Därför är Vladimir Putin så enkel att förstå

Peter den Store, Vladimir Putin. Foto: Wikipedia. Montage
  • Tisdag 27 Jul 2021 2021-07-27
E-post 720

Den svenska yrvakenheten kring Rysslands agerande i Östeuropa borde inte vara så yrvaken som den är. I Jens Stoltenbergs sommarprogram i SR P1 “Sommar” finns en kort passage om några sekunder som komprimerar den grundkunskap som krävs för att förstå vart Vladimir Putin finner sin inspiration och varthän Ryssland är på väg.

Rysslands president Vladimir Putin sade i samband med en militärparad att landet är redo att möta fienden med en ”oundviklig attack”. Uttalandet kommer efter en incident i juni där Ryssland hävdade att man avfyrat varningsskott mot den brittiska jagaren Defender som befann sig på ukrainskt vatten utanför Krim i Svarta Havet rapporterade bland annat SVT.

Kunskapen om Ryssland är dessvärre låg idag. Bland svenska opinionsbildare och analytiker finns det endast ett fåtal där bland annat Anders Åslund i SvD gör en blixtbeskrivning av Vladimir Putins tänkta agenda. Ett ögonblickligt nedslag i en komplex materia som dessvärre skulle behöva avsevärt mycket mer tid och utrymme för att förstå trögheten i.

Den som kanske bäst sammafattar den ryska mentaliteten på senare tid är Jens Stoltenberg i sitt sommarprogram i SR P1. Stoltenberg hänvisar till ett samtal med premiärminister Dmitrij Medvedev där den senare menar att väst inte är att lita på. 

Medvedev pekar på från ett ryskt perspektiv att väst byter ledare hela tiden och har de facto genomfört fyra anfallskrig mot Ryssland de senaste trehundra åren. Karl XII, Napoleon, anfallskrigen i samband med första och andra världsrkigen. Väst är inte att lita på ur ett ryskt perspektiv.

Vladimir Putin personligen är inget annat än en ideologisk och kulturell arvtagare till Peter den Store.

Rysk doktrin med långa anor

 

I säkerhetspolitisk debatt har Rysslands doktriner och politiska kultur under Vladimir Putin framställts som ”nya”. Rysslands doktriner och syn på demokrati är dock inte något nytt – tvärtom går traditionerna mycket långt tillbaka. Ursprunget till dagens politik kan härledas till när den ryskortodoxa kyrkan officiellt skiljdes från den ekumeniska gemenskapen och utvecklades till att bli den ryska statsreligionen. Detta skedde samtidigt som ett nytt ledarskap föddes på 1600-talet.

Den ryskortodoxa kyrkans utveckling måste ses tillsammans med det som i grunden förändrade Ryssland. Separationen från övriga ortodoxa kyrkor var samtida med tsar Peter den stores regenttid (1682–1725). Han reformerade den ryska statsapparaten och öppnade upp mot väst, men tydliggjorde även Rysslands stormaktsambitioner.

Under Peter den stores tid skapades en struktur med buffertstater för skyddet av Rodina – ”Moder Ryssland” – samtidigt som han lade strategiskt viktiga länder under sig. Begreppet Rodina och den ryskortodoxa kyrkans ställning i Ryssland är centrala för att förstå historien och länken till vad som sker i dag.

Epoken Peter den store satte punkt för Sveriges tid som nordeuropeisk stormakt då slutresultatet – med ett ryskt Lettland och Estland som exempel – flyttade fram Rysslands geopolitiska position närmare slutmålet: rysslands tillgång till isfria vatten och Atlanten. Denna över tre hundra år gamla strävan att bli en stormakt även till havs präglar ännu dagens Ryssland.

Stark nationalidentitet

 

Detta präglar idag den ryska nationalidentiteten. En identitet som innefattar uthållighet. Att väst äger klockorna och tekniken för att mäta tid spelar mindre roll. Ryssen ”äger” själva tiden, och skulle han drabbas av motgångar så slår han bara ett extra pälslager runt sig och övervintrar. Människan är bara en förbrukningsvara, materiella tillgångar och strategiska mål väger tyngre. Denna nationalegenskap har Karl XII, Napoleon och Hitler bittert fått erfara när de gett sig på Ryssland.

