Så försenar Anna Ekström regelverket som skall hindra förskingring av statsbidragen

Folkbildningsrådet / Utbildningsminister Anna Ekström, S. Foto: Pressbild.
  • Torsdag 22 Jul 2021 2021-07-22
E-post 1646

Regeringen menar att de ser allvarligt på hur statsbidrag nyttjats och nyttjas på felaktigt sätt i en replik till Kristdemokraterna. Men Ledarsidornas granskning visar att det är regeringen som konsekvent och strukturerat försenar eller vattnar ur de åtgärder som krävs för att hindra eller försvåra miljonrullningen till civilsamhällets olika aktörer.

Läckaget av skattepengar till vinstjakt, religiös propaganda och rent brottsliga handlingar måste upphöra. Regeringen arbetar nu bland annat med förslag om ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor och ett nytt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhället menar utbildningsminister Anna Ekström, S, i en replik till Kristdemokraterna i Expressen som fört fram frågan.

Ekström ansvarar bland annat för anslaget till Folkbildningsrådet som årligen förfogar över fyra miljarder kronor att fördela som statsbidrag. Men historiskt, i närtid, har regeringen i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet varit de som hindrat inte bara en vidare granskning utan även försenat redan färdiga lagförslag eller strukit dessa från propositionslistan.

Regeringen hade som ambition att under våren 2020 lägga fram den proposition som skulle reglera statens stöd till trossamfunden. Lagförslaget, som från början tog avstamp i den tidigare ordförande för Tro och Solidariet professor Ulf Bjerelds utredning, hade förkastat Bjerelds formuleringar om demokratikriterier utan vilade mer på den utredning som togs fram för stödet till civilsamhället.

Propositionen var klar i april och endast språkliga slutjusteringar återstod innan propositionen, som förhandlats fram tillsammans med oppositionen, skulle överlämnas till riksdagen. Av för alla, inklusive oppositionen, okända skäl överlämnades den inte och inte heller fördes den upp på höstens propositionslista.

En uppenbar försening där regeringen bär ansvaret. Huruvida den förs upp på höstens propositionslista inför mandatperiodens sista riksdagsår eller inte kommer bli känt först i augusti.

Det andra exemplet berör statsbidragen till Folkbildningsrådet. Regeringen mottog i juni 2019 Demokrativillkorsutredningen. Utredaren, justitierådet Karin Almgren lämnade då över färdiga förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen omfattade även en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

Den statliga bidragsgivningen till det civila samhället är omfattande och svåröverblickbar. År 2018 uppgick de statliga bidragen till cirka 14 miljarder kronor. De fördelas av cirka 40 myndigheter och ett antal organisationer som tilldelats förvaltningsuppgifter (såväl stat- liga myndigheter som statsbidragsfördelande organisationer såsom Folkbildningsrådet). 

Av remissinstanserna som tillstyrkte förslaget i sin helhet märktes bland annat polisen, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Domstolsverket samt andra rättsvårdande instanser. Bland de som avstyrkte förslaget eller på annat sätt uttryckte tveksamhet märktes civilsamhällets organisationer samt inte minst Svenska kyrkan.

Trots att de rättsvårdande remissinstanserna tillstyrkte ett omedlebart införande av de 57 skarpa författningsförslagen eller lagjusteringarna valde kulturminister Amanda Lind att i november 2020 försena införandet av förslagen genom att i en tilläggsutredning låta utreda hur de redan framtagna skärpningsförslagen påverkade GDPR. Något som ingen av de rättsvårdande instanserna såg ett behov av i sina tidigare remissvar. Tvärtom underströk dessa instanser vikten av att snabbt implementera Almgrens utredningsförslag.

Exempel tre är hur socialdemokraterna hanterade moderaternas utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott. Moderaterna menade att regeringen i utskottsbetänkandet skulle uppmanas att låta genomföra en extern granskning av framför allt Folkbildningsrådet. Inledningsvis hade moderaterna en majoritet med sig för denna linje men i sista stund, strax innan protokollet skulle slutjusteras vek sig Centerpartiets Per Lodenius och Liberalernas Krister Nylander för trycket från regeringen och socialdemokraternas ledamot i kulturutskottet Lawen Redar och menade att Folkbildningsrådets egen granskning var tillräcklig.

Lawen Redar är känd för sitt försvar av ABF:s intressen och representerar Stockholms arbetarekommun som i sin tur står Tro och Solidaritet nära. Stockholms arbetarekommun leds av Anders Ygeman (S), digitaliseringsminister.

Sedan dess har Riksdagens revisorer, eller Riksrevisionen, tagit beslut om en självständig granskning av bidragsgivningen till utbildningsförbunden genom eget initiativ som vare sig regeringen eller riksdagen kan påverka. 

Efter det att Riksrevisionen tog beslut om granskning av Folkbildningsrådet och studieförbunden i maj 2021 så har främst säkring och insamling av dokumentation samt vissa intervjuer genomförts. Under hösten skall analys av det insamlade underlaget samt statistiken i Folkbildningsrådets eget system Gustav genomföras samt utfrågning av studieförbundens verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare genomföras.

Ledarsidorna erfar att Riksrevisionen avser publicera sin granskningsrapport våren 2022, direkt efter sportlovsperioden. Ledarsidorna erfar vidare att nervositeten inom främst ABF är stor då flera anställda internt befarar att så mycket som 30 procent av de statsbidrag som går till bandverksamhet betalats ut på felaktiga grunder. Skulle så vara fallet väntar återbetalningskrav som i värsta fall kan uppgå till tio-tals miljoner kronor för enskilda år. Ackumulerat kan det därmed handla om 100 miljoner kronor sammanlagt för ett enskilt studieförbunde av ABF:s storlek.

Riksrevisionens granskning kan med en sannolikhet gränsande till visshet komma att påverka valrörelsen inför det ordinarie riksdagsvalet i september 2022 om den, vilket mycket tyder på, identifierar statsbidrag som använts av studieförbunden på ett otillbörligt sätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se