Misstänkt fusk med folkbildningsanslagen uppvisar en ökande trend

Folkbildningsrådet. Pressbild samt foto från Riksbanken. Montage.
  • Torsdag 21 Jan 2021 2021-01-21
E-post 633

I måndags, den 18:e januari redovisade Folkbildningsrådet resultatet av den skärpta egenkontrollen av statsbidragen till Utbildningsdepartementet. Egenkontrollen, utförd av studieförbunden själva, visar en ökande trend av avslöjade fall men samtidigt rapporterar källor att det fortfarande finns kvar en gråzon av okänd storlek.

Under senare år har ett par studieförbund drabbats av att studieförbundsanställda på egen hand eller i samarbete med andra har manipulerat rapporteringen och förskingrat statsbidrag avsedda för folkbildning. I området Järva utanför Stockholm upptäcktes organiserad brottslighet efter ett avslöjande av TV4 där studieförbunden förletts till att ge bidrag till verksamhet som inte alls genomförts. Studieförbund som drabbats får återbetala statsbidrag i sådana fall. 

Fel, fusk och även brottslighet är något som studieförbunden har drabbats av genom åren. På senare tid har antalet fall ökat menar Folkbildningsrådet. 

De senaste årens avslöjanden har föranlett Folkbildningsrådet att skärpa kraven på studieförbundens egna kontrollverksamhet, eller en skärpning av den så kallade tillitsmodellen. Tillitsmodellen bygger på att studieförbunden själva kontrollerar hur de använt statsbidragen. Det är med andra ord inte Folkbildningsrådet själva som granskat studieförbundens användning av statsbidrag och inte heller denna gång.

Den 13 oktober 2020 ålades övriga nio studieförbund, efter fallet Järva som TV4 kunde avslöja, att utöka sin kontroll kraftigt genom en extra insats som skulle rapporteras 15 januari 2021. 

Kontrolluppdraget 

 

Kontrolluppdraget har omfattat åren 2017–2019. Folkbildningsrådet har identifierat ett antal riskparametrar, som studieförbunden uppmanades att utgå från: 

  • Personer med högt deltagande.
  • Deltagare som under verksamhetsåret varit deltagare i mer än ett studieförbunds verksamhet. 
  • Omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till samarbetspart. 
  • Verksamhetsutvecklare med ansvar för stora verksamhetsvolymer. 

För att kunna göra kontrollen har studieförbunden för första gången samkört register med varandra. Det ledde till en lista med 280 000 arrangemang – vilket motsvarar 13 procent av antalet arrangemang åren 2017–2019 – som skulle kontrolleras av respektive studieförbund. Kontrollerna visade att majoriteten av dessa arrangemang inte innehöll felaktigheter. 

Även papperslistor ingår i granskningen då övergången till digital dokumentation av kursverksamheten som finansieras av staten och fördelats av Folkbildningsrådet via studieförbunden inte skett fullt ut. 

Studieförbunden kontrollerar sig själva

 

Kontrollerna har endast utförts av studieförbunden själva, det är inte resultatet av en extern granskning. Ledarsidorna har varit i kontakt med ett av de större studieförbunden som reagerat på granskningen. Källorna, fler till antalet, menar att det aktuella förbundet endast stryker de uppenbara fallen och låter ”gråzonsfall” – eller tveksamma – passera vilket styrks av presentationer gjorda av förbundets personal som Ledarsidorna tagit del av.

De nio studieförbundens strykningar av kurser med anledning av den utökade kontrollen ligger ungefär på samma nivå som de årliga reguljära kontrollerna. Ett av studieförbunden, Studiefrämjandets ligger avsevärt mycket högre på 8,3 procent av alla studiecirklar. Näst högst placerar sig studieförbundet Ibn Rushd med 3,9 procent och på tredje plats Medborgarskolan som måste stryka 3,7 procent av alla studiecirklar.

I samtliga fall uppvisar studieförbunden en ökande trend av oriktig rapportering. En ökning från år till år. Mellan 2017 och 2019 var ökningen av oriktig rapportering hos Studiefrämjandet nästan 50 procent. Från 6,8 till 9,2 procent av alla rapporterade studietimmar ströks. Motsvarande siffra för studieförbundet Ibn Rushd var ännu högre i relativa tal. En ökning från 3,1 procent till 5,3 procent eller en ökning om nästan 70 procent av oriktig rapportering.

Sammantaget ska 2,9 procent av alla studieförbundens studiecirkelverksamhet åren 2017–2019 strykas med anledning av denna kontroll..Strykningar har främst skett av studiecirklar medan annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram strukits i mindre utsträckning. 

Totalt rör det sig om miljonbelopp, ett överslag ger runt 60 miljoner kronor som skall återbetalas, men det kan komma att höjas beroende på hur timmarna i sig fördelats i detalj.

 

Extramaterial

 

Folkbildningsrådets återrapportering av strukna timmar vid granskningen.

Bilaga Utökad särskild kontroll justeringar översikt by Johan Westerholm on Scribd

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se