Projektavtalet mellan Tro och Solidaritet om islamisterna – Detta är vad som hände sen

Faksimil projektrapport/avtal Broderskap 4/99. Stockholms Moské. Foto Wikipedia. Montage.
 • Måndag 28 Dec 2020 2020-12-28
E-post 1240

Det projektavtal mellan socialdemokraternas sidoorganisation Broderskap, idag Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) som inleddes 1994 med Sveriges Muslimska Råd och presenterades samt antogs vid förbundets kongress 1999 fick en rad konsekvenser för det svenska samhället.

Vid Socialdemokrater för Tro och Solidaritets kongress 1999 (då Broderskap) antogs ett projektavtal mellan förbundet och Sveriges Muslimska Råd för att öka muslimers delaktighet i samhället. STS kommenterar projektavtalet själva för att från deras perspektiv reda ut de frågetecken som har kommit att kanta projektet som syftade till ett ökat samhällsengagemang från muslimska väljare.

Vi är stolta över att Broderskapsrörelsen tog sig an det här projektet. Samarbete med olika delar av det muslimska civilsamhället är ett viktigt steg på vägen mot en trovärdig, representativ mångfald inom svensk politik. Vi som har årtiondens erfarenhet av demokratiskt folkrörelsearbete har ett ansvar att hjälpa nya grupper att organisera sig, och som politiker har vi ett ansvar att lyssna in deras behov.

Men vi har också ett ansvar att vara noggranna med vilka grupper vi väljer att ha kontakt med, för att inte ge legitimitet åt reaktionära krafter. Samhällets kunskaper och förståelse för dessa frågor har vuxit under de många år som har förflutit sedan projektet, och STS har utvecklat sin politik i takt med samtiden.

Samarbetsprojektet listade ett antal åtgärder som skulle innebära att ett antal kvantitativa och kvalitativa klart definierade mål skulle uppnås som skulle öka muslimers politiska engagemang och närvaro i det svenska samhället.

Av de kvantitativa målen, som till exempel minst 2 000 muslimska medlemmar i socialdemikraterna samt minst fem muslimska riksdagsledamöter från fem län, är idag samtliga uppfyllda. Även de kvalitativa målen visar upp en stor grad av måluppfyllelse. Broderskap åtog sig att driva på för bland annat

 • Muslimska daghem och skolor
 • Imamutbildning
 • Påverka rättstillämpningen så att den anpassas till muslimska medborgare

Idag är muslimska friskolor etablerade på flera orter i landet. Etableringen har inneburit så pass stora problem med att följa skollagen att regeringen lät snabbutreda om ett förbud mot nyetablering kan införas. Friskolor som Römosseskolan i Göteborg och Vetenskapsskolan som stiftelsen Doku granskat har visat på stora oegentligheter med bland annat könssegregering och att de konfessionella inslagen varit tvingande för eleverna.

Försök har gjorts med att starta en statligt finansierad Imam-utbildning på Kista Folkhögskola, där tidigare riksdagsledamoten Tro och Solidaritets vice ordförande Mariam Osman Sherafay är rektor. Etableringen stoppades efter att bland annat Ledarsidorna.se ifrågasatt och granskat den. Försöken med att starta en skattefinansierad imam-utbildning har dock inte upphört. Idag bedrivs en ledarskapsutbildning med snarlikt innehåll vid folkhögskolan på Kista torg. Vid Uppsala universitet har den teologiska utbildningen förberetts för att kunna lägga grunden för en statligt finansierad imam-utbildning.

Ökade spänningar samt ökad radikalisering som resultat

 

På samtliga de orter där Tro och Solidaritet/Broderskap etablerade samarbetsgrupper 1999 har integrationen gått i fel riktning. 

Integrationsproblemen och de religiösa spänningarna i anslutning till dessa grupper har ökat på i praktiken samtliga de orter de fanns på 1999; Stockholm, Botkyrka, Uppsala, Sigtuna, Linköping, Örebro, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund, Umeå samt Gävle. Samtliga dessa orter präglas av att ha sådana stora problem med parallellsamhällen att de med undantag från Lund har områden som NOA, Polisen, klassificerar som utsatta områden på något sätt.

 • I Botkyrka är de så stora att Storvretskolan har tagits över av Skolinspektionen för ”statliga åtgärder för rättelse”
 • I Malmö och Umeå fördrivs nu judar i allt snabbare takt. Judiska föreningen i Umeå lades ner i juni 2018 och idag är det endast drygt 300 aktivt praktiserande församlingsmedlemmar kvar i den judiska församlingen i Malmö. Det är idag för en jude i praktiken omöjligt att visa sin religiösa hemvist i offentliga miljöer utan att behöva bli utsatt för omfattande trakasserier
 • Örebro, Göteborg och Gävle är överrepresenterade i rekrytering av svenska jihadister till terrorsekten Islamiska Staten. 
 • Imamen i Gävle moské har av regeringen utvisats som varandes ”hot mot rikets säkerhet” men då det föreligger verkställighetshinder blir han kvar i
 • Bostadsområdet Vivalla i Örebro dras idag med uppenbara problem efter att uppskattningsvis 15 jihadister återvänt efter tjänstgöringen i Islamiska Staten. En av dessa dömdes till 15 års fängelse för mord. Ett brott han begick efter att han återvänt till Sverige. 
 • Moskén i Vivalla är förutom att ha varit plats för den socialdemokratiska röstskolan som genomförde utbildningar för att öka valdeltagandet den moské som pekas ut som rekryteringsbas för jihadister i Vivalla. Flera socialdemokratiska förtroendevalda och minst en högt uppsatt tjänsteman som arbetat i bland annat Carin Jämtins stab under hennes tid som partisekreterare har sin huvudsakliga bas och hemmatillhörighet i Vivalla-moskén.
 • Moskén i Vivalla är vid sidan av Bellevue-moskén i Angered att anses vara Sveriges mest radikaliserande miljöer med flest IS-resenärer per capita.

De tre som för SMR räkning undertecknade projektavtalet med Tro och Solidaritet/Broderskap åtefinns idag till del i de svenska delarna av nätverksorganisationen Muslimska Brödraskapet

 • Mahmoud Aldebe är idag ordförande för Sveriges Muslimska Förbund och  driver sedan 2006 på för att införa särlagstiftning i den svenska familjerätten och anpassa den till islamiska familjelagstiftningen gällande äktenskap, skilsmässa, vård av barn och omhändertagande av minderåriga barn.
 • Mahmoud Aldebe var tvungen att lämna Sveriges Muslimska Råd efter att hans förbindelser med det Muslimska brödraskapet blivit kända.
 • Mostafa Kharraki är aktiv främst genom IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige som i sin tur enligt sina stadgar är medlemmar i FOIE, Federation of Islamic Organisations i Europe. FOIE är Muslimska Brödraskapets paraplyorganisation i Europa enligt Brödraskapets egen andlige ledare. IFiS följer FOIE stadgar och anvisningar och stod som organisatör till de idag nedlagda Muslimska Familjedagarna.
 • Familjedagarna bjöd återkommande in sharia- och hatpredikanter men även flera jihadförespråkare genom åren. Bland de mest namnkunniga märks den brittiske antisemiten Yvonne Ridley samt den tunisiske ”Imam Jihad” eller Dr Noureddine Khademi så sent som 2018.
 • Bland de mer framträdande socialdemokrater som gästat Familjedagarna genom åren märks bland annat Veronica Palm Från Stockholms arbetarekommun samt Lawen Redar deltagit i konferensen. Bland akademiker har Mattias Gardell vid Uppsala Universitet varit en återkommande gäst.
 • Ahmed Ghanem är idag vice ordförande och talesperson för Sveriges Imamråd. Organisationen är startad av Islamiska förbundet i Sverige, IFiS, vilken redogjorts för ovan.
 • Islamiska Förbundet i Sverige grundades av Islamiska Förbundet i Stockholm, dvs Stockholms moské, vars imam Mahmoud Khalfi öppet deklarerat att han, och därmed Stockholms moské, följer och ansluter sig till Muslimska brödraskapets inriktning.

Drygt tjugo år efter att Broderskap / Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ingick ett projektavtal med det då organisaerade Muslimska Civilsamhället vittnar om en icke önskvärd utveckling på de orter som pekas ut explicit samt inom friskolorna. Med ökad radikalisering, ökade sociala spänningar samt ökad antisemitism eller jihadistrekrytering på samtliga de orter som samarbetet etablerades på kan projektet inte anses ha varit till någon större samhällsnytta i ordets vidare bemärkelse.

Tvärtom visar det sig att ett av huvudprojekten, fler muslimska friskolor, vara så pass skadligt att regeringen nu försöker att stoppa all vidare etablering av konfessionella friskolor. Utvecklingen i anslutning till moskén i Vivalla, Örebro som skulle tjäna som mönsterprojekt med direkta partikopplingar in i den socialdemokratiska partiledningen är ett annat uppenbart exempel. 

Och under dessa år har det framförts kritik mot utvecklingen. Bland annat i valrörelsen 2010 då Manifest för muslimska socialdemokrater togs fram i samarbete med dagens Tro och Solidaritet.

Inspiration för arbetet var det manifest för en kristen vänster som Broderskapsrörelsen antog vid kongressen 2009. Men dokumenten skiljer sig åt på några punkter. En sådan punkt, som vållade en del debatt, var rörelsens normalt starka skrivningar om att inte diskrimineras på grund av sexuell läggning saknas i Manifest för muslimska socialdemokrater.

Skälet att HBT-rättigheterna inte lyftes fram var, enligt dåvarande ordföranden för Tro och Solidaritet Peter Weiderud att muslimer som grupp inte haft samma möjligheter att arbeta med frågan. Att arbetarrörelsen kunde tolerera en del fördomar riktat mot andra minoritetsgrupper såsom HBTQ-kollektivet under en icke definierad period. Weiderud är idag anställd som kansliråd vid Utrikesdepartementets avdelning för konflikthantering, UD KH och med ansvar för interreligiösa dialoger.

Utvecklingen inom olika samhällssegment i allmänhet och i Örebro med Vivalla – moskén med kopplingar till radikala kluster kan inte heller ha varit okänd sedan projektet inleddes 1999. Inte bara till tidigare partisekreteraren Carin Jämtin och dagens partisekreterare Lena Rådström Baastad kan ha varit omedvetna, banden de har är av sådan karaktär att de inte varit omedvetna om händelseutvecklingen. Jämtin själv, enligt egen utsago som medlem i Tro och Solidaritet samt senare partisekreterare och hennes efterträdare Lena Rådström Baastad som tidigare kommunalråd i Örebro.

Det är därmed en rimlig slutsats att dagens socialdemokratiska partiledning, och därmed regeringen hela tiden varit fullt informerad om händelseutvecklingen som effekt av projektavtalet. Även i de mest extrema fallen.

 

Projektavtalet mellan Sveriges Muslimska Råd och Broderskap

 

 

MELLANDAGSREA

 

Jag har 1 000 exemplar kvar av “Islamismen i Sverige” i pocketupplaga. Det vill säga, den ska inte förväxlas med den stora huvudupplagan som säljs på bland annat BOKUS.

Pocketupplagan skiljer sig inte innehållsmässigt från huvudupplagan men är i ett mindre format och tryckt på enklare papper. Den lämpar sig därmed mindre som referensverk än huvudupplagan som är avsedd för det.

Orsaken varför jag nu rear ut den är för att det har visat sig att streamingtjänster såsom Nextstory och Storytel i praktiken konkurrerat ut pocketformatet. Folk läser på telefonen istället.

Passa på och köp årets lager av presenter, billigare än så här blir det inte. Nu tömmer jag lagret. Och när pocketupplagan är slut – ja, då är den slut.

 

Klicka på annonsen för att komma till webbshoppen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se