådan, oavsett var den sker. Med skandalisering avses att advokaten med otillbörliga uttalanden vänder sig till en “obestämd krets”. En förundersökning med ett förhörsprotokoll kommer läsas av flera och är rimligen att betrakta som en obestämd krets där Andrée som advokat inte på förhand vet vilka som kommer ta del av den.

Uttalandet från advokat Andrée kan även syfta till att påverka rätten i en viss riktning, att Flams påstådda politiska åsikter är av klandervärd natur och därmed sätta personen Flam i ofördelaktig dager inför rättens ledamöter när sakfrågan, det påstådda upphovsrättsbrottet skall prövas.

En advokat får inte i ett rättsligt förfarande förebringa bevisning om förhållanden som är nedsättande för motparten eller göra för motparten kränkande eller förklenande uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt för att ta tillvara klientens intressen. Också i övrigt skall en advokat avstå från åtgärder eller uttalanden, som är ägnade att i onödan kränka eller såra motparten.

Detta förstärks ytterligare i det sjätte kapitlet:

6.3.2 En advokat får inte om ett vittne eller annan lämna nedsättande uppgifter eller göra kränkande eller förklenande uttalanden, om det inte i den aktuella situationen ter sig försvarligt för att ta tillvara klientens intressen.

I Advokatsamfundets kommentar till regelverket understryks detta i paragrafen 6.4.

6.4 Andra förfaranden än rättegång

Det som sägs i 6.1–6.3 äger tillämpning också på förfaranden inför annan myndighet än domstol.

Polis- samt åklagarmyndighet är att betrakta som den typ av myndigheter som avses i Samfundets regelverk. Även situationen som sådan, i ett förhör, bör rimligen omfattas.

Andrées utsaga om Aron Flam som misstänkt allierad eller associerad med Nordiska Motståndsrörelsen uttryckes i förhöret där hon både företrädde stiftelsen Beredskapsmuséet i Djuramossa som ordförande samt som dess juridiska ombud och då även som medlem i Advokatsamfundet. Andrées omdöme om Flam ingår även i förundersökningen som ligger till grund för åtalet mot Flam. Den får även per automatik en större spridning än endast parterna då det är en offentlig handling när åtal väckts.

Huruvida någon av parterna kommer föra advokat Marie Andrées omdöme i förundersökningen om Aron Flam till Advokatsamfundets disciplinnämnd eller inte är okänt. Lika okänt är det idag om Advokatsamfundets styrelse på eget initiativ kommer öppna ett ärende vilket är fullt möjligt.

Ett disciplinärende bör i sådana fall avgöras innan rättegången i Stockholms tingsrätt den 24 september. Det kan inte uteslutas att den uppkomna situationen, där en ledamot i advokatsamfundet agerat för att framställa motparten, i detta fall Aron Flam, som att han skulle representera klandervärda värderingar eller på annat sätt skandalisera honom finns dokumenterat i  förundersökningsprotokollet kan det komma att påverka utfallet i domstolsförhandlingarna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se