Uppsalaprofessor försvarar könsstympning: – Det är ju så man i de kulturerna välkomnar och tar emot ett barn.

Koranen, Svensk lag. Montage.
  • Onsdag 28 Okt 2020 2020-10-28
E-post 2711

Det är inte bara i Frankrike som religions- och kulturfriktionen ökar. Sverige har nu nått en punkt där den kulturella friktionen snabbt ökar mellan majoritetssamhälle och minoritetsgrupper som konsekvens av flera decenniers allt tilltagande migration från kulturellt avlägsna länder. Där krafter nu vill riva upp eller anpassa inte bara världens äldsta yttrandefrihetslagstifning utan även en nu 100 år gammal äktenskapslagstiftning som arbetades fram för att skydda kvinnor och ersätta den med avtal mellan parterna där kultur och religion övertrumfar svensk rätt.

I februari 2018 menade Centerpartiets politiskt tillsatta nämndemän Ebtisam al Debe och Hasan Franson i en friande dom i Solna tingsrätt att  en irakisk man från ett misshandelsåtal skulle frias när de dömde enligt sharia-lag istället för Sveriges lagar. Den uppmärksammade domen upphävdes senare av hovrätten och nämdemännen skiljdes från sina uppdrag. 

I den friande domen mot mannen som var åtalad för misshandel av sin hustru motiverar tingsrätten i Solna utförligt sin dom enligt sharia. Där står:

”Hennes motiv till att göra dessa beskyllningar mot sin man kan vara att hon utnyttjat hans kärlek till henne och hans ”dumhet” för att kunna ta över hans lägenhet. Det är inte ovanligt att kvinnor felaktigt hävdar att de blivit misshandlade och hotade och på så sätt låtsas att de är i behov av ett skyddat boende för att få en lägenhet.”

Kvinnan hade på uppmaning av en annan person gjort ett telefonsamtal till mannen för att få honom att erkänna vad han gjort, något som centerpartisterna vände emot henne:

”Det faktum att hon gjort denna inspelning minskar hennes trovärdighet. 

Samt att

Det normala i ”dessa kretsar” är vidare att en kvinna berättar för släkten att hon blir misshandlad om hon blir det så att saken kan lösas inom familjen. Det faktum att hon inte sagt till hans släktingar att han slog henne, utan i stället anmälde det till polisen, minskar hennes trovärdighet ytterligare.”

”Hans familj verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan.”

För en yttre betraktare kanske frågan om sharia, och shariatolkning av svensk rätt vara överstånden med de reaktioner som följde men parallella rörelser pekar på att tvärtom så sker en förändring av svensk juridik under ytan.  En förändring som förstärks av med Partiet Nyans krav på bland annat införande av blasfemilagstiftning. I opinionen har Nyans ett visst stöd från bland annat Sveriges kristna råd när frågan om brännandet av koranen var som mest aktuell.

Uppsalaprofessor ger stöd för sharia och könsstympning

 

Men stöd finns även inom juridiken för en framtida shariatillämpning av svensk rätt. Ett av de tyngst drivande svenska lärosätena för att införa denna tilliämpning är Uppsala Universitet med professor Maarit Jänterä-Jareborg. professor i internationell privaträtt.

Jänterä-Jareborg är dessutom medlem i Advokatsamfundets nätverk Hilda som grundades av universitetets nuvarande ordförande, Anne Ramberg som tidigare var generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Jänterä-Jareborg menar att FN:s barnkonvention är det bästa som hänt på området då den öppnar för att det bästa för barnen är att inte skiljas från sin kulturella kontext. Detta fokuserar främst på traditionen av mahr, en brudgåva. Att vid ingående av äktenskap, även under tvång och med enligt svensk rätt underåiga, skall en mahr betalas av brudgummen till bruden enligt avtal. 

I tidningen Advokaten (3/2018)  hävdar hon, “att alltid utgå från att den formellt jämställda svenska rätten i slutändan är till kvinnans fördel och att ‘sharialagar’ är förkastliga”.

Genom att acceptera mahrs giltighet i svensk rätt skulle som konsekvens äktenskap med minderåriga bli giltiga blir den naturliga konsekvensen av resonemanget menar kritiker. Jänterä-Jareborg menar även vidare att det går att försvara främmande kulturers könsstympning av barn i en intervju i Hufvudstadsbladet 2018.

– Det är ju så man i de kulturerna välkomnar och tar emot ett barn.

Inom den forskning som nu bedrivs vid den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet återfinns även juris dr Mosa Sayed. Sayed menar att lagstiftningen måste bli mer flexibel för att kunna anpassas till bland annat sharia. Det som efterlyses är en ökad avtalsfrihet inom den förmögenhetsrättsliga familje­rätten. I jämförelse med många andra europeiska rättsordningar är denna frihet begränsad i Sverige. 

Bland annat hävdas att tiden nu är mogen för en översyn av den snart 100 år gamla svenska regleringen i äktenskaps­balken. En utvidgad avtalsfrihet kanäven inrymma lös­ningar som för parterna har en särskild kulturell eller religiös innebörd. På det rättsliga området vill Sayed i likhet med Jänterä-Jareborg aktualisera samhällets mångfald frågan om möjligheterna och gränserna för att erkänna minoritetsseder som inte sammanfaller med de majoritetsvärderingar som ligger till grund för lagen.

Utesluter inte formalisering av “alternativ tvistlösning”

 

Sayed utesluter inte heller en formalisering av alternativa tvistlösningsmekanismer eller idag informella system för tvistlösning. Med det menas förfaranden som inte är sanktionerade av nationell lag men som ändå används av minoritetsgrupper i interna konflikter. Bland grupper som identifierar sig på religiös grund spelar respektive grupps religiösa institutioner en central roll när det kommer till intern tvistlösning.

Formaliseras inte denna form av tvistlösning som tar religiösa och kulturella hänsyn utmanas tatens rättsskipningsmonopol menar menar Sayed med fler forskare vid institutionen.

Det är inte bara i Frankrike som religions- och kulturfriktionen ökar. Sverige har nu nått en punkt där den kulturella friktionen snabbt ökar mellan majoritetssamhälle och minoritetsgrupper som konsekvens av flera decenniers allt tilltagande migration från kulturellt avlägsna länder. Där krafter nu vill riva upp eller anpassa inte bara världens äldsta yttrandefrihetslagstifning utan även en nu 100 år gammal äktenskapslagstiftning som arbetades fram för att skydda kvinnor och ersätta den med avtal mellan parterna där kultur och religion övertrumfar svensk rätt.

En utveckling som ser ut att ha stöd på bland annat den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

 

Islamismen i Sverige

Från lanseringen av “Islamismen i Sverige“. Johan Westerholm utfrågas av Aron Flam

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se