Peter den stores tankar och doktriner genomsyrar i dag all rysk politik; införlivandet av buffertstater som skyddar Rodina samt en strävan mot Atlanten. Naturgasledningen Nord Stream i Östersjön är ett exempel där Ryssland kan exportera gas till Europa utan att behöva gå igenom motsträviga länder som i Baltikum eller Ukraina. Ett projekt i samarbete med EU, som ytterligare flyttat fram positionerna.

För Sveriges del är det nu uppenbart hur den ”vita zonen” i Östersjön utvecklats. Zonen var oreglerad men blev 1969 föremål för förhandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen. Den är belägen öster om Gotland på internationellt vatten, men då zonen ligger i ett innanhav kan kuststaterna komma överens om hur dess ekonomiska tillgångar ska fördelas enligt Internationella havsrättskonventionen.

Det låg i såväl Sveriges som dåvarande Sovjetunionens intresse att reglera denna, då zonen annars skulle vara öppen för andra nationer att exploatera. Uppdelningen undertecknades 1988. Avtalet innebar att Sverige fick 75 procent och Sovjetunionen 25 procent. Zonen blockerades därmed för andra länder.

Vladimir Putin – framtidsmannen

 

Efter Sovjetunionens kollaps 1991, som innefattade en för Ryssland smärtsam reträtt från ett stort antal buffertstater, började Vladimir Putin arbeta metodiskt för återupprättandet av Rodina. Redan på 1980-talet hade Leonid Brezhnevs efterträdare, Yuri Andropov, identifierat Putin som en framtidsman.

Och även om Putin är den ryske ledare som suttit längst vid den reella makten i modern tid och borde vara historia så är han ur det ryska perspektivet fortfarande framtidsnamnet. I ett perspektiv på mer än 300 år är Putins regentlängd mer att betrakta som en parentes i den framtida historiebeskrivningen. Ett namn i längden av andra i den ryska stormaktssträvan.

Andropov och Putin var och är bägge dessutom skeptiska till demokrati.  Två ”tjekister” med ursprung i den fruktade hemliga polisen KGB. Demokrati leder till protester; protester slutar med attacker på tjekister. Det är bättre att stoppa samtal om demokrati tidigt för att skydda tjekister, löd deras gemensamma värdegrund. Demokrati så som den definierats av väst leder till nyckfullhet och anfallskrig mot Ryssland.

Och demokrati är ett tänjbart begrepp. Stalin lär ha myntat begreppet att det viktigaste vid alla allmänna val var inte vem som fick flest röster utan vem som räknade rösterna.

Vad få känner till idag är att Putin har personliga erfarenheter från just detta. Putin var siste kommendanten i Dresden att lämna Östtyskland och DDR efter murens fall. Dresden var det tyska enhetspartiets formella säte och en av de orter som sommartid tog emot svenska gymnasieelever varje år som skulle fördjupa sina kunskaper i tyska. Och knyta band. Men det är en annan historia som Ledarsidorna kommer återkomma till.

Vladimir Putin vände trenden mot västerländsk demokrati till något som ryssen i gemen känner igen sig i: en stark världslig ledare i samarbete med den ryskortodoxa kyrkan och dess symbolik. Putin återtar i praktiken ytterst Peter den stores idéer och allt som kommit efter honom via 1900-talets ryska imperialism.

Arvet inkluderar även relationen till medborgarna. Ryssland undvek den förändring som franska revolutionen innebar för resten av Europa, varför västs uppfattning om demokrati bara är svagt förankrat i det ryska medvetandet.

Peter den store utsåg sin efterträdare Katarina I i enlighet med tidens traditioner precis som president Boris Jeltsin utsåg Vladimir Putin till sin. Så har reell maktväxling gått till i Ryssland med få undantag. Individen är bara en liten del i en patriarkal struktur där Rodinas behov alltid går före enskildas intressen.

Ryssland tar nu tillbaka kontrollen av de zoner, en efter en, som landet tappat sedan 1991: Krim, östra Ukraina och Vitryssland är några. I dess spår kommer eventuellt andra territorier som Peter den store en gång kontrollerade. Ryssland tillåter inte att någon utmanar dess intressen. Även om gasledningen ligger i den svenska zonen är det i full enlighet med internationell rätt som Ryssland markerar närvaro i Östersjön.

Rysslands politik är inte det minsta ologisk. Följer vi de långa historiska linjerna så finner vi att allt är klart och redigt beskrivet – sedan mer än 300 år och där Vladimir Putin endast är Peter den Stores ideologiske och kulturelle arvtagare.

Putin gör bara det han är satt att göra.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se