Granskning av UNDP:s klimatarbete: Begreppen “klimat” och “korruption” visar stora överlapp

  • Torsdag 15 Jul 2021 2021-07-15
E-post 999

Sverige tillför vid veckans regeringssammanträde att till UNDP betala ut inledningsvis 100 miljoner kronor av svenska skattemedel via Sida, med löfte om ytterligare 50 för en tvådagarskonferens med en vid, och inte till något sätt, reglerad agenda och definition eller för den delen verktyg för uppföljning. Enheten som handlagt ärendet på UD åt Miljöpartiet menar att upplägget och finansieringen är ”rimlig”.

Efter att ha försenats mer än två veckor tar idag regeringen beslut om en förändring i biståndsmyndigheten Sidas regleringsbrev och tillskjuter 100 miljoner kronor för en tvådagarskonferens den 3-4 juli valåret 2022. Konferensen, Stockholm +50, skall föra dialog med utvecklingsländer inom ramen för Agenda 2030.

Läs mer: Regeringen satsar mer på en tvådagarskonferens till en kostnad som överstiger vad regeringen lägger på kampen mot hedersrelaterat våld

Inledningsvis planerade UD för en anslagsökning till Sida om 150 miljoner kronor för genomförandet av konferensen men regeringen kommer endast anslå 100 miljoner kronor i ett första steg med löften om mer medel vid ett senare regeringsbeslut. Konferensen är ett direkt resultat av en överenskommelse mellan biståndsmininster Per Olsson Fridh, MP, och Ulrika Modéer, biträdande generalsekreterare för UNDP. 

Konferensen, även om den senare kommer få en officiell status som UNDP tillsammans med Sida är med andra ord ett helt svenskt initiativ då idén har sitt ursprung i Miljöpartiet  och finansiering kom att komma från svenska skattebetalare. Ingen annan finansiering eller handläggningen av konferensen i vidare termer har nämnts.

Denna modell, att låta myndigheter svara för genomförandet och fasaden utåt av konferenser med uppenbart politiska syften, är vanligen förekommande när skattemedel används

Läs mer: Regeringen förbereder kostnadsökningar om en halv miljard kronor på konferensverksamhet trots regeringskrisen

Ulrika Modéer var tidigare statssekreterare åt Isabella Lövin, MP, innan hon gick vidare till UNDP och efterträddes av Per Olsson Fridh som senare kom att bli biståndsminister varför projektet är att betrakta som en partiintern uppgörelse. Men med andras ekonomiska resurser.

UNDP – en av FN:s mest korrupta organisationer

 

FN:s klimatarbete i allmänhet och UNDP i synnerhethar fått omfattande kritik efter Financial Times granskning av UNDP: s portfölj av GEF-finansierade projekt runt om i världen.

GEF inrättades 1991 som en del av Världsbanken för att bekämpa miljöutmaningar som avskogning, bevarande av arter och föroreningar. Sedan dess har den betalat ut mer än 21 miljarder dollar i 170 länder, inklusive 7 miljarder dollar i projekt som hanteras av UNDP.

En kopia av ett utkast till rapport från UNDP: s revisions- och utredningskontor, daterad november 2020 som Financial Times hänvisar till i sin granskning, beskrev “finansiella felaktigheter” värda miljoner dollar i hela UNDP: s portfölj av GEF-finansierade projekt runt om i världen.

Rapporten belyste problem inklusive tecken på ”bedräglig verksamhet” vid två landskontor och ”misstankar om samförstånd mellan de olika projektledarna” hos ytterligare ett utan att namnge länderna.

“Frågor som identifierats av granskningen kan allvarligt äventyra uppnåendet av den granskade enhetens mål”,

heter det i rapporten.

