Stuprörs- och revirkultur präglar regeringens arbete mot organiserad brottslighet

Från vänster: Johan Lindholm, Byggnads, finansminister Magdalena Andersson, Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Faksimil Regeringen.se
  • Tisdag 7 Sep 2021 2021-09-07
E-post 951

Regeringen presenterade under gårdagen sitt förslag för att möta den tilltagande organiserade brottsligheten. Ett förslag som präglas av revir- och stuprörskultur som i sig mycket väl kan vara en spegel av de interna konflikterna och spänningarna inom regeringen. Där en del av statsråden och regeringsunderlaget inte vill ha en alltför effektiv granskningsfunktion.

Regeringen presenterade under gårdagen kommande förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år. Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022.

Fusk och slarv i välfärden blev 2020 vinnare i tävlingen Årets värsta slöseri som arrangeras av Slöseriombudmannen på Skattebetalarnas Förening varje år vilket bland annat Nyheter Idag kunnat rapportera om..

Dessa konstaterade att omkring 18 miljarder kronor försvinner i felaktiga utbetalningar varje år varav hälften beräknas vara medvetet fusk. På grund av stora mörkertal skulle det kunna handla om så mycket som 27 miljarder kronor.

Den nya myndigheten kommer därför att få i uppdrag att motverka fusk och felaktiga utbetalningar genom systemövergripande analyser av utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer också att få i uppgift att betala ut ersättningar som beslutas av välfärdsmyndigheter som exempelvis Försäkringskassan.

Enligt förslaget ska den nya myndigheten inleda sitt verksamhet 2023 för att vara fullt uppbyggd vid årsskiftet 2025/2026. I den kommande höstbudgeten beräknar regeringen 29 miljoner kronor för 2023 och 82 miljoner kronor för 2024 under uppbyggnadsfasen. 

Myndigheten ska i sitt arbete väga den enskildes rätt till integritet mot det allmännas behov av tillgång till information i kontrollsyfte.

De myndigheter som ingår i satsningen är Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, Polismyndigheten, Spelinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen samt Transportstyrelsen.

Den första januari 2021 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Det är samma antal som ett år tidigare. Dessa delas in i verksamhetsområden som framgår av OECD:s officiella indelning av offentlig verksamhet, Classification of Functions of Government (Cofog). Av denna indelning framgår att 98 myndigheter arbetar med samhällsskydd och rättsskipning. Dessa byggs därmed ut med ytterligare en.

Stuprörs- och revirkulturen förstärks

 

Regeringen menar att det är bland annat organiserad brottslighet försöker utnyttja trygghetssystem vilket är en korrekt beskrivning. Dagens organiserade brottslighet är mer att likna vid affärsdrivande koncerner med två eller flera affärsområden och som hela tiden arbetar för att kunna expandera sin verksamhet att omfatta fler, allt för att riskminimera. Viker ett affärsområdes intäkter kan det kompenseras med att ett annat byggs upp eller expanderar.

Det som kännetecknar förslaget är att regeringen möter en särskild form av kriminalitet med en dedikerad myndighet – ett avsteg från den empiri som byggdes upp under 00-talet då polisen samt åklagarmyndigheter istället under polisens ledning byggde upp ”superrotlar” med alla involverade myndigheter representerade. 

Regeringens förslag adresserar endast välfärdsbrottslighet. De oegentligheter som präglar Folkbildningsrådet verksamhet, som dokumenterat drabbats av förskingringar i mångmiljonklassen som bara de avslöjades av TV4 i en stickprovskontroll omfattas så vitt känt inte av regeringens satsning. Tvärtom har bland annat utbildningsminister Anna Ekström (S) försenat och vattnat ur det nödvändiga åtgärderna. En försening som fick stöd i riksdagen av bland annat Centerpartiet och Liberalerna.

Relaterat: Anna Ekström försenar arbetet mot korruptionen inom folkbildningen

Detta föranledde Riksrevisionen, en oberoende myndighet som lyder under riksdagen, att inleda en gransking av Folkbildninsrådet i allmänhet och studieförbunden i synnerhet. Även om denna granskning inte är klar, rapporten beräknas presenteras under vårvintern 2022, så har Folkbildningsrådet redan nu infört en rad kontrollfunktioner i förtid. Sannolikt för att kunna möta Riksrevisionens iaktaganden med att de redan genomfört åtgärder för att slippa alltför vittomfattande kritik.

Ledarsidornas källor inom några av de berörda studieförbunden vittnar även om viss utrensning av personal som tidigare varit antingen ansvariga eller involverade i de missförhållanden som bland annat Ledarsidorna kunnat rapportera om.

Även om satsningen är välommen ur flera perspektiv präglas regeringens initiativ av den stuprörs- och revirkultur som lätt uppstår i statsförvaltningar. En tjänstemannakultur som Johan Eriksson beskrive i ”Kampen om hotbilden  (2004). En kultur som är lätt att manipulera från den politiska nivån om, som i detta fall, en alltför effektiv granskningsfunktion skall byggas upp.

Relaterat: Klimat och korruption – kommunicerande kärl i statsbudgeten

Det kan inte uteslutas att valet av organisationsmodell är en spegel av konflikterna inom regeringen där en del av regeringsunderlaget inte vill att viss statligt finansierad verksamhet, som folkbildnignen eller utlandsbiståndet, sätts under en alltför effektiv granskning.

Relaterat: Regeringen ökar anslagen till korruptionstyngt Sida

 

Samtliga artiklar om Ledarsidornas granskning av Folkbildningsrådet finner du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se