Rysk roulette 2.0: Regeringen visste om att de bröt mot lagen

Rysk roulette. Foto: Mike Gunner on Pixabay
  • Fredag 17 Jul 2020 2020-07-17
E-post 1648

Regionerna testa nu för Covid 19 och antikroppar i allt bredare omfattning samt genomför smittspårning. Men detta borde inte vara någon nyhet då detta är tvingande åtgärder enligt smittskyddslagen. Och regeringen vitsordar nu att de redan den 10 mars visste om att de gjorde avsteg från denna lag som är tvingande.

Från och med gårdagen kräver Region Stockholm att den som testats positivt för covid-19 också bekräftar att smittspårning har genomförts. Den som inte gör det kan kontaktas av smittskyddet för att få hjälp med arbetet.

-Syftet med hela processen är att vinna tid, att få informationen till dem som kan ha blivit exponerade så fort som möjligt för att bryta smittkedjorna. Med rätt information om symtom och testning kan vi snabbare få spridningen att minska, säger Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm.

De fall som upptäcks i vården eller på särskilda boenden kommer även i fortsättningen att smittspåras med resurser inom vården. De nya rutinerna gäller enbart de som beställer ett test via 1177.

Testning och smittspårning är obligatoriskt i enlighet med Smittskyddslagens tredje kapitel vid misstanke om samhällfarlig smitta. Regeringen lät den första februari i år meddela att Covid 19 är en samhållsfarlig sjukdom. Region Stockholms nyhet, i form av krav på smittspårning, är därmed inte någon nyhet. Nyheten ligger i att detta krav införs först nu. Ett halvår efter att sjukdomen konstaterats spridas i Sverige och utgöra en samhällsfara.

Någon vidare testning har inte genomförts förrrän först nyligen. Regeringen, och Folkhälsomyndigheten ändrade strategi enligt besked från Socialdepartementet den 10 mars. Från den tionde mars skulle endast inläggningsfall testas enligt den nya strategin vilket kommunicerades av Folkhälsomyndigheten vid presskonferens och i intervjuer dagarna efteråt.

I efterhand antyds det, bland annat i en intervju i DN med Anders Tegnell, att det var resursbrist som var skälet. Källor till Ledarsidorna menar att det nledningsvis var brist på skyddsmateriel för testpersonalen som föranledde den begränsade testningen, senare bristen på provtagningskit och reagenser samt laboratoriekapacitet.

Detta kommunicerades istället med att ”det är inte meningsfullt att testa när smittan sprider sig brett i samhället” utan testningen istället skulle fokusera på att skydda de svagaste. Något som inte lyckades då endast de uppenbara inläggningsfallen testades och ingen smittspårning i egentlig mening genomfördes.

Men klarlagt är med beskedet från Socialdepartementet till Ledarsidorna att regeringen och socialminister Lena Hallengren den 10 mars var fullt medvetna om att de gjorde avsteg från en tvingande paragraf i Smittskyddslagen. Att avbryta all testning av misstänkta fall vilket annars är tvingande enligt lag för behandlande läkare.

Oavsett vad skälet är till beslutet att bryta mot lagen finns det goda skäl att ifrågasätta regeringens handlag. Eftersom det inte fanns testkapacitet borde regeringen ha agerat hårdare och tydligare med isolerande åtgärder och inte heller vänta till slutet av april med att försöka få igång testningen på bredare front.

Först den åttonde maj tillsattes en testsamordnare som senare kom fram till att testningen måste ökas markant. Den tredje juni meddelade samordnaren Harriet Wallberg sitt resultat.

Regeringen var därmed under nära tre månader fullt medvetna om att de själva, genom likgiltighet och/eller passivitet att de bidrog till lagbrott. Eller att de inte kommunicerade att de bröt mot Sveriges egna lagar genom att inte försäkra sig om att regionerna kunde försäkras test- och smittspårningskapacitet. De bröt därmed även mot Smittskyddslagens nionde kapitel som ger regeringen explicita befogenheter att genom myndighet ta ett nationellt samordningsansvar. Denna lag är av sin karaktär och utformning så pass kraftfull att den överrider såväl regionernas självstyre som myndigheternas självständighet.

Regeringen visste om att de tvingades bryta mot lagen. Men vidtog sedan inte några adekvata åtgärder förrän långt i efterhand.

Något som rimligen bör ha resulterat i såväl att människoliv offrades som stort mänskligt lidande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.