Därför anmäls Sveriges Radios program “Människor och tro”

  • Måndag 1 Feb 2021 2021-02-01
E-post 3623

Den 28 januari sände SR P1 i programmet “Människor och tro” ett program om Muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet är en omtalad nätverksorganisation som omges av många myter. Både sanna och osanna.  Min bestämda uppfattning är att Sveriges Radios program Människor och Tro inte uppfyllde villkoren på opartiskhet eller saklighet då detta program inte bara återger falska nyheter utan även klandergör viss forskning genom påstående som får stå oemotsagda.

Upproret i arabvärlden, som kom att kallas ”Den arabiska våren” är en av de mest dramatiska perioderna på 2010-talet. Händelserna satte också fokus på rörelsen det Muslimska brödraskapet och på politisk islam. Efter att ha blivit vald till Egyptens president, i ett val där det Muslimska brödraskapet för första gången agerat som ett politiskt parti i Egypten avsatte militären Muslimska brödraskapets president Mohammed Mursi.

SR P1 har mot bakgrund av detta producerat ett program inom ramen för Människor och tro som avhandlar Muslimska brödraskapet som sändes den 28 januari. 

Forskare och journalister framställs som klandervärda

 

Muslimska brödraskapet är en för den bredare allmänheten relativt okänd nätverksorganisation. En politisk nätverksorganisation med de ideologiska rötterna i nazismen. Brödraskapet grundades 1928 av Hassan al Banna och kom att utvecklas tillsammans och i samarbete med NSDAP, det tyska nazistpartiet. De var samtida och förenas i sitt hat mot judar. Ett hat mot judar som med andra ord är äldre än staten Israel.

Men denna grundkunskap delges inte lyssnaren som bibringas bilden av att Muslimska brödraskapet i huvudsak är en social rörelse som med demokratiska metoder ska förändra samhällsutvecklingen även om det genom åren utvecklats enskilda delar som är mer våldsbejakande.

Som till exempel terrororganisationen Hamas som fram tills några år sedan var Brödraskapets officiella väpnade palestinska gren. Inte heller det får lyssnarna till Människor och Tro del av. Inte heller nämner programledaren eller Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi detta. Att Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi återkommande refererar till Adolf Hitler och ”Mein Kampf” i sina olika predikningar och föreläsningar varav vissa sänts via hans eget program på nyhetstjänsten al Jazeera berörs inte det heller.

Programledaren menar att den forskning som finns saknar källor eller korsrefererar på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra och hänvisar till FOI:s rapport från 2018 om kunskapsläget. En form av “cherry-picking”.

Programledaren låter inte de forskare som pekat på att forskningsläget tvärtom är gott komma till tals, bland annat docent Magnus Ranstorp, utan låter tvärtom de implicita påståendena som klandergör det aktuella forskningsläget stå oemotsagda. Det vill säga Ranstorps, Aje Carlboms, Sameh Egyptsons och annan forskning eller journalistiska verk såsom min egen “Islamismen i Sverige” som redaktionen på “Människor och tro” har tillgång till i form av ett recensionsexemplar. 

Jag skickade två exemplar av min “Islamismen i Sverige” till redaktionen för “Människor och Tro” i samband med lanseringen i februari 2020 samt ett exemplar till Magnus Thorén, då på Studio Ett samtidigt. De urkunder som jag hänvisar till är Brödraskapets egna och inte de korsreferenser som redaktionen samt professor  Mohammad Fazlhashemi påstår.

Inte heller Sameh Egyptsons “Erövringen” berörs. Både “Islamismen i Sverige” och Egytsons “Erövringen” använder sig uteslutande eller i huvudsak av Brödraskapets egen dokumentation och hänvisar därmed till primärkällor och inte de korsreferenser som redaktionen vill göra gällande.

Allvarligast bör betecknas att såväl programledare som professorn Mohammad Fazlhashemi helt förbigår Sameh Egyptsons avslöjande om att imamen Mahmoud Khalfi i två intervjuer, i ETC samt i Tunis News, bekräftar Stockholms Moskés ideologiska inriktning med att överensstämma med Muslimska brödraskapet.

Idag lyssnade jag på ett reportage om ”Muslimska brödraskapet efter den arabiska våren” på Sveriges Radio Människa & Tro…

Publicerat av Magnus Ranstorp Fredag 29 januari 2021

 

Vidare förmedlar Sveriges Radio direkt missvisande, eller till och med falska uppgifter. 

Programledaren menar att Sveriges Unga Muslimer skulle fått tillbaka rätten till statsbidrag av MUCF. Om inte en explicit lögn så i varje fall falskt återgivande av sakläget. 

MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, drog i ett beslut 2018 tillbaka statsbidraget för Sveriges Unga Muslimer, SUM. SUM överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och fick där rätt till statsbidrag.

Men.

MUCF överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten som tvärtom gav MUCF rätt. SUM förlorade rätten till statsbidrag och blev återbetalningsskyldiga för ett års anslag. Högsta förvaltningsdomstolen nekade SUM prövningstillstånd vartefter Kammarrättens beslut vann laga kraft. Det vill säga en helt annan händelseutveckling än den programledaren för SR P1:s program Människor och tro förmedlar som absolut och otvistlig sanning.

Vare sig programledaren eller professor Mohammad Fazlhashemi nämner heller, trots att de berör det konservativa al Azhar-universitetet att dess religiösa råd (som anses vara sunni-islams mest inflytelserika) veckan före jul lät förklara Muslimska brödraskapet ”Haram”. Förbjudet.

Mer läsning: Al Azhar förklarar Muslimska brödraskapet som förbjudet – Haram

Anmälan till Myndigheten för press, radio och TV

 

Jag har därför valt att anmäla programmet Människor och Tro från den 28 januari till granskningsnämnden vid Myndigheten för Press, Radio och TV då jag anser att Sveriges Radio inte uppfyllt kraven i sändningstillståndet.

12 § Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SR ska beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradion.

SR ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.

(Red:s fetmarkering)

Muslimska brödraskapet är en omtalad nätverksorganisation som omges av många myter. Både sanna och osanna. Det bör ställas höga krav på Public Service i ett program som avhandlar detta nätverk.

Min bestämda uppfattning är att Sveriges Radios program Människor och Tro den 28 januari 2020 inte uppfyllde villkoren på opartiskhet eller saklighet i enlighet med sändningstillståndet. 

 

 

Klicka på bilden för att komma till webbutiken och se vad den innehåller

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se