Så illa hanterade regeringen spridningen Covid 19

  • Torsdag 2 Jul 2020 2020-07-02
E-post 1790

Regionerna klarar inte av att smittspåra. Vilket inte är någon nyhet. Senast den 13 mars borde denna insikt landat i regeringen samtidigt som det är först under juni månad som regeringen börjar använda sig av de verktyg som kan komma tillrätta med den situation som uppstått. Som nu ytterligare isolerar Sverige från den europeiska och nordiska gemenskapen.

Alla regioner klarar inte av uppgiften att kartlägga hur smittat spridits till dem som testas positivt för covid-19. Då får patienterna själva ta ansvar för smittspårningen, men i region Uppsala görs inga kontroller att spårningen verkligen genomförs rapporterar SR/Ekot.

Smittspårning regleras i Smittskyddslagens tredje och fjärde kapitel, de viktigaste finns i det tredje kapitlet:

3 kap. Utredning av sjukdomsfall

Läkarundersökning

1 §   Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger.

En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs.

Om patienten misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och inte samtycker till undersökning och provtagning skall läkaren utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren.

Smittspårning

4 §   Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom, skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som kan ha smittats. Den enskilde patienten är skyldig att lämna de upplysningar som han eller hon förmår lämna.

5 §   Om en behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal som har ansvar för smittspårningen i ett enskilt fall finner att han eller hon saknar möjlighet att fullgöra smittspårningen, skall han eller hon underrätta smittskyddsläkaren om detta.

Den andra februari meddelade statsminister Stefan Löfven att Covid 19 var en samhällsfarlig smitta. I det fallet blir dessa paragrafer tvingande vid misstanke om Covid 19 som tidigare inte omfattats av lagstiftningen.  Sedan tog det en månad innan något hände i egentlig mening. Men det som sedan hände visar sig vara i praktiken motsatt mot vad Smittskyddslagen reglerar.

  • Den fjärde mars uppmärksammar Folkhälsomyndigheten allmänheten om individens ansvar om den enskilde vet att den bär på en samhällsfarlig sjukdom. Men då testkapaciteten i regionerna redan var svårt begränsad togs endast tester i starkt begränsad omfattning. Folkhälsomyndigheten informerar inte om regionernas ansvar enligt Smittskyddslagen.
  • Folkhälsomyndigheten hålls dessutom informerade om läget i regionerna via de regionala smittskyddsläkarna. Folkhälsomyndigheten hade redan vid den här tidpunkten enligt Socialdepartementet dagliga beredningar med representanter från departementet om Covid 19. Regeringen var med andra ord fullt informerad.
  • Den sjätte mars bedömde Folkhälsomyndigheten att toppen av smittspridningen i Sverige var nådd.
  • Den 13 mars meddelar Folkhälsomyndigheten att provtagningen ändras. För att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta prioriteras provtagning till personer som är i behov av vård på sjukhus samt personal inom vård och äldreomsorg med misstänkt covid-19. Detta innebar att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte provtas. För regionerna är Folkhälsomyndighetens anvisningar tvingande.
  • Efter den 13 mars tilltar smittspridningen i Sverige ytterligare och antalet döda når sin topp den åttonde april vartefter dödstalen sjunker men med en ny, något högre topp  igen den 15:e april innan dödstalen sjunker igen. 

Under denna tid ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att öka tillgången på mediciner och testmateriel. Ett uppdrag som annars Socialstyrelsen har. Dagens Nyheter har beskrivit i en artikelserie vilka låsningar detta kom att leda till och Sverige hamnade utanför den marknad som skulle kunnat förstärka den svenska vård- och testkapaciteten. Situationen blev så pass allvarlig att Norge kände sig tvingade att tillgängliggöra delar av sitt beredskapslager av narkosmedel.

Det är först när region Skåne tar ett eget initiativ tillsammans med tre andra regioner att starta stora upphandlingar som situationen löses upp. Initiativet medgav för Socialstyrelsen att utge det certifikat som krävs för att Sverige skulle kunna agera som part på den globala marknaden för adekvat sjukvårdsmateriel och mediciner.

Trots situationen valde regeringen att inte lösa ut Smittskyddslagens nionde kapitel, sjätte paragraf. Och att regeringen skulle varit omedveten om att regionerna inte kunde uppfylla Smittskyddslagen är en orimlig slutsats.

6 §   Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet.

Regeringen hade under denna tid inte bara dagliga beredningar med den myndighet som skulle hålla ihop arbetet mot samhällsfarlig smitta som informationskanal. Regeringen har även en annan myndighet, som rimligen borde varit med på dessa gemensamma beredningar som informationskanal: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen varnade regeringen löpande om kapacitetsbegrånsningarna. En tredje som skulle kunnat komma ifråga är IVO, Inspektionen för vår doch omsorg. 

Och slutligen har regeringen länsstyrelserna som länk till regionerna. Länsstyrelserna är statliga myndigheter och är regeringens representant ute i landet för att säkerställa att beslut och verksamhet bedrivs enligt lagar och förordningar.

Även om Sverige har en delegerad besluts- och styrmodell, där kommuner och regioner förväntas bedriva den dagliga verksamheten är det helt osannolikt att regeringen inte visste att hela Sverige stod inför en pandemi där de i grunden ansvariga myndigheterna inte mäktade med att uppfylla smittbekämpningens elementa:

  • Testa
  • Smittspåra
  • Isolera

Samma råd och anvisningar som WHO gav ut. Och samma tvingande regelverk som Sverige har i sin egen smittskyddslag. Men röran tycks vara total. Det är först den 11 juni som Folkhälsomyndigheten kommer till denna insikt:

En tolkning vi gör av det här är att regionerna genom smittspårning och isolering förhindrade att smittan spreds vidare från Italienresenärerna, säger Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten 

Det är sedan först under juni månad som regeringen börjar tillämpa Smittskyddslagens samordningsparagrafer i någon form när kravet på att få kontroll över smittspridningen i Sverige ökar från omvärlden. 

Att Sveriges grannländer drabbats av svensk smitta är ställt utom allt tvivel. I Finland kunde samtliga fall av Covid 19 i Vasa kom från Sverige. Svensk sjukvårdspersonal har fört med sig Covid 19 in på norska sjukhus varför Norge igår beslutade om hårdare krav på just svensk sjukvårdspersonal. En situation som det kommer ta månader att reda ut och finna vägen tillbaka till ett normalläge.

Senast den 13 mars borde det med andra ord stått klart för regeringen i allmänhet och ansvarigt statsråd Lena Hallengren i synnerhet att Sveriges regioner inte uppfyllde kraven i Smittskyddslagen när Folkhälsomyndigheten beslutade att begränsa provtagningen. I samma ögonblick borde regeringen även kunnat sluta sig till att Sverige inte levde upp till WHO:s och ECDC:s krav för att begränsa smittspridningen.

Det yttersta ansvaret för dagens situation är politiskt. Det skulle förvåna om den nytillsatta Coronakommissionen skulle komma fram till något annat.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se