Statens medieråd inleder samarbete med Muslimska brödraskapets svenska nätverk

Statens Medieråd, studieförbundet Ibn Rushd. Montage.
 • Torsdag 10 Sep 2020 2020-09-10
E-post 1110

Statens medieråd har initierat ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd för att stärka  medie- och informationskunnigheten  i Sverige. Men vad som inte framgått är att 2018 inledde studieförbundet ett strategiskt samarbete med mediehuset al Jazeera. Som i sin tur kontrolleras av Muslimska brödraskapet.

Statens medieråd bildade under sommaren det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, Nätverket för medie- och informationskunnighet. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Av de deltagande organisationerna och myndigheterna märks bland annat

 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Tidningsutgivarna
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Utbildningsradion

Men även organisationer ur civilsamhället såsom Folkbildnigsrådet samt två av dess medlemsorganisationer. Arbetarrörelsens Bildningsförbund, ABF, samt studieförbundet Ibn Rushd deltar i arbetet.

Statens medieråd

Statens medieråd är  statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Kulturdepartementet. Medierådet övertog den 1 januari 2011 den verksamhet, som bedrivits av Rådet mot skadliga våldsskildringar och Statens biografbyrå.

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Generaldirektör för Statens medieråd är journalisten Anette Novak.

I mars 2015 utsågs Anette Novak till Regeringens särskilda mediepolitiska utredare.Den 7 november 2016, överlämnade Anette Novak medieutredningens slutbetänkande till kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Den 28 juni 2018 utsåg regeringen Novak till generaldirektör för Statens Medieråd

Studieförbundet Ibn Rushd är sammankopplat med Muslimska brödraskapet genom dels sina egna stadgar och samägandeavtal av kursgården Granhedsgården men även genom en väv av personunioner. En väv där ledande företrädare över tid återfinns i Brödraskapets internationella nätverksorganisationer.

Mer läsning: Ibn Rushd en del av Muslimska brödraskapets struktur – Avslöjade av sina egna stadgar

Ett exempel på hur väven av personunioner är utformad är hur verksamhetsledaren vid Ibn Rushd, Lamia el Amri samtidigt är ordförande för Islamic Relief Sverige samt vice ordförande för Islamic Relief Worldwide. Islamic Worldwides hela styrelse, exklusive el Amri, avgick den 22 augusti efter att The Times avslöjat antisemitiska värderingar och stöd till terrororganisationen Hamas från ledande tjänstemän och styrelseledamöter. El Amri klev då ner från att ha varit ordförande till att fortsätta som vice ordförande.

Trots löften om att el Amri skulle lämnat styrelsen även hon efter det inträffade kandiderade hon, och blev vald, för ytterligare en period. El Amri har suttit i Islamic Relief Worldwide styrelse under hela den period som de ledande befattningshavare rekryterats som senare visat sig hysa antisemitism samt stöd till våldsbejakande grupperingar.

Mer läsning: Islamic Relief fullföljer inte utlovat reformarbete

För en yttre betraktare är studieförbundets roll att nå en grupp som annars är svåra att nå. Utrikesfödda med endast kunskaper i arabiska och som står långt utanför det övriga samhället.

Det är i varje fall Försvarsutbildarnas och Huddinge kommuns motivering till samarbetet med Ibn Rushd. Försvarsubildarna lät förstå att påståendena om studieförbundets fasta band med Brödraskapet var #fakenews när Ledarsidorna kunde avslöja och i detalj redogöra för samarbetet.

Trots stadgar, dokumenterade samarbeten samt de årliga inbjudningarna av jihadist-predikanter till de Muslimska familjedagarna samt att en av Ibn Rushd medlemsorganisationer, Sveriges Unga Muslimer (SUM) förlorat rätten till statsbidrag i en laga kraft vunnen dom i Stockholms kammarrät menade Försvarsutbildarna att allt detta, kopplingen till Muslimska brödraskapet samt icke demokratiska rörelser och idéer var #fakenews.

Valet som Statens medieråd gjort av samarbetspartner är med andra ord inte okontroversiellt. Och att Ibn Rushd bara skulle stå för en språklig och kulturell kompetens är en underdrift. Studieförbundet har sedan 2018 ett samarbete med mediehuset Al Jazeera för sina medlemsorganisationer. Samarbetet berör bland annat en journalistutbildning vilken presenterades vid de Muslimska familjedagarna 2018.

Mer läsning: Muslimska brödraskapets etablering i media

Al Jazeera är Muslimska brödraskapets viktigaste kommunikationsplattform. Baserad i Quatar är den att betrakta som helt och hållet kontrollerad av dess andlige ledare Yussuf al Quaradawi samt hans närmaste medarbetare. 

Al Jazeera bygger sin strategi på att skikta nyheter och formuleringar olika i de tre olika kanalerna;

 • Al Jazeera English som är att betrakta som den mest neutrala nyhetskanalen,
 • Al Jazeera Arabic som är ett mer eller mindre osminkat forum för Brördraskapets selektering av nyheter och åsikter. Denna kanal står direkt under Brödraskapet inflytande samt
 • AJ +, Al Jazeera Plus som är webb-formatet. Detta format anpassas för respektive språkområde och region i syfte att långsamt styra över tittare till att bli mer positivt inställda till Muslimska brödraskapets ideologi.

Det är i Al Jazeera Arabic som Brödraskapets andlige ledare haft ett eget programformat där han bland annat har redogjort för synen på judar i allmänhet och Israel i synnerhet:

Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats.

Detta var ett gudomligt straff för dem.

Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende (muslimer, reds anmärkning).

Den samlade kommunikationsstrategin som Al Jazeera och Brödraskapet tillämpar redogörs för i ”Islamismen i Sverige”.

Det är fullt naturligt av Statens medieråd att välja en partner för strategiutveckling som med den förändrade demografiska sammansättningen av befolknigen innebär. Med en stor grupp som står utanför de ordinarie nyhetsflödena och samhällsinformationen. Om detta vittnar om inte annat erfarenheterna från spridningen av Covid-19 på Järvafältet utanför Stockholm.

Men att välja en partner som i andra sammanhang inte bara är att betrakta som en av det Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige utan även har ett så intimt samarbete med Brödraskapets tyngsta och viktigaste medieaktör borde kanske leda till viss eftertanke.

 

Stöd andra utgåvan av Islamismen i Sverige

Även i denna upplaga finns delar av Brödraskapets externa kommunikationsstrategi, som omfattar al Jazeera, beskriven samt naturligtvis är den uppdaterad med den inre kärnan av det svenska klustret;

 • Islamiska Förbundet i Sverige,
 • Studieförbundet Ibn Rushd

samt

 • biståndsorganisationen Islamic Relief egna stadgar som styrker den faktiska, dokumenterade och fasta relationen med Muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa.

“Islamismen i Sverige” bygger i huvudsak på Brödraskapets egen dokumentation.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se