Migrationsverkets utredningar rättsosäkra – mer än var femte måste kompletteras

  • Onsdag 15 Jul 2020 2020-07-15
E-post 758

Anhöriginvandringen till Sverige har minskat i både absoluta och relativa tal sedan den tillfälliga lagen infördes. Men bakom siffrorna finns livsöden som vittnar om ett Migrationsverk och Migrationsdomstolar som drivs mer av fördom än rättssäkerhet. Göran och Puttama Olssons öde är ett sådant och mörkertalet är sannolikt stort. Om det senare vittnar Migrationsverkets egna ord.

Expressen uppmärksammar ett av många fall av anknytningsinvandring som inte beviljas Göran och Puttama Olsson gifte sig i den lilla byn Erawan i Thailand den 16 augusti 2016. Sedan dess har paret – han är i dag 65, hon 41 – för att få bo tillsammans i Sverige. Men Migrationsverket säger bestämt nej och Migrationsdomstolen har två gånger bekräftat beslutet. Enligt de svenska myndigheterna handlar det om ett skenäktenskap.

Den svenska Utlänningslagen ger rätt till uppehållstillstånd för den som har make, maka eller sambo som är bosatt i Sverige. Tillstånd kan förvägras om äktenskapet uteslutande ingåtts för att ge den sökande uppehållstillstånd.

I ett ansökningsärende är det normalt den som ansöker om en förmån som ska bevisa att förutsättningarna är uppfyllda. Vid en ansökan om uppehållstillstånd genom anknytning innebär det att det är den sökande som ska bevisa rättsfakta, t.ex. att det föreligger ett giltigt äktenskap.

Däremot är det Migrationsverket som har bevisbördan för att det är ett skenäktenskap, d.v.s. att det är ett civilrättligt giltigt äktenskap som ingåtts i annat syfte än att makarna ska leva tillsammans som gifta. Detta framgår i det beslutsstöd som Migrationsverket tagit fram för anknytingsärenden.

Sedan tidigare finns bestämmelser om vilka krav som ska ställas på anknytningspersonens försörjning och boende i utlänningslagen. Men efter den 20 juli 2016 gäller istället ett utökat försörjningskrav. De nya reglerna om försörjning och boende återfinns i 9– 10 §§ tillfälliga lagen. 

Migrationsverkets chefsjurist, Fredrik Beijer, skriver i en mail till Jan Scherman, News 55, att det under 2019 bara var 2% av verkets beslut som ändrats av domstolar. Det framgår även att 21% av ärendena gick tillbaka till Migrationsverket för omprövning då verkets egna utredningar inte varit kompletta.

Avslagsprocenten har enligt statistik från Migrationsverket ökat från 24% av ansökningarna i anknytningsärenden år 2015 till 46% för år 2019. Antalet inkommande ansökningar sjunker däremot från 32 000 ner till 23 000. Det faktiska antalet avslag ökade  från 7 604 till 10 128.

Sett till Göran och Puttama Olssons situation så har de skickat in allt det underlag som Migrationsverket efterfrågat. Vigselbevis, internetloggar, flygiljetter för Göran Olssons resor och annan dokumentation sedan giftermålet. Under denna period har han även dokumenterat hur han under fyra år skickat pengar till hustruns barns skolgång och till hennes pappas sjukhuskostnader. Ohlsson har därmed kunnat visa att han uppfyller det tyngsta kravet för anknytningsinvandring, försörjningskravet. 

Migrationsverket avslår ändå parets ansökan med motiveringen att 

”ditt och Görans äktenskap tillkommit uteslutande i syfte att ge dig uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd i Sverige får därför vägras dig”.

Det går inte att utesluta att Migrationsverket och Migrationsdomstolens tidigare beslut, 2017 och 2019, har ett drag av fördom över sig. För samtidigt som Göran Olsson, som även är ägare till Melkers Charkuterier i Falun, beviljas anknytningsansökningar för den allt större gruppen ”ensamkommande” afghanska unga vuxna. Som inte alls kommer från Afghanistan utan Iran. Och vars ursprungliga flyktingstatus kan ifrågasättas i efterhand när de bevisligen efter beviljat uppehållstillstånd kan åka tillbaka till ursprungslandet Iran för att hälsa på familj och anhöriga.

Det allvarligaste är dock rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning. Eller bristen på. Mer än var femte utredning som går vidare till Migrationsdomstolen håller så pass låg kvalitet att den måste kompletteras. 

Få har den kraft som Göran Olsson har att på egen hand, på uppmaning av Migrationsverket komplettera den och trots avslaget 2017 tålmodigt vänta in nästa möjlighet. Samtidigt som han försörjer sin hustru Puttama och bekostar vården för hennes pappa.

Olsson vs Staten väntar på ett avgörande för tredje gången. Och sista. Enligt Olsson själv, som Ledarsidorna varit i kontakt med blir det den sista gången. Antingen kan han förenas med sin hustru Puttama i Falun. Eller så förenas de i Thailand. Och blir det det senare så kommer Olsson lägga ner familjeföretaget Melkers Charkuterier med trettiotalet anställda. Ett företag som genom decennierna tjänat som arbetsplats för ett stort antal nyanlända för att få fäste på den svenska arbetsmarknaden. Och som dessutom råkar vara den sista producenten av falukorv som är belägen i Falun.

Men det sista mer som en parentes.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se