Så löper Expressens kulturskribent Per Wirtén islamismens ärenden

Muslimska Brödraskapet. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Lördag 25 Jul 2020 2020-07-25
E-post 749

Per Wirtén, Expressen Kultur, löper radikala islamisters ärenden genom att i en kulturartikel varva direkta faktafel med väl snäva och selektiva verklighetsbeskrivningar.  Att artikeln kommer nu är ingen slump. Det är ingen hemlighet att regeringen förbereder en uppstramning av regelverket kring statsbidrag till civilsamhället så att en upprepning av statlig finansiering av inbjudningar av jihadistrekryterare och hatpredikanter ska kunna undvikas i framtiden.

Per Wirtén på Expressen Kultur menar att de aviserade förändringarna i regelverket för statsbidrag till civilsamhället utgör en form av åsiktsövervakning. Det är möjligt att Wirtén har en poäng i något sammanhang men hans åsikter vilar på direkta faktafel, en kraftigt förskönande nulägesbeskrivning och en uppenbart selektiv återgivning av det enda rättsfall som idag återkallat utbetalade statsbidrag.

Inledningsvis blandar Wirtén ihop etnicitet med religion och en politisk uttolkning av religion, i detta fall islamism. Även om islamismen använder sig av samma urkunder som islam så är det inte samma sak.  Och lika litet som att islam har med etnicitet att göra har dagens politiska uttolkning av islamism med det att göra trots att de delar urkunder.

Enda egentliga skälet att de mest radikala islamistiska uttolkningarna fortfarande kan gömma sig bakom en religion är att dessa uttolkningar skyddas av skrivningarna i Amman-budskapets portalparagraf vilket du kan läsa mer om i “Islamismen i Sverige – Muslimska brödraskapet” av Johan Westerholm.

Wirtén balanserar på osanningens rand när han drar in etnicitetsbegreppet i sitt resonemang. Han bortser från att precis som det finns arabiska, asiatiska och afrikanska muslimer finns det arabiska kristna, judar och muslimer av olika karaktär. Som i högre utsträckning delar historia, kultur och språk än de delar religion. Det är de mest radikala, ofta våldsbejakande islamisterna samt nazister som vill få till att religion och etnicitet är samma sak.  Precis som Per Wirtén.

Wirténs sammanslagning av religion med etnicitet har de facto samma logik som de mest radikala islamisterna och, visar det sig i hans resonemang, nazisterna. Per Wirtén delar med andra ord sin definition av religion som etnicitet med organisationer som Nordiska motståndrörelsen och Muslimska brödraskapet. Som bägge är att definiera som antidemokratiska rörelser eller nätverksorganisationer.

Den moderna islamismen vilar på bland annat samma värderingar som nazismen vilket är väl dokumenterat i internationell forskning som den av Lorenzo Vidino vid George Washington University och Elham Manea vid universitetet i Zürich. I Sverige är docent Aje Carlbom med stor sannolikhet den främste i den svenska akademiska miljön.

Den islamism som utgör den mest dominanta delen av det svenska islamistiska klustret utgörs av Muslimska brödraskapets nätverk. Ett nätverk som bland annat bjudit in Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Quaradawi till att föreläsa i Stockholms moské. Vid den aktuella föreläsningen, eller predikan menade al Qauradawi bland annat att civila israeler var legitima mål för den palestinska kampen förd av Hamas. Hamas var tidigare formellt Brödraskapets väpnade palestinska gren.

Muslimska brödraskapet har av tre europeiska parlamentariska utredningar — Storbritanniens, Tysklands och nu senast av den franska senaten klassats som ett säkerhetshot. Den franska senatens utredning vill gå längre än den brittiska och den tyska och presenterar 44 skarpa lagförslag.  Några av lagförslagen återfinns i den svenska demokratiutredning som Wirtén kritiserar såsom villkorade bidrag. Att bidrag endast kan betalas ut om en förening ställer sig bakom den aktuella konstitutionen. I Frankrikes fall försvara republiken, i den svenska utredningen att ställa sig bakom den svenska regeringsformen.

Det finns ingen dramatik i detta.

Statsbidrag är en möjlighet, inte en rättighet och det bör betecknas som osannolikt att Wirtén vill öppna den statliga plånboken för Nordiska motståndsrörelsens seminarier eller träningsläger på samma sätt som dagens regelverk gjort det möjligt för studieförbundet Ibn Rushd, Islamiska förbundet i Sverige att tillsammans med Sveriges Unga Muslimer kunnat bjuda in antisemiter och jihadistrekryterade till Sverige bekostade med svenska skattemedel.

I den franska parlamentariska utredningen som presenterades den sjunde juli i år föreslås att ledande befattningshavare, som al Quaradawi, skall nekas inresevisum i Frankrike. Det finns även förslag på ett brett förbud men detta kommer med stor sannolikhet inte vara möjligt att genomföra med respekt för de europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

När Wirtén nämner att bidrag nekats vid ”flera domar” så är även detta en direkt osanning. Lätt att kontrollera. Endast en dom har vunnit laga kraft som prejudicerande och det är domen MUCF vs Sveriges Unga Muslimer, SUM,  som blev återbetalningsskyldiga för ett års verksamhet samt nekades statsbidrag då organisationen inte nådde upp till myndighetens demokratikriterier.

Bakgrunden till att SUM nekades var att SUM tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sverige under tio års tid, finansierade med skattemedel, bjudit in internationellt kända jihadistpredikanter, rekryterare samt öppet antisemitiska och HBTQ-fientliga föreläsare till de ”Muslimska familjedagarna” vilket framgår av domen i Stockholms kammarrätt. Högsta förvaltningsdomstolen nekade SUM prövningstillstånd och domen vann laga kraft under våren 2020.

Den ideologi  och människosyn som Brödraskapet och dess nätverksorganisationer representerar ligger nära, eller nästan är identisk med, den som Nordiska Motståndsrörelsen representerar. Bara det att de tar avstamp i motsatta synsätt på den andres religion eller etniska ursprung.  En ideologi som inte är detsamma som islam och inte heller är kopplad till etnicitet vilket Wirtén resonemang implicerar. Resultatet blir i varje fall detsamma. 

Lika noga som Wirtén tycks ha gått igenom lagförslagen, som ännu inte är lagda, lika noga borde han från början rimligen kunnat vara i att sätta sig in i sakfrågan som föranlett lagförslagen.. 

Islamism, eller religiös fascism är ett problem som möjligtvis kan leda till att den enskilde blir antiislamist i samma utsträckning som det går att vara antirasist, antikommunist och antifascist.

Att vara antiislamist har inte något med islamofobi att göra. 

Lika lite som att islam är kopplad till etnicitet. Vilket Per Wirtén i praktiken påstår när han nu gör sällskap med Muslimska brödraskapet och Nordiska motståndsrörelsens värld av retoriska krumbukter.

 

Islamismen i Sverige i Norge

 

Islamismen i Sverige av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Idag lanseras "Islamismen i Sverige" i Oslo, Norge.

Det första förlaget att ge ut boken ”Islamismen i Sverige” utanför Sverige i en översättning är förlaget Document som fått de exklusiva rättigheterna för en norsk översättning. Motivet till Documents beslut var följande:

Document Förlag har tidigare givit ut författare som Hege Storhaug och Sir Roger Scruton.

I kvällens panelsamtal med Johan Westerholm deltar bland annat Hege Storhaug samt leder for Ex-Muslims of Norway Cemal Knudsen Yucel.

Boken “Islamismen i Sverige” kan inhandlas på bl.a BOKUS.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se