Offentligt finansierad imamutbildning är ett brott mot Europakonventionen

Koranen. Foto: Pixabay
  • Tisdag 17 Nov 2020 2020-11-17
E-post 1260

Under senare tid har krav rests på nationella imamutbildningar för att motverka radikalisering av islam. Men tvärtom skulle en sådan lösning inte bara vara ett brott mot europakonventionen och den svenska regeringsformen utan även riskera att radikalisera eller polarisera delar av denna religion ytterligare.

Frankrikes president Emanuel Macron menade att han skulle reformera islam med en fransk variant. Samma krav, eller förslag, har rests tidigare i Sverige på en statlig svensk imam-utbildning. Något som i fredags avfärdades av Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson.

Men tankarna på nationella imam-utbildningar är inte ny.  Detta var nära att införas 2015 i Sverige genom Kista Folkhögskola. Satsningen ställdes in efter att den avslöjats av bland annat ledarsidorna.se. 

Läs mer: Kista tog 7 – Ett radikalt kluster under Muslimska brödraskapets inflytande

Då Kista Folkhögskola har personunioner med inte bara Muslimska brödraskapet i Sverige utan även SUDC, Swedish United Dawa Center, kunde det inte uteslutas att den salafistiske imamen vid Gävle moské Abo Raad skulle fått inflytande över utbildningen. Kista Folkhögskola ingår i Brödraskapets kluster av svenska nätverksorganisationer vilket redogörs för i ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm.

För en utomstående betraktare skulle en statligt finansierad och kontrollerad imam-utbildning kunna vara attraktiv men den skulle i sådana fall göra avsteg från ett antal viktiga principer. Dels skulle en sådan satsning positivt särbehandla en viss religion, dels skulle den bygga in ytterligare spänningar i den muslimska delen av befolkningen.

Inledningsvis bygger relationen mellan kyrka och stat på att den är separerad. Kyrkan svarar själva för utbildningen av diakoner och präster. För Svenska kyrkan gäller att en blivande präst skall ha en kandidatexamen i teologi innan denne kan påbörja utbildningen till präst. Prästseminarium, som är en ettårig utbildning, står helt utanför statlig kontroll. Samma princip gäller de övriga kristna trossamfunden, även de frikyrkliga om än med smärre justeringar i kraven på grundutbildningen.

Åtta olika rättsläror samt erkänd Salafism

 

Sedan kommer att för staten välja dels vilken huvudinriktning – shia eller sunni – samt därefter vilken rättslära, eller lagskola, som en svensk imamutbildning skall följa. Bara i Ammanbudskapet finns det åtta av varandra erkända rättsläror; fyra sunnimuslimska, två shiamuslimska samt två övriga. Dessa åtta erkänner inte amadiyamuslimer, hazarer, alawiter, alewiter eller druser som muslimer för att ta några exempel. Ammanbudskapets huvudsyfte är att definiera vad som är islam och vad som kännetecknar en muslim.

Bara i detta skede byggs därmed konflikter in i vad som skulle bli en ”svensk” eller ”fransk” islam. 

Fiqh är islamisk rättslära. Fiqh söker framför allt lösningar på de problem för vilka Koranen inte ger klart och entydigt besked

Rättslärda (fuqahá) tolkar hur shari’a ska tillämpas. Det som har betydelse för hur strafftillämpningen ser ut beror på flera olika faktorer. Bland fuqahá finns en viktig funktion, den som utövas av muftin, en rättskonsult med uppgift att utfärda auktoritativa sakkunnigyttranden (fatwa). 

En av de mer kända fatwas som utfärdats är dödsdomen över konstnären Lars Vilks. Denna är fortfarande i kraft då ingen av de erkända rättslärorna enskilt eller gemensamt upphävt den.

Det som enligt fiqh ska vägas in i hur ett rättsfall bedöms är Koranen, hadither, och ijma (konsensus). Shiamuslimer erkänner dock inte den sorts ijma som andra rättskolor definierar det, och förkastar alla hadither som inte någon av de shiitiska imamerna godkänt.

Synen på muslimska rättsläror har gjort att olika sunnitiska rättsskolor (madhhab)s tagit form, parallellt med varandra. På 1200-talet resulterade det i etablerandet av fyra stora skolor, den hanafitiska, den malikitiska, den shafiitiska och den hanbalitiska. Bland de av Ammanbudskapet erkända shiamuslimska rättslärorna finns (Ja’fari och Zaiddiyah), samt Ibadi och Thahiri. Vidare erkänns klassisk muslimsk teologi, den asharitiska skolan, sufism samt sann salafism.

Ingen av lagskolorna, eller heller Ammanbudskapet, gör någon distinktion mellan salafismens tre ben varför även jihadism omfattas av erkännandet av sann islam. Dessa ben är:

  • De bokstavstrogna (Puritanister)
  • De politiska (Politicos)

Samt

  • Jihadister (som ser väpnad kamp som legitimt eller enda medel).

De försök som genomförts av det muslimska civilsamhället att införa en av svenska staten finansierad imamutbildning kan alla spåras till Muslimska brödraskapet. Det ligger inom ramen för Brödraskapets strategi att kontrollera utbildningssektorn för att kunna tidigt likrikta skolningen av framtida andliga ledare och pressa tillbaka andra icke önskvärda tolkningar, främst de som inte erkänns av Ammanbudskapet.

Av dessa anledningar är inte en EU-finansierad eller statlig finansierad imamutbildning en framkomlig väg. Den kommer från starten att antingen ställa sig utanför Ammanbudskapets åtta erkända huvudsakliga rättsläror alternativt att den anammar budskapet och därmed exkluderar sådana inriktningar som t.ex amadiyah och därmed utsätter grupper för negativ särbehandling.

Att en stat särbehandlar medborgare negativt av religiösa skäl är inte tillåtet enligt vare sig den svenska regeringsformen eller Europakonventionen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se