Regeringen vill reglera statsbidragen – Det bidragsindustriella komplexet gör motstånd

Rosenbad. Foto: Flickr
  • Måndag 31 Aug 2020 2020-08-31
E-post 1208

Efter snart drygt två år ser regeringen ut att börja regleringen av statens stöd till civilsamhället. Men regleringen kommer inte gå smärtfritt. Starka krafter såsom Forum Syd och Islamic Relief är starkt kritiska till de utredningsförslag som lagts.

Offentlig finansiering av civilsamhället är i praktiken uteslutande en svensk företeelse. Ordet civilsamhälle kommer från engelskans ”Civil society” och berör den sektor där människor på frivillig basis sluter sig samman och för att stötta samhället på frivillig väg. De gör det utan kostnad som en form av frivilligt välgörenhetsarbete.

I Sverige är denna sektor offentligt finansierad med såväl statsbidrag, regionalt stöd samt kommunernas föreningsbidrag där många uppbär regelrätta tillsvidareanställningar som i andra länder inte existerar. På samma sätt finns det en bred politisk enighet i riksdagen att med offentliga medel stötta minoritetsreligioner. Dels genom att utbetala ett administrativt stöd via Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, dels genom att via Skatteverket svara för de olika trossamfundens skatteuppbörd.

Regeringen Löfven har låtit utreda demokratikriterierna för både stödet till trossamfunden och till det övriga civilsamhället genom två utredningar. Dels genom ”Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)” som leddes av professor Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, dels genom ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)” som leddes av justitierådet Karin Almgren.

Även om utredningarnas slutsatser för en yttre betraktare vid en snabbare genomgång liknar varandra så föreligger stora skillnader i den tekniska lösningen. Bjereld föreslår att SST kompletteras med ett religiöst råd som fördelar bidragen mellans sig. Motsvarande lösning som Folkbildningsrådet tillämpar vilket skulle leda till en sluten process. Detta förslag har dock inte fått gehör i regeringskansliet vittnar Ledarsidornas källor om som för närvarande bereder den proposition som var aviserad till i våras. Förseningen skall, enligt regeringen, bero på Corona-krisen.

Almgrens utredning omfattar 57 skarpa lag- och författningsförslag samt en handledning för även kommuner och regioner i syfte att även de skall kunna följa lagstiftningen.

Enligt uppgifter förbereds även den andra utredningen, Almgrens, för en lagrådsremiss. Det har av oppositionen framförts krav på att det endast skall finnas en lagstiftning för civilsamhället, oavsett om det är ett religiöst samfund eller inte men regeringen uppger att vissa internationella konventioner som Sverige förbundit sig till att följa hindrar detta.

I remissrundan har det inkommit både positiv och negativ kritik. De utbetalande myndigheterna, som Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor ställer sig i praktiken odelat positiva till regeringens initiativ vilket även Folkbildningsrådet gör. Men tre remissinstanser avviker markant i sina svar.

Forum för Civilsamhällesorganisationer med social inriktning, hybridmyndigheten Forum Syd samt Islamic Relief. Dessa tre förenas i att allt för skarpa demokrativillkor kan verka stigmatiserande om en organisation i enlighet med regelverket skulle nekas bidrag. 

Forum för Civilsamhällesorganisationer med social inriktning menar även att

Forum menar att även om bidrag är ett gynnande myndighetsbeslut inte en rättighet så kan de få förödande konsekvenser för organisationer som bedriver sin verksamhet med bidrag som främsta inkomstkälla.

Forum Syd menar i sitt remissvar att

Forum Syd anser att demokrativillkorsutredningen grundas på en uppfattning om att allmänheten misstror civilsamhällets användande av statliga medel och att de på olika sätt används för att bidra till extremism, terrorism och penningtvätt. Även om ett visst bristande förtroende mellan civilsamhälle, stat och medborgare finns, ser Forum Syd inte att detta problem löses genom att ställa upp alltför orimliga villkor vad gäller organisationernas egen kontroll av statsbidragssystem. Den ideella sektorn bidrar till demokratin och dess upprätthållande, genom att bland annat vara ett granskande organ till statsmakterna men också inom den egna organisationen.

(Reds fetmarkering)

Forum Syd är i praktiken helt och hållet finansierat med skattemedel och som självutnämnt granskande organ nekar Forum Syd utomstående granskningar av sin egen verksamhet. Forum Syd nekar media och medborgare all åtkomst till de egna arkiven eftersom de inte är en myndighet utan en förening. Forum Syd hänvisar konsekvent media till Sida som betalar ut runt en kvarts miljard kronor per år till Forum Syd. De interna granskningarna som Forum Syd genomför enligt dem själva är överhuvudtaget inte tillgängliga för utomstående.

Islamic Relief framhåller, i likhet med Forum för Civilsamhällesorganisationer att nekade bidrag kan verka stigmatiserande. Islamic Relief skriver att 

Sammanfattningsvis anser Islamic Relief att det saknas tillräckliga argument för en förnyelse av statsbidragsförordningen. Islamic Relief anser att de rådande formuleringar som förekommer – att en organisation ska respektera demokratins idéer eller inte strida mot demokratiska värderingar – är tillräckligt som underlag för bedömning av demokrativillkor.

Utredningen skriver att en effekt av ett nytt demokrativillkor är att allmänhetens förtroende för bidragsgivningen till det civila samhället stärks. Islamic Relief menar att effekten kan bli den motsatta: att det civila samhället misstänkliggörs.

Regeringen står inför en tuff höst. Starka krafter inom det bidragsindustriella komplexet, framför allt bidragstagarna arbetar mot en reglering av statsbidragen. I flera fall finns det goda skäl för detta med tanke på att Sveriges Unga Muslimer, SUM, under våren förlorade rätten till detta när Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövningstillstånd efter en fällande dom i Stockholms Kammarrätt.

Även Forum Syds motiv kan härledas till Islamic Reliefs reaktion då Islamic Relief är en av Forum Syds medlemsorganisationer samt att Forum Syd själva skulle behöva bli mer transparenta hur de hanterar skattemedel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se