Staten vs Aron Flam: 1 – 0

Stockholms tingsrätt, Det här är en svensk tiger (Free the tiger av Aron Flam). Foto: Google maps samt Aron Flam.
  • Onsdag 5 Aug 2020 2020-08-05
E-post 1693

Under gårdagen beslutade Stockholms tingsrätt att inte häva åklagarens beslag av Aron Flams ”Det här är en svensk tiger”. Åklagaren lät den 11 juni i en gryningsräd mot förlaget Samizdat fyra beväpnade poliser beslagta 2 282 böcker ur det tredje utgåvan och håller, så vitt känt, fortfarande öppet för att med stöd av den europeiska utredningordern beslagta även de redan sålda och distribuerade exemplaren. Den senare frågan var ej uppe till förhandling.

Egentligen var det två beslut som domstolen fattade under gårdagen. 

Åklagaren hade även, på målsägandens uppdrag, begärt ett s.k vitesförbud. Att Aron Flam vid varje tillfälle som han publicerade sin egen avbildning ”Det här är en svensk tiger” skulle bli skyldig till att betala ett vite om 100 000 kronor. Rätten underkände detta yrkande. Detta skulle kunnat ge en indikation på att den vidare processen i själva förförhandlingen skulle löpa Flams linje. Men så skedde inte.

Stockholms tingsrätt låter beslaget bestå. Aron Flam har tills den 25 augusti på sig att överklaga tingsrättens beslut.

Detta är möjligt då beviskraven i detta fall är lägre än i andra brottmål. Men ändå är hela förfarandet präglat av motsägelser i andra avseenden. Åklagaren utesluter inte att Aron Flam kommer att frias vid huvudförhandlingen den 24 september trots att åklagaren menar att ett brott begåtts. Detta är möjligt då åklagaren, trots vetskapen om att bevisläget är svagare än i andra mål, kan motivera beslutet om att inleda en process då målet kan ha en prejudicerande karaktär.

Även åklagaren indikerar med andra ord att han är beredd att föra målet mot Aron Flam till högsta instans.

De ekonomiska konsekvenserna för Flam är redan idag kännbara och målsäganden, Beredskapsmuséet i Djuramossa, löper ingen eller i dagsläget endast en försummbar risk med att använda sig av staten som ombud mot Aron Flam.

Skulle Flam till slut fällas kommer Flam att behöva betala skadestånd, rättegångskostnader och även se den tredje upplagan av ”Det här är en svensk tiger” förverkad. 

Men skulle Flam frias hamnar saken i ett annat läge. Det själva sakfrågan gäller är inte de konsntärliga rättigheterna till Bertil Almqvists ”En svensk tiger” utan endast de ekonomiska. Det är endast de ekonomiska rättigheterna som Beredskapsmuséet i Djuramossa” förvaltar, trots att de hävdar att de är rätten till en del av det svenska kulturarvet. En enskild part kan svårligen bli satt att förvalta de konstnärliga rättigheterna till något som är ett gemensamt kulturarv för alla svenskar.

Det ekonomiska värdet av ”En svensk tiger” är av Flams juridiska ombud framräknat till mellan 2 000 kronor  och 3 000 kronor per år. Detta är vinsten som Beredskapsmuséet i Djuramossa gör genom försäljning av badlakan och annat med Almqvists tiger på. Detta värde har av Stockholms tingsrätt satts högre än värdet på Aron Flams lager av böcker som nu staten tagit i beslag. Annars skulle Tingsrätten orimligen kunnat hävda att beslaget var proportionerligt. Tingsrätten bortsåg helt från det värde som Aron Flams verk “Det här är en svensk tiger” representerar i handeln. 

Det värde som Flams tredje beslagtagna upplaga, 2 282 exemplar av ”Det här är en svensk tiger” representerar summerar upp till 798 700 kronor. Att ställas mot de 3 000 kronor per år som Beredskapsmuséet anser vara hotade om nu brott kan styrkas. Beredskapsmuséets ekonomiska rättigheter till Almqvists tiger löper ut 2041 och muséet kommer inte ens under de kvarvarande 21 åren upp i det belopp som Flam berövats genom åklagarens beslut ut i fall  nu brott kan styrkas.

Åklagaren hävdade i förhandlingen under gårdagen att Flam är fri att ge ut texten och trycka nya böcker ”om han vill” men tycks endast ha vaga begrepp om leveranstider och kostnader. 

När åklagaren, och även tingsrätten, menar att huvudförhandlingen är ”i närtid” så bortser de helt från att Flam orimligen kommer kunna ha en ersättningsupplaga, till stor egen kostnad, framme och distribuerad inom rimlig tid. Okänsligheten, eller rättare sagt okunskapen, om en författares förutsättningar är genomgående i beslutet och i rättens resonemang.

Men i det fall Flam frias kommer han kunna ha rätten att kräva kompensation för intäktsbortfall av staten då det är åklagaren som beslutat om beslaget. Ett skadestånd som inte Beredskapsmuséet kommer behöva betala utan åklagaren kommer kunna skicka räkningen till skattebetalarna istället. Inte till Beredskapsmuséet i Djuramossa och inte heller till advokat Marie Andrée. Skattebetalarna kommer stå för notan i sin helhet.

Till Expressen säger Flam att i en kommentar till gårdagens förhandling att

– Det är så mycket i den här historien som är märkligt. Som man säger: jag får sätta min vantro på undantag tills det här är över.

Och det är inte svårt att instämma i detta. Med en målsägare vars advokat Marie Andrée i tjänsten implicerar att Flam skulle vara allierad med den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen utan att på något sätt ha kunnat bevisa detta eller motivera varför det är en relevant information för den rättsliga processen samt en målsägande som endast äger den ekonomiska rätten till Bertil Almqvists ”En svensk tiger” låter fösa en lydig stat framför sig och vars ekonomiska intresse (det enda de kan hävda) inskränker sig till maximalt 3 000 kronor per år, ett påstående som de inte ens själva bestrider, finns det goda skäl att anta att det ligger annat i potten.

När Stockholms tingsrätt låter ett beslag bestå och hävda är proportionerligt, i ett mål där brott ännu inte är styrkt, där ett värde på maximalt 3 000 kronor per år och som dessutom upphör 2041 värderas högre än Flams 798 700 kronor är det onekligen något som skaver.

Vad det är kanske möjligtvis kommer bringas någon klarhet i den 24 september vid huvudförhandlingen.

Då målsägande, representerad av advokat Marie Andrée som i förundersökningen implicerat att Flam har nazistiska kopplingar och därmed implicita nazistiska sympatier tillsammans med åklagare för första gången ställs ansikte mot ansikte mot Aron Flam i Stockholms tingsrätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se