Så visar den amerikanska konstitutionen sin styrka

US Constitution / QAnon-shamanen och Trumpanhängaren Jake Angeli under ockupationen av Capitol Hill. Foto: Youtube. Montage.
  • Fredag 8 Jan 2021 2021-01-08
E-post 682

Reaktioner från debattörer och förtroendevalda både till vänster och höger om mitten i den svenska politiska debatten efter oroligheterna och stormningen av Capitol Hill vittnar om hur låg kunskap bidrar till en polarisering av den svenska politiska debatten. De använder sig bägge av det amerikanska valet och den amerikanska konstitutionen som hävstång.

Bägge sidor uppvisar en låg kompetens i konstitutionella frågor och använder sig av direkt missvisande påståenden som snabbt får spridning och som i sig polariserar debatten med olika syften.

Inledningsvis är den amerikanska konstitutionen ett resultat av frihetsrörelsen från det brittiska imperiet. Den är i grunden utformad för att skydda folket mot en despotisk envåldshärskare. Konstitutionen, skapad av ”The Founding Fathers” – de personer som undertecknade USA:s självständighetsförklaring och sedan kom att arbeta fram konstitutionen. Bland de främsta märks Benjamin Franklin, John Adams och Thomas Jefferson.

För det första var det aldrig ens ett försök till en statskupp som världen kunde följa under onsdagen vilket flera vänsterdebattörer vill försöka få det till. Den amerikanska konstitutionen är för stark för att, vilket mycket tyder på, uppskattningsvis ett hundratal QAnon-anhängare som drog med sig ytterligare Trump-supportrar skall kunna förändra ett valresultat i ett federalt val med mer än 150 miljoner röster.

För det andra förekommer det påståenden från svenska Trump-sympatisörer att Joe Biden, Kamala Harris samt det demokratiska partiet de kommande fyra åren kommer att försvaga den amerikanska konstitutionen. 

Samma konstitution som förhindrade en republikansk Trumpistiskt inspirerad statskupp, om det nu var syftet, av QAnon-rörelsen och de mer extrema Trumpisterna skulle därmed demokraterna vilja försvaga. Bara där faller resonemanget på sin motsägelse. Och. Vilket i praktiken inte är möjligt annat än som teori ens om demokraterna skulle ha det som ambition.

Den amerikanska konstitutionen, USA:s konstitution (United States Constitution) är världens näst äldsta ännu gällande skrivna grundlag och också den äldsta ännu gällande med en federal statsordning.

Konstitutionen är uppdelad i artiklar (motsvarande kapitel i svenska lagar) och sektioner (motsvarande svenska lagars paragrafer).

De tre första artiklarna reglerar unionens tre maktorgan: kongressen, presidenten samt högsta domstolen. Artikel fyra reglerar relationen mellan delstaterna och federationen. Artikel fem reglerar ändringsvillkor av konstitutionen genom tillägg.

Tillägg, eller amendments kan bara, som ordet implicerar bara läggas till – aldrig tas bort. Om det vittnar det 18:e och 21 tillägget om. Det 18:e förbjuder alkoholtillverkning och försäljning, det 21:a upphäver det 18:e men detta finns fortfarande kvar.

Förändring av USA:s konstitution är möjlig – men är idag praktiken omöjlig

 

En försvagning av konstitutionen kan ske på två sätt. Antingen genom att kongressen antar olika former av tillägg som ges samma styrka som konstitutionen. Eller att Högsta domstolen, idag med nio ledamöter, avgör hur konstitutionen skall tolkas i olika rättsfall. Bägge i praktiken helt uteslutna för Joe Biden och hans vice-president att påverka, än mindre genomföra under den tvåårsperiod då demokraterna kontrollerar bägge kamrarna i kongressen.

För att kunna rösta igenom ett tillägg till konstitutionen krävs 2/3 delars majoritet i bägge kamrarna, det vill säga både Senaten och Representanthuset. Någon sådan majoritet föreligger inte under överskådlig tid. Efter 2020 års val är fördelningen 50-50 i US Senate, det vill säga vice-presidenten som leder församlingen har utslagsröst. I Representanthuset har demokraterna ett övertag om tio röster, 222-212 (en oberoende). Representanthuset har 435 ledamöter. 

