Staten vs Aron Flam: Det här är en svensk rättsprocess

Åklagarmyndigheten. Pressbild.
  • Söndag 12 Jul 2020 2020-07-12
E-post 3997

Att befinna sig i en rättslig process mot staten är en hart när omöjlig uppgift. Detta eftersom staten är själva processen. I förundersökningen mot Aron Flams påstådda brott blir det tydligt att staten är processen. Där reglerna utformas efter hand och efter behov. Oavsett om det är i en domstol eller i slutna rum.

I åklagarens förberedelser inför att väcka åtal mot Aron Flam för det påstådda brottet mot upphovstätten som skyddar ”En svensk tiger” redovisar Flam delar av förundersökningen. Åklagaren menar, i sin begäran om en europeisk utredningsorder, att Flam är dömd för upphovsrättsbrott. Ett påstående som saknar faktisk grund. Flam är delgiven misstanke men har inte åtalats ännu, än mindre blivit dömd. I varje fall enligt praxis. Men praxis är inget som har kännetecknat processen när detaljerna i åklagarens förundersökning mot Flam granskas. Men å andra sidan: Staten är processen och sätter sina egna regler efter behov.

Även om en åklagare fattar sina egna beslut är det orimligt att anta att Ludvigsson inte agerat utan handledning från kollegor och arbetsgivare. Åklagarmyndighetens officiella besked är att det pågår en förundersökning men hänvisar inte till någon laga kraft vunnen dom för att motivera Ludvigssons påstående om konstaterat brott. Endast att förundersökningen är inne i ett slutskede.

De utdrag ur förundersökningen som Flam redovisar på sin hemsida vittnar dock om en bitivs parallell utomrättslig process. David Ludvigsson presenterar sig själv som senior åklagare och skriver i sin hemställan om europeisk utredningsorder att 

”Vittnesförhör med företrädare för företaget PB Print, som på beställning av en svensk person tryckt en bok vars titel och omslag utgör brott mot upphovsrättslagen.”

Inte misstanke om brott. Utan just brott. Dom har med andra ord redan fallit och vunnit laga kraft. Nu handlar processen bara om att skapa bevisen i efterhand.

Ludvigsson och därmed staten har med andra ord vid sidan av rättssystemet redan dömt Aron Flam. Ludvigsson har utan domstolsutslag konstaterat att boken ”Det här är en svensk tiger” utgör ett brott. Inte ett misstänkt eller befarat brott. Utan ett konstaterat brott. I det ligger en viss skillnad. 

Under rubriken ”Möjliga framtida åtgärder” redovisar Ludvigsson sina vidare avsikter:

”Jag avser att förverka de tryckta exemplaren av boken. Beroende på vilka uppgifter som framkommer om boken så kan jag komma att återkomma till litauiska rättsliga myndigheter med en begäran om hjälp att beslagta och förverka exemplaren.”

Ludvigsson, som statens representant, avser med andra ord förverka boken med dess innehåll som helhet, inte enbart omslaget med titel och illustration.

Det är därmed en rimlig slutsats att Ludvigsson, som statens representant anser att bokens innehåll är ett intrång på någons upphovsrätt. Den enda upphovsrätt som i en avlägsen teori skulle kunna komma ifråga är i sådana fall statens i andra och för närvarande okända sammanhang påstådda rätt till den svenska historieskrivningen.

Det finns nu tydliga tecken på att det förevarit en utomrättslig process i någon form utan offentlig insyn då åklagaren i en europeisk utredningsorder kan hänvisa till att Flam begått ett brott. Åklagaren håller dessutom i sin ansökan öppet för att förverka även redan sålda och distribuerade exemplar vilket skulle kräva ett uppsåtligt lagbrott från åklagarmyndigheten. I varje fall enligt idag gällande lagstiftning.

Åklagaren föranmäler öppet att han avser runda eller på annat sätt neutralisera GDPR i syfte att kunna genomföra en destruktion av hela verket.

Inte enbart omslaget med titel och illustration utan även de 461 sidor där Aron Flam, med styrkta källor, redovisar det svenska samröret med Nazityskland under Förintelsen och det andra världskriget. Något staten, genom åklagare Ludvigsson anser vara en proportionell åtgärd.

Flam har till den sista juli på sig att inkomma med sina synpunkter på förundersökningen men så här långt är det mer och mer tveksamt om det är något annat än en Potemkinkuliss.

Åklagarens formuleringar i den europeiska utredningsordern tyder på att dom redan fallit. I en utomrättslig process. Där staten är processen. Och att åklagaren, det vill säga staten planerar för att helt runda eller upphäva annan lagstiftning i syfte att förverka hela Flams verk. Inte bara det tvisteliga omslaget utan även innehållet.

Det här är en svensk rättsprocess.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se