Karl Hedin bedömdes som samhällsfara – Fick en nationell operation mot sig

Förundersökningen Västmanlandsfallet. Foto: Eget.
 • Söndag 30 Jan 2022 2022-01-30
E-post 980

Ledarsidornas granskning av turerna kring gripandet och den senare rättegången mot Karl Hedin pekar på en starkt politiserad process där Karl Hedin bedömdes så farlig för samhället att nationella resurser allokerades i en speciellt namngiven operation. Operation Karbon.

Kammaråklagare Åse Schoultz är suppleant i styrelsen för föreningen Djurskyddet i Jämtland, en förening med tydliga jaktpolitiska åsikter vilket Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt kunnat rapportera om i det senaste numret.

Djurskyddet i Jämtland är en del av riksorganisationen Djurskyddet i Sverige som med 11 000 medlemmar i sitt principprogram driver opinion för att begränsa jakten i Sverige. Bland annat genom att endast statligt anställda jägare skall tillåtas bedriva rovdjursjakt, samt att jakten med hund skall begränsas. 

Åse Schoultz är anställd vid REMA-enheten, eller Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott inom Åklagarmyndigheten. En central enhet, som har ansvaret för att utreda misstänkta jaktbrott mot de stora rovdjuren, varför hennes uppdrag i en jaktkritisk organisation bör ifrågasättas ur jävssynpunkt.

Det är REMA-enheten som driver målet mot Karl Hedin. Denne friades på alla punkter 2021-03-19 av en enig Västmanlands tingsrätt bl.a. för misstankarna om grovt jaktbrott. Åklagare Lars Magnusson, även han anställd vid REMA-enheten, har 2021-04-08 överklagat den delen av den friande domen till Svea hovrätt. Hovrätten har ännu inte avgjort målet, trots att den enligt regeringens regleringsbrev sedan minst en månad skulle ha avkunnat dom i ärendet.

Att åklagarmyndigheten i allmänhet och REMA-enheten i synnerhet driver jaktbrottsutredningar i något som tenderar att bli politiska processer, finns det flera tecken i det s.k. Västmanlandsfallet som tyder på. Efter alla turer med preparerade bevis, förvanskade ljudupptagningar, vittnen som tar tillbaka sina historier och istället tecknar en historia, där de utsatts för press från polis och åklagare.

Jägare hot mot rikets säkerhet

 

Det finns även tecken på, att denna fokusering på jägare såsom varande hot mot allmänheten och rikets säkerhet, sker systematiskt på samtliga nivåer. Riksåklagare Petra Lundh har tidigare i ett PM ställt till regeringen 2019-10-28 ”Framställning om ändringar i lagstiftningen om hemliga tvångsmedel i 27 kap. rättegångsbalken” att grovt jaktbrott skall omfattas av de justeringar som åklagaren kräver av regleringen av hemliga tvångsmedel. 

Det innebär att grovt jaktbrott föreslås bli adderat till den katalog av särskilt allvarliga brott, som redan finns i rättegångsbalkens kapitel 27, paragraf 2, och där hemlig telefonavlyssning alltid är möjlig efter domstolsbeslut. Lundh menar även, att åklagare själva skall kunna fatta sådana beslut interimistiskt, utan att i förväg nödvändigtvis behöva gå via domstol.

Detta öppnar möjligheten att hemligt avlyssna personer som misstänks för grovt jaktbrott, där straffvärdet kanske stannar vid sex månader. Skälet till att jaktbrott skall anses vara av samma karaktär som barnpornografibrott, terrorism, grovt narkotikabrott, spioneri, mord med mera motiverar Petra Lundh med att brottsligheten, som är svårutredd p.g.a. en förevarande tystnadskultur, sker i fasta nätverk över lång tid. Med fasta nätverk är det inte orimligt att Petra Lundh kan mena de jaktlag, som bedriver legal jakt under jaktsäsongen.

Bilden av att rättsväsendet, eller i varje fall NOA och REMA-åklagarna ser jägare som ett hot mot ingripande poliser, samhället och ytterst rikets säkerhet var omständigheterna kring gripandet av Karl Hedin hösten 2018. NOA hade för gripandet allokerat den nationella insatsstyrkan, NI. En nationell resurs som i regel endast sätts in under speciella omständigheter och i väl planerade operationer. 

Operationer som ges namn som till exempel ”Rimfrost” mot den organiserade gängkriminaliteten eller ”Operation värdegrund” som var namnet på den operation som ledde till gripandet av den polischef, som av media kallades ”Kapten Klänning”.

Den nationella operationen som polisen satte upp mot Karl Hedin gavs namnet ”Operation Karbon”.

NI genomför regelbundet uppdrag åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Av de hundratalet insatser som genomförs årligen kan följande inriktningar beskrivas enligt polisens hemsida:

 • Ingripanden vid förberedelser eller pågående terrorbrott.
 • Insatser mot brottsliga handlingar med stöd av främmande makt.
 • Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar.
 • Ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän.
 • Insatser vid grova rån.
 • Spaning och kartläggning i svårtillgängliga miljöer.
 • Insatser i marin miljö.
 • Bistå med specialiserad kompetens vid statsbesök.
 • Förhandling i krissituationer.
 • Förstärkt livvaktsskydd.
 • Insatser för bevissäkring med hög komplexitet eller svårighetsgrad.
 • Andra polisoperationer med särskilt skyddsvärde eller svårare   koordinering.

Samt visar det sig, vid gripandet av Karl Hedin. Tidigare ostraffad 69-årig industriman vars huvudsakligt påstådda brott, som inte ens är reglerat i Brottsbalken, tycks ha varit hans väl kända åsikter om den rådande rovdjurspolitiken.

Den polis som ansvarade för utredningen på NOA menade, att sätta in NI i gripandet av Karl Hedin motiverades av att han, och hans jaktkamrater, uppfyllde rekvisiten för att vara en samhällsfara, då ”de var jägare, de hade vapen, de var tungt beväpnade”.  

NOA:s representant var explicit med detta i det förhör som de åtalades advokater höll med polisens huvudutredare under ed, vid rättegången i Västmanlands tingsrätt 2021-02-24.

Det går inte att komma ifrån känslan av att REMA-åklagarens och NOA-polisens agerande mot Karl Hedin, som har alla markörer för att vara en planerad nationell insats med outsinliga resurser, i form av hemliga tvångsmedel och den Nationella insatsstyrkan, riktade mot en enskild person har tydliga politiska undertoner.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se