EU:s begränsningar av äganderätten bromsas efter läckor till media

  • Onsdag 14 Jul 2021 2021-07-14
E-post 899

Dagen och de kommande veckorna får utvisa hur EU-kommissionen nu går vidare med ett förslag som inte bara rundar paragraferna i EU-fördraget om skydd av äganderätten utan även begränsar en av Sveriges viktigaste basindustrier. Skulle det försenas ger det regeringen Löfven möjlighet till positionsbyte då de tidigare ställt sig neutrala trots att förslaget hotar svensk basindustri.

Idag skall EU-kommissionens förslag till en ny skogsstrategi men det är osäkert om så kommer ske. Sveriges Radio rapporterade under gårdagen att det råder stor osäkerhet om kommissionen går vidare med det bitvis starkt kritiserade förslaget.

Enligt ett läckt utkast av strategin skulle EU få större makt att reglera hur mycket skog medlemsländerna ska skydda för att öka den biologiska mångfalden och binda mer koldioxid.  I utkastet presenteras bland annat bindande lagstiftning om återställande av natur, strikt skydd av all gammal skog och att kalhyggen endast ska tillåtas om det krävs av miljöskäl. Enligt förslagen ska även andelen kortlivade träprodukter reduceras.

Kortlivade träprodukter är till exempel pappersförpackningar och tidningar.

Förslaget, som gör stora ingrepp i äganderätten, ligger även utanför EU:s så kallade kompetensområde. Skogsbruk är enligt gällande fördrag idag medlemsländernas egen angelägenhet. 

Men EU-kommissionen har ändå lyckats runda fördraget genom att hänga upp strategin på den nya klimatlag som gick igenom tidigare i år som i sin tur vilar på Agenda 203. Genom att göra detta kan EU-kommissionen argumentera för att skogsstrategin skall skydda skogen mot klimatförändringar och därmed bakvägen kunna gör ingrepp i markägares och skogsbrukares äganderätt. Något som annars vore omöjligt med gällande EU-fördrag.

Läs mer: Så hotas 105 000 svenska arbetstillfällen

Bland de länder som reagerat kraftigast är Finland som tidigare tog initiativ till en skrivelse för att peka på konsekvenserna för EU:s skogsindustrier. Sverige valde som enda land med en större skogsindustri att inte underteckna det finska initiativet även om de flesta svenska EU-parlamentariker uttryckt sig negativt om kommissionens strategi.

Det kan med andra ord inte uteslutas att Miljöpartiet, för vilka Agenda 2030 är central, lyckats med att stoppa anslutningen till det finska initiativet i den svenska regeringen. 

Det är även känt att den tidigare landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), var ett rent allmänt svagt kort. Såväl jord- som skogsbrukare har återkommande pekat på att hon inte behärskade frågorna i egentlig mening. Idag har Nilssons åligganden tagits över av Ibrahim Baylan (S) som inte heller han har sysslat med dessa frågor tidigare.

Skulle strategin ändå implementeras kommer det hota 100 000-tals jobb i skogssektorn och även om skogsägarna skulle kompenseras ekonomiskt så finns det ingenting som kompenserar de som förlorar sina arbeten. Inte heller finns det några mekanismer för att ge skogsbrukarna stöd för att ställa om sina maskinparker. Med den avverkningsmetod som EU-kommissionen föreslår för de arealer som ändå i framtiden får brukas är dagens maskinparker oanvändbara.

Dagen och de kommande veckorna får utvisa hur EU-kommissionen nu går vidare med ett förslag som inte bara rundar paragraferna i EU-fördraget om skydd av äganderätten utan även begränsar en av Sveriges viktigaste basindustrier. 

Skulle kommissionen ändå välja att gå vidare med fördraget i sin nuvarande form kommer det ge en tydlig temperaturmätare på såväl statsministerns som Centerpartiets egentliga engagemang för äganderätt och försvarandet av svenska arbetstillfällen då både Miljöpartiet och Vänsterpartiet, av lätt insedda skäl, är förespråkare av kommissionens nuvarande förslag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se