Partiet Nyans uppfyller flera kriterier för att vara ett rasistiskt parti

Valsedlar samt Paritet Nyans. Foto: Wikipedia. Montage.
  • Söndag 13 Feb 2022 2022-02-13
E-post 683

Partiet Nyans vill att afrosvenskar samt muslimer skall erkännas som en nationella minoritetsgrupper i grundlagen. Men bakom detta krav skymtar ett i grunden rasistiskt parti fram. Ett parti som använder sig av vanföreställningarna om en afrikansk homogen befolkning samt förnekar vissa muslimska trosinriktningar rätten att definiera sig själva som muslimer.

Partiet Nyans, som kandiderar till såväl riksdag, regioner och kommuner vill att afrosvenskar samt muslimer skall erkännas som en nationella minoritetsgrupper i grundlagen. Detta framgår av partiets partiprogram.

Sveriges internationella åtaganden på området, den minoritetspolitiska strategi som presenteras i tre propositioner

  • Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158), 
  • En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) och 
  • Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). De bygger på insikten att det finns ett stort antal minoriteter i Europa som levt i området sedan lång tid och som har eget språk och egen kultur.

I ramkonventionen och språkstadgan konstateras bland annat att vissa minoritetsspråk riskerar att gå förlorade och att skydd av nationella minoriteter är nödvändigt för språklig och kulturell mångfald, stabilitet, demokratisk säkerhet och fred.

I samband med Sveriges ratificering infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten. Judar, romer, samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar och tornedalingar erkändes som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Tydliga definitioner

 

När riksdagen beslutade om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utgick man från Europarådets konventioner. De innehåller ingen definition av begreppet nationell minoritet men ramkonventionen nämner i artikel religion, språk, traditioner och kulturarv som viktiga delar av nationella minoriteters identitet. Regeringen kompletterade dessa kriterier med några ytterligare och kom fram till att en grupp, för att räknas som nationell minoritet i Sverige, ska ha

  • en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av befolkningen) icke-dominerande ställning i samhället
  • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
  • en vilja och strävan att behålla sin identitet
  • historiska eller långvariga band med Sverige.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Inom respektive grupp finns en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet och en önskan att behålla sin identitet.

Alla fem grupper har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 1600-talet, och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var dessutom under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike.

Föreställningen om en homogen afrikansk grupp är en kolonial vanföreställning

 

Föreställningen om att afrosvenskar skulle utgöra en homogen grupp enligt konventionens och de svenska lagarnas definitioner bygger på en kolonial och rasistisk syn på personer med afrikanskt ursprung. Afrika består