Studieförbundet Ibn Rushd nära band till Muslimska brödraskapet kvarstår trots kritiken

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Onsdag 22 Sep 2021 2021-09-22
E-post 324

Trots den granskning som skett av studieförbundet Ibn Rushd och dess kopplingar till det Muslimska brödraskapet samt de administrativa åtgärder som Ibn Rushd vidtagit för att kapa dessa band kvarstår relationerna men i andra former. Genom bolag, stiftelser och personunioner har Brödraskapet skapat en svårgenomtränglig struktur som medger att såväl studieförbundet som andra aktörer kan slussa skattemedel vidare till Brödraskapets andra verksamheter.

Under 2020, när studieförbundet Ibn Rushd var under den mest intensiva granskningen för dess kopplingar till det Muslimska brödraskapet genomförde studieförbundet en stadgeändring för att kapa bandet med Islamiska Förbundet i Sverige. Zana Muhammed menade i en artikel om detta i Expressen i september 2020 att

Att eventuella tillgångar vid upplösning tillfaller den grundande organisationen är dock en vanlig formulering i civilsamhällesorganisationers stadgar. När Ibn Rushd grundades fanns en tanke om att initiativtagaren, Islamiska förbundet, skulle ha rätt att återfå sin investering om satsningen inte föll väl ut. I dag har den spelat ut sin roll. Medlemsorganisationerna i Ibn Rushd har mot bakgrund av detta enats om att formuleringen ska strykas från studieförbundets stadgar.

Islamiska förbundet tog ingen risk

 

Att Islamiska Förbundet i Sverige, IFIS skulle tagit en finansiell risk är dock en sanning med modifikation. Även om initiativet kom från IFIS att starta ett förbund så var det en ren avknoppning från studieförbundet Sensus, med Svenska kyrkan som huvudman varför den finansiella risk som togs var från Svenska kyrkan som i sin tur hade finansiella garantier från Folkbildningsrådet som i sig finansieras uteslutande med skattemedel.

Och kopplingarna till det Muslimska brödraskapet upphörde inte med stadgeändringen. Tvärtom finns dessa kvar mellan studieförbundet och Brödraskapets nätverksorganisationer men genom bolag och personunioner.

Relaterat: Ibn Rushd – Hybrid mellan religion och politik

Sedan en längre tid har kursgården Granhedsgården legat ute till försäljning. Gården förvärvades ursprungligen av studieförbundet för medel avsedda för folkbildning. Gården, som ägs av Granhedsgården AB ägs i sin tur av stiftelesen Islamiska Förbundet i Sverige, det vill säga IFIS, tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd. Ägarförhållandena förändrades 2014.

Enligt folkbildningsförbundet Ibn Rushds årsberättelse från 2014 skedde detta genom att  ”fastigheten Granhed 3:67 överlåtits till det med Islamiska Förbundet i Sveriges Stiftelse gemensamt ägda bolaget Granhedsgården AB”.

Relaterat: Folkbildning utan gränser

IFIS är inte en okontroversiell aktör i det muslimska civilsamhället.  IFIS är att betrakta som Muslimska brödraskapets huvudsakliga paraplyorganisation. Grundat av Islamiska Förbundet i Stockholm, eller Stockholms moské, som öppet vid flera tillfällen själva vitsordat sin ideologiska hemvist i Brödraskapet. 

Relaterat: “Problemet är inte vad han säger, problemet är att han pratar för mycket”

Svårgenomtränglig struktur

 

Brödraskapets struktur bygger i huvudsak på olika ägar- och personunioner. Att personunionerna mellan Granhedsgården AB, Ibn Rushd och IFIS är täta kan Omar Mustafas roll vid bildandet av just denna konstruktion med Granhedsgården vara en symbol för.

Vid transaktionstillfället, när halva gården fördes över till stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverge var 

  • Omar Mustafa VD i Granhedsgеrden,
  • Omar Mustafa Förbundsrektor för VD
  • Omar Mustafa ordförande för IFIS.

Mustafa återfanns därmed som firmatecknare eller ledande befattningshavare i alla tre organisationerna som genomfört denna fastighetstransaktion och koncernkonstruktion. En koncernkonstruktion finansierad med skattemedel och numera utan reell insyn då stiftelseformen stänger ute allmänhet och medias möjligheter till granskning.

I mer generella termer är det inte fel att säga att Muslimska brödraskapet äger sina tillgångar via stiftelser med driver dessa genom föreningar och bolag för att uppnå maximala inyns-, skatte- och statsbidragfördelar. I detta fall ägs bolaget Granhedsgården av två aktörer, IFIS och Ibn Rushd, där den senare även tjänar som driftsform i egenskap av statfinansierat studieförbund.

Men genom bolaget Granhedsgårdens styrelse blir även andra kopplingar tydliga. I Granhedsgårdens styrelse, som leds av Zana Muhammed som styrelseordförande, sitter även Khemais Ben Mohamed Bassoumi, ordförande sedan 2020 i Framtidsskolan i Nacka har samma bolagsadress som Saimagårdens förskola där Mostafa Kharraki återfinns i styrelsen samt historiskt i ordförandelängden till IFIS.

Zana Muhammed är även ledamot i bolaget Eventeq som stod som den aktör som registrerade deltagarna i de numera nedlagda Muslimska familjedagarna. För att delta i denna årliga konferens, som återkommande bjöd in jihadist- och shariapredikanter, var deltagarna tvugna att registrera sig med personnummer och aktuella telefonnummer samt adresser. Trots att Familjedagarna numera är nedlagda lever bolaget vidare med detta register över deltagare.

Trots garantier efter den omfattande kritik som studieförbundet Ibn Rushd erhöll 2020 och trots de stadgeförändringar som studieförbundet genomfört kvarstår  kopplingarna till det Muslimska brödraskapet. Numera i mindre formella, men likväl minst lika effektiva, genom de ägarförhållanden och den rollfördelning med ägar- och driftformer samt personunioner som skapats.

En inte orimlig slutsats är att varje krona som betalas ut i statsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd fortfarande hamnar under Brödraskapets direkta kontroll, oavsett om det är skolpeng eller medel avsedda för folkbildning. Även om dessa medel i huvudsak går till avsett ändamål  finns det goda möjligheter att slussa skattemedel vidare i en svårgenomtränglig ekonomisk struktur.

Om, och när Granhedsgården till slut säljs kommer denna finansiella struktur kunna slussa medel vidare som ursprungligen kommit från skattebetalarna genom bidrag avsedda för andra ändamål.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se