Om så ändå skulle ske krävs sedan att minst 2/3 av de 50 delstaterna ratificerar tillägget för att det skall upphöjas till federal lag. Även detta gör att en av demokraterna inledd försvagning, genom tillägg, blir helt orealistisk även om den skulle lyckas i kongressen ens som teoretisk tankemodell med dagens majoritetsförhållanden på delstatsnivå.

  • Av USA:s 50 guvernörer är 27 republikaner, det vill säga i majoritet.
  • Av USA:s delstatssenater kontrolleras 31 av republikaner, även det en majoritet.
  • Av USA:s delstaters representanthus kontrolleras 28 av republikanerna, även det en majoritet.

Det tillägg som tagit kortast tid att få igenom är det 22:a, det som begränsar en presidents mandatperioder till två. Detta tog drygt tre år att få igenom efter frågan väckts om det inte var emot “The Founding Fathers” grundidé att möjliggöra för nya envåldshärskare när Franklin D Roosevelt blev vald till en fjärde mandatperiod. Hade Roosevelt levt hela denna period hade han kommit sitta sexton år som president.

Det tillägg som tagit längst tid att få igenom är det 27:e. Detta tog 202 år att driva igenom och reglerar kongressledamöternas ersättningar.

Högsta domstolen – den ständiga uttolkaren av konstitutionen

 

Om vägen till omtolkning av konstitutionen via de juridiska medlen som står till buds, som Högsta domstolen är det minst lika svårt. Högsta domstolen består idag av nio ledamöter och antalet ledamöter regleras av kongressen.

Domarna sitter på livstid. De nomineras av den sittande presidenten och utses av senaten. President Donald Trump har kunnat utse tre domare under sin mandatperiod och sett till vilka presidenter som utsett dagens nio domare har republikanerna ett övertag över demokraterna med sex domare mot tre. Trots detta implicita majoritetsförhållande har Högsta domstolen agerat mot den avgående presidenten i mål som rests under och i direkt samband med presidentvalet.

För att snabbt förändra Högsta domstolens majoritetsförhållanden skulle Joe Biden behöva få igenom en förändring av nuvarande ordning, som varit aktuell i mer än 150 år och öka antalet domare med fyra stycken. Från nio till tretton och då att de fyra nya får en demokratisk politisk profil. Men inte ens då är en snabb omtolkning av konstitutionen möjlig då domstolen inte ensidigt kan omtolka tidigare beslut utan måste få aktuella rättsfall att pröva.

För att Högsta domstolen skall pröva ett mål krävs för närvarande att fyra av de nio ledamöterna bifaller prövningsansökan. När republikanerna sökte prövningstillstånd för att underkänna presidentvalet i Pennsylvania avslog Högsta Domstolen denna ansökan om prövning enhälligt. Donald Trump fick inte med sig en enda av de tre domare han själv utsett.

Konstitutionen visade sin styrka

 

På samma sätt är rösträkningsförfarandet av elektorsrösterna noga reglerat och även om den mobb som tog sig in i kongressalen hade lyckats få tag på, och förstöra, dokumentationen så har konstitutionen tagit höjd även för detta scenario. Det förvaras styrkta kopior på samtliga staters elektorsröster på andra ställen i USA för att förhindra det som kunde ha skett i onsdags.

Sammanfattningsvis kan sägas att samma konstitution som förhindrade Donald Trump att med juridiska medel ändra valutgången och där en extrem svans av hans anhängare med utomparlamentariska metoder försökt förstöra valprocessen är samma konstitution som i varje fall republikanernas svenska svans nu påstår att demokraterna är ute efter att försvaga.

En målsättning som endast i teorin är tekniskt möjlig då den förutsätter att en tredjedel av senatens republikaner byter sida och att ett hundratal republikanska ledamöter gör detsamma samtidigt som minst hälften av de republikanskt kontrollerade delstatsparlamenten även de löper demokraternas ärenden. 

Den amerikanska konstitutionen har i presidentvalet i november 2020 visat sin styrka genom sin seghet. 

Världen kan därmed dra en suck av lättnad och gå vidare. Och förhoppningsvis sluta lyssna på alarmister av olika slag som av olika skäl arbetar för ett polariserat samtals- och debattklimat. Alarmister som återfinns såväl till höger, i mitten som till vänster i den svenska politiska debatten.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se