De ansvariga för Sveriges svaga terrorlagstiftning söker nytt förtroende

IS flagga / Riksdagen. Foto: Wikipedia samt riksdagen. Montage.
  • Tisdag 21 Sep 2021 2021-09-21
E-post 981

De återvändande personer, främst kvinnor, som tidigt enrollerat sig i IS rör sig idag helt fritt i samhället då Sverige både saknar lagstiftning och rutiner för att möta detta latenta hot. Men så hade det inte behövt bli om riksdagen tagit varningssignalerna på allvar 2013. Då lades ett förslag  att Sverige i likhet med övriga EU skulle göra en översyn och täppa till hålen i lagstiftningen. Några av de ansvariga riksdagsledamöterna som avslog denna tanke söker nu förtroende för en mandatperiod till.

De IS-kvinnor som nyligen utvisades till Sverige från Syrien har sedan hemkomsten kunnat röra sig fritt i samhället. Detta trots att de misstänks för bland annat krigsbrott och folkmord. Enligt uppgifter till SVT har ingen ordentlig bedömning gjorts om kvinnorna fortfarande är radikala och en potentiell fara för samhället.

Forskaren och en av de ledande experterna på området, docent Magnus Ranstorp uttrycker sig i kritiska ordalag mot agerandet. 

– Det svenska förhållningsättet till detta är att göra så lite som möjligt, anser han. Detta har varit en passivitet som är helt oförsvarbar. Det har varit 300 personer som har rest ner från Sverige. Ungefär 150 har kommit tillbaka. Många har inte ens mött någon myndighets insatser och vi har inte tagit den här frågan på allvar. Det är farliga personer som har haft kontakter med IS, världens grymmaste terrororganisation.

Moderaterna har tidigare kritiserat regeringens hantering av återvändandet. Partiets rättspolitiske talesperson, Johan Forssell, säger att de nya uppgifterna som framkommit understryker ett alldeles för slappt system.

Bristen på lagrum, där Sverige sedan snart ett decennium har västvärldens mest generösa i förhållande till radikaliserande kluster och resande stridande, har en lång historia.

2013, när resten av EU inledde arbetet med kraftiga skärpningar i straffskalorna samt definierade nya brott i lag valde Sverige att gå i motsatt riktning. Detta blev tydligt genom att en enig riksdag avslog en motion från en enskild riksdagsledamot en översyn av de svenska terrorlagarna syftande till att dels täppa igen luckorna, dels skärpa straffen. 

Motionen från riksdagsåret 2013/14 (2013/14:Ju410) som föreslog en utredning om kriminalisering av terroraktiviteter inlämnad av Staffan Danielsson, C, skrevs med hjälp av Edward Nordén som senare kom att lämna Centerpartiet för Medborgerlig Samling är allt annat än dramatisk.

I motion av Staffan Danielsson (C) efterfrågades en översyn av möjligheten att straffbelägga deltagandet i aktiviteter som har koppling till terroraktiviteter. Danielsson ställde sig kritisk till att i i Sverige, utan att riskera någon straffrättslig påföljd, aktivt kan delta i eller finansiera terrorgruppers träningsverksamhet.

Ur motionen:

En översyn bör snarast göras kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter även om de inte innebär en grundfinansiering eller aktivt deltagande i terrorhandling. Självklart ska de åtgärder som föreslås beakta individens integritet. Att straff ändå bör utmätas enligt nedan är för att förhindra de terrorhandlingar som kan genomföras av de grupper och organisationer som svenska medborgare rekryteras ur och ansluter sig till.

Det får anses vara allmänt vedertaget, samt styrkt av tillgänglig forskning, att det saknas en generell profil på den individ som väljer att ta steget ut mot radikalisering till aktivt deltagande i terrordåd. En ofta framhållen gemensam faktor, och faktiskt en av de främsta, anses dock vara social kontakt med redan radikaliserade individer. (Exempelvis Lorenzo Vidino, Center for Security Studies, 29 mars 2012.)

Frågan aktualiseras ytterligare i dagens situation där svenska medborgare de senaste åren deltagit i terrordåd utförda av terrorstämplade organisationer, samt i aktiv strid som ingående i grupper som benämns som ”al-Qaidainspirerade” eller tillhörande andra våldsbejakande organisationer.

Och kunskapen om dessa risker var god vid tiden för motionens inlämnande. Från Säpos årsbok för 2012 står att läsa: 

”Terrorhotet mot Sverige och svenska intressen härstammar främst från våldsfrämjande islamism, eller så kallade Al-Qaidainspirerade grupperingar” 

samt 

”De flesta planerar inte attentat i Sverige utan söker istället stödja terrorism genom rekrytering, finansiering och resandeverksamhet. Rekrytering, radikalisering och finansiering sker ofta via sociala kontakter, men även genom föreläsningar och propagandaverksamhet, bland annat på internet.” (Säpo, årsbok 2012, s. 22.)

Trots detta, i sak ändå goda kunskapsläge avslog riksdagen med acklamation, eller i enighet, i linje med vad ett enigt justitieutskott kommit fram till i sitt betänkande om  Danielssons motion. Och kunskapen om vad just IS, som grundades som organisation redan 1999, var redan då god. EU terroristförklarade organisationen 2004.

Av de riksdagsledamöter som satt i justitieutskottet under riksdagsåret 2013/14 har en majoritet (10) lämnat men följande sju ledamöter sitter kvar i riksdagen och har som ambition, så vitt känt, att få förtroende en mandatperiod till vid valet 2022. Dessa kvarvarande ledamöter, som fattade beslutet att i justitieutskottet avslå motionen är

  • Morgan Johansson (S), då ordförande i justitieutskottet, idag justitieminister
  • Jan R Andersson (M), idag ledamot i Försvarsutskottet
  • Elin Lundgren (S), idag ledamot i Civilutskottet
  • Johan Pehrson (L), idag gruppledare för Liberalerna
  • Patrick Reslow (då M), idag ledamot för SD i Utbildningsutskottet
  • Maria Ferm (MP), idag tjänstledig från uppdraget som riksdagsledamot och placerad som statssekreterare i statsrådsberedningens samordningskansli, det kansli som bereder ärenden åt statsministern.
  • Richard Jomshof (SD), idag partisekreterare för Sverigedemokraterna

Motionären, Staffan Danielsson, kom efter detta att förflyttas nedåt på Centerpartiets riksdagslista varför detta riksdagsår, 2013/14, blev hans sista och även hans sista mandatperiod i riksdagen.

Danielsson har idag i likhet med Nordén lämnat Centerpartiet och är numera engagerad i Kristdemokraterna.

 

Skärmavbildning från riksdagsprotokollet där motionen avslogs:

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se