Därför har Sverige inte sett toppen på gängkriminaliteten än

Genrebild. Flickr
  • Torsdag 2 Sep 2021 2021-09-02
E-post 1275

Ulf Kristersson, M, menar att det kommer ta minst tjugo år för att stoppa gängkriminaliteten. En sannolikt alltför försiktig och framför allt optimistisk syn på samhällsutvecklingen. Det Sverige upplever idag är direkta och indirekta effekter av den politik som fördes för tjugo år sedan i brott där gärningsmännen har utrikes bakgrund. Effekterna av senare års migration har ännu inte slagit in i de brott där sådana med utrikes bakgrund är involverade.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson bedömer att det kommer att ta minst tjugo år att få stopp på gängbrottsligheten i en större intervju med SvD. En bedömning som sannolikt kan delas med flera.

Med endast tidningsuppgifter som grund har de senaste årens våldsdåd haft en övererrepresentation i utanförskapsområden och med gärningsmän samt offer som domineras av utrikesfödda eller kanske främst sådana som är födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. Med de uppgifter som finns om gärningsmännens ålder indikerar det att dessa, eller dess föräldrar, anlände till Sverige som migranter för mellan femton och tjugofem år sedan. Det vill säga – ett rimligt antagande är att det har tagit dessa minst runt tio år att hamna i någon form av livsstilskriminalitet med de gängbildningar Sverige upplever idag.

Dagens gängkriminella är rekryterade av de som kom att bli en effekt av svensk migrationspolitik för tio-tjugo år sedan. En politik som dåvarande statsminister Göran Persson kritiserade men tystades av bland annat sitt eget ungdomsförbund SSU. När Göran Persson menade att migrationen var tvunget att begränsas anklagades han av sitt eget ungdomsförbund för att vara rasistisk.

Snedfördelningen har sedan Göran Perssons tid kommit att öka. Under början av 2000-talet invandrade ungefär lika många kvinnor som män. Men sedan 2005 har fler män invandrat, och skillnaden var som störst 2016, då 56 procent var män och 44 procent var kvinnor. Hur migrationen utvecklats i Sverige och balansen mellan de olika ursprungsländerna samt etniska grupperna sedan 2000 har Migrationsverket sammanställt.

Ur statistiken går det att göra vissa antaganden med den senaste tidens utveckling av skjutningar, som att den överrepresentation av gärninngsmäns olika etniska ursprung kan härledas till vissa tidsperioder av migration även om det kommer krävas djupare studier samt inte minst regionala forskningsinsatser. Som bostads- och arbetsmarknad samt inte minst skolornas kapacitet och kvalitet.

Hur olika redan etablerade etniska grupper påverkas av att det helt plötsligt kommer en ny som antingen tränger undan den tidigare eller på annat sätt plötsligt skall börja interagera med en grupp som är etablerad i Sverige. Hur bostadsmarknaden påverkas samt inte minst skolor.

En skola som tidigare hade kanske fyra eller fem olika kulturområden att hantera kanske åren efter helt har kommit att domineras av ytterligare en etnisk grupp. Ett exempel är Borlänge, med det utsatta området Tjärna Ängar, där en skola Borlänge kommun under en tid övervägde att införa rent somaliska klasser. Denna händelseutveckling, att kommunerna kom att få huvudansvaret och att staten tappade kontrollen över migrationens effekter och bristerna i integrationen av nyanlända migranter går att härleda direkt till en av de reformer som genomfördes i början på 2000-talet.

Den 1 juli 2006 ändrades lagen så att kommunerna blev ansvariga för boendet för de ensamkommande asylsökande barnen. Tidigare låg ansvaret på Migrationsverket/Invandrarverket. Antalet asylsökande ensamkommande barn ökade samtidigt från cirka 400 per år till flera tusen vilket innebar stora påfrestningar för kommunerna.   

Allt detta som skedde för säg femton år sedan har påverkat utfallet idag och naturligtvis kommer effekterna av den migration som Sverige fick uppleva 2015 nå sin fulla effekt mellan tio och tjugo år senare i någon form. Det vill säga under perioden 2025-2035 kommer de årskullarna komma ut på arbetsmarknaden eller rekryteras in i de kriminella miljöerna. Om datan samkörs och extrapoleras går det sannolikt att komma till precisare prognoser.

2005 tog Sverige emot 17 530 migranter. Tio år senare var siffran 162 877 eller nära tio gånger fler med i stort samma förutsättningar i skolor och på arbetsmarknaden. Oräknat de som under denna tid kom att födas  en eller två föräldrar ur de migranter som anlände perioden innan 2005 som redan med de förutsättningarna löper en överrisk idag enligt Brå senaste rapport.

Ulf Kristersson är sannolikt alltför försiktig i sina uttalanden och bedömningar även om han är starkt kritisk mot sittande statsminister. Men även om socialdemokraternas ansvar inte går att komma ifrån så glömmer Kristersson dessutom att hans eget parti, Moderaterna, har varit tongivande för att forma svensk migrationspolitik under den period som migrationen ökade som mest och där han själv under en tid ingick i regeringen.

Inalles så är det inte en orimlig slutsats att dra att den kriminalitet, och det våld, som går att härleda till migrationen som Sverige upplever idag kommer tillta, eller i varje fall inte avta de kommande åren. Det är bara att följa statistiken bakåt i tiden och konstatera att nästa och nästnästa årskullar av kriminella, de med en eller två utrikesfödda föräldrar fortfarande inte kommit ut på den kriminella marknaden ännu samtidigt som rekryteringen av poliser och andra samhällsresurser släpat efter.

Och fortfarande släpar efter.

De flesta ur de årskullarna har precis kommit igång med att skolka från skolan och försörja sig på småbrott som allmänt gruff, snatterier, och stöld. En verksamhet som Sverige redan nu vet var den slutar om inte spiralen bryts.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se