Revisionen av UNDP: s GEF-finansierade projekt – som täcker 2018 och 2019 och är den första granskningen i sitt slag sedan 2013 – kommer mot bakgrund av ökande oro från vissa givarländer över lednings- och tillsynsproblem vid UNDP. ”Frågor om missförhållanden och missbruk av medel fortsätter att hindra hållbar utveckling över hela världen”, sa givarna i mars i brevet till Achim Steiner, UNDP-administratören sedan 2017.

Brice Böhmer, chef för klimatstyrningsintegritet vid Transparency International, menar i en kommentar om korruptionen inom UNDP, inkluderat vänskapskorruption och delikatessjäv att

Människor ser begreppen ”klimat” och ”korruption” som två olika världar, men det finns en mycket omfattande överlappning.

Andra projektrevisioner från oberoende konsulter liksom skriftliga klagomål från nuvarande och tidigare UNDP-personal ger uttryck för tyder en oro över påstådd ekonomiskt missförhållande och dålig tillsyn av UNDP kan vara mer utbredd än tidigare känt. Enligt en annan extern konsult till UNDP pekade på att de problem som uppstod i projektgranskningar ofta ignoreras av UNDP:s fasta personal och ledning.

Påståendena om bristande uppförande vid UNDP är inte de första anklagelserna om otillbörlighet kopplade till FN: s klimatarbete och utgör en av de många utmaningar som FN står inför när den strävar efter att samordna ett globalt svar på klimatförändringarna menar man i de interna granskningsrapporterna.

Sverige tillför nu denna organisation inledningsvis 100 miljoner kronor svenska skattemedel, med löfte om ytterligare 50 för en tvådagarskonferens med en vid, och inte till något sätt, reglerad agenda och definition. En tvådagarskonferens som är att betrakta som en ren produkt av Miljöpartiets interna löften och uppgörelser.

Enheten som handlagt ärendet på UD åt Miljöpartiet och UNDP menar att upplägget och finansieringen som i grunden tagits fram av UD:s “Dirty Dozen” är ”rimlig”.

Ett slutet UD

Ledarsidorna har sedan helgen haft information om att beslutet skulle tas på denna veckas regeringssammanträde och har haft tillgång till beredningsunderlaget. 

När Ledarsidorna begärt ut detta material från UD och Statsrådsberedningen hänvisar statsministerns statssekreterare för utrikes frågor till att hon skickat vidare förfrågan till berörd personal utan att vidare gå in på vilka. 

UD:s presstjänst menar att de arbetar hårt på frågan men att arbetet försenas och att de implicit inte kan leva upp till regeringsformens krav på skyndsamhet vid utlämning av handling. En gång per dag meddelas detta.

Biståndsmininster Per Olssons Fridhs pressekretererare menade i sitt enda svar att Ledarsidorna fick på svar intill dess att beslut fattats och det därmed skulle vara försent för någon att hejda miljonrullningen till en av FN:s mest korrupta organisationer som dras med historiskt stora problem med korruption.

De frågor som Ledarsidorna ställde i mail enligt nedan.

Inför de förestående förändringarna i SIDA:s regleringsbrev som av UD var tänkta att tas vid regeringssammanträdet den 1 juli men som blev inställda pg att regeringen gått in i att vara en expeditionsministär har jag ett par frågor när nu regeringen Löfven III tillträtt.

  • När har regeringen planerat att föra upp dessa förändringar i Sidas regleringsbrev till regeringssammanträde för beslut?
  • Hur motiverar regeringen och då främst statsministern kostnaden för Stockholm +50 som rimlig för en tvådagars konferens?
  • Vad baseras kostnaden, 150 miljoner kronor på och då särskilt anslaget för dialog på mer än 130 MSEK?
  • Kan UD specificera detta mer i detalj då beloppet är iögonfallande?
  • Vilka mätbara effektmål kommer Stockholm +50 resultera i?
  • Hur har regeringen tänkt att följa upp dessa effektmål?
  • Vilka länder är redan vidtalade om konferensens datum och omfattning?

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se