Så fungerar Socialtjänstlagen – För barnens bästa

  • Torsdag 10 Dec 2020 2020-12-10
E-post 936

Efter att nyheten om Fredrick Federleys relationer blivit kända i allt fler medier ökar nu pressen på alla involverade. Inte bara Centerpartiet måste nu börja agera utan även flera myndigheter. Flera myndigheter, såsom Kriminalvården har dock visat att de så här långt agerat på förväntat sätt.

På fredag ska Centerpartiets partistyrelse diskutera situationen kring EU-parlamentarikern Fredrick Federley, sedan det avslöjats att han en längre tid känt till att en närstående dömts för grova brott. Beskedet från partiledningen är att frågan är “problematisk” och att det också inkommit andra bekymmersamma uppgifter som tas på stort allvar.

Efter sex år i fängelse flyttade den dömde mannen, som totalt avtjänar ett straff på nio år ihop med Centerpartiets  EU-parlamentariker Fredrick Federley. Kriminalvården bedömde så sent som i oktober 2019 mannens begäran om obevakade permissioner att risken för återfall som förhöjd. Vad som framgått är att mannen fått endast en obevakad permission innan han frigavs under början på 2020 för att besöka en öppenvårdsenhet. 

De absolut flesta dömda brottslingar, även sexualbrottslingar, friges idag efter 2/3 av strafftiden är avtjänad. Endast i absoluta undantagsfall tillbringas längre tid på anstalt, primärt beroende på resursbrist och oaktat återfallsrisk. 

Det som styr hur Kriminalvården agerar under prövotiden, eller resten av straffet som avtjänas i frihet, är vilken återfallsrisk eller andra riskfaktorer som finns vid frigivningen.

I vissa fall följs den enskilde upp i ett samarbete med aktuell socialtjänst och arbetsförmedling med olika typer av hembesök och/eller kontroller, i andra fall följer andra öppenvårdsinsatser såsom fortsatt behandling. Dessa bygger på frivillighet men i de allra flesta fall inskränker sig kontakten till ett telefonsamtal då och då. Men allt är beroende på hur högt eller lågt Kriminalvården bedömer risken för återfall och vilka åtgärder som återstår inom ramen för frivården. 

I det aktuella fallet folkbokför sig mannen i en stad i Mellansverige där han får arbete. Och han inleder den relation med EU-parlamentarikern Fredrick Federley. Detta får Kriminalvården att få upp ögonen för förhållandet och Federley kallas till möte, vilket Expressen har kunnat berätta om. Federley reagerade då kraftigt negativt på att myndigheten lade sig i deras relation och det faktum att sambon bodde hos honom.

Fredrik Federley ska, enligt uppgifter i DN sedan ha reagerat kraftigt efter uppgifterna om att en orosanmälan lämnats in mot honom. Federley har en dotter i samma ålder som den tidigare sambons brottsoffer.

En orosanmälan enligt Socialtjänstlagen, SoL, är inte en fällande dom eller anmälan om brott.  Personal inom kriminalvård, polis, skola, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt SoL kap 14 1§ att anmäla om det råder misstanke att ett barn (ålder 0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den.

Begreppet barn som far illa innefattar alla former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling. Det kan till exempel avse barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller problem i förhållande till sin familj, likaså om det blir vittne till våld eller lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer.

Det vill säga, det händelseförlopp som nu beskrivs i media och genom ”Stoppa pressarna” som först avslöjade parlamentsledamoten Federleys situation är inget anmärkningsvärt. Kriminalvården ser ut att strikt följa de rutiner som finns vid frigivning av en sexualbrottsling baserat på den bedömning som finns av återfallsrisker. Inkluderat hembesök om myndigheten finner det nödvändigt eller angeläget. 

Kriminalvården har dessutom anmälningsplikt vid misstanke om att barn i den dömdes direkta närhet riskerar att fara illa. Men även om de identifierar andra situationer som kan föranleda misstanke. 

En orosanmälan är inte en anmälan om misstänkt brott. Inte heller är det en fällande dom. En orosanmälan, och en påföljande utredning, är alltid reglerade under stark sekretess och det är endast om berörd socialtjänst konstaterat att ett eller fler barn riskerar att fara illa, far illa eller är i en riskfylld situation som ett beslut blir offentligt. 

Skulle misstankarna, eller oron, kunna avskrivas kommer ingen få reda på att vare sig anmälan eller utredningen har genomförts i de flesta fall. Så stark är sekretessen.

Enligt uppgifter i media skall Fredrick Federley ha reagerat starkt på att en anonym orosanmälan gjorts till socialtjänsten i Gagnefs kommun. Han skall, enligt uppgifter i DN, ha hotat med insatser från Säkerhetspolisen genom sina kontakter.

 

Orosanmälan av Johan Westerholm

Minst en orosanmälan har gjorts i det aktuella fallet som enligt Federley själv föranlett honom att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att spåra vem anmälaren är. Men en anmälan behöver inte nödvändigtvis ha gjorts från en myndighet, anhörig eller vän.

Jag skickade in en orosanmälan den 28 november eller för tolv dagar sedan då jag, baserat på mina tidigare erfarenheter att ha arbetat med just sexualbrottslingar inom Kriminalvården men även i andra roller när jag kommit i kontakt med brottsoffer, personligen fann en grund för att socialtjänsten i Gagnefs kommun borde göra en utredning.

Ur min anmälan:

Bakgrunden till min orosanmälan är att jag tidigare arbetat inom Kriminalvården och då bland annat på avdelningar med sexualbrottslingar, främst Norrtäljeanstalten. 
Empiri och min erfarenhet visar att just denna form av brottslingar är extremt svåra att behandla och rehabilitera.
Då Federley tycks varit medveten om detta, och mannen tidigare begått grova övergrepp såsom våldtäkt på sin tidigare sambos barn, gör jag härmed en formell orosanmälan för Federleys dotters bästa

Jag gjorde det i egenskap av privatperson, vilket lagen medger. Inte som redaktör, opinionsbildare eller journalist. Utan som privatperson.

En orosanmälan är inte en dom. Det är inte heller en ståndrätt eller någon form av utomrättsligt förfarande. Den görs enligt gällande lagstiftning för barnets bästa. För att någon är orolig.

Och det var det jag hade som syfte. Att uppmärksamma socialtjänsten i Gagnefs kommun om att de kan behöva utreda om de skall förbereda sig för att skydda barnet från en situation som skulle kunnat innebära en risk. Att ta det säkra före det osäkra.

Det är upp till Gagnefs kommuns socialtjänst att bedöma om anmälan kan avskrivas eller inte. Finns det efter utredning ingen anledning till oro så är det bra för alla inblandade. Men det är upp till Socialtjänsten att bedöma detta tillsammans med andra berörda myndigheter.

Det är inte upp till dig, mig eller annan part att fälla det avgörandet. Oavsett hur oroliga eller arga vi kan vara. Det är Socialtjänsten som avgör vad som ska ske sedan.

Och med detta sagt - parlamentsledamoten Fredrick Federley kan nu sluta ge Säkerhetspolisen i uppdrag att spåra vem som skickat in en orosanmälan till Gagnefs kommuns socialtjänst.

En av dem var jag. För jag är orolig. Inget berör mig mer än barn som riskerar att fara illa. Med mina erfarenheter, både yrkesmässigt och privat så var det av lätt insedda skäl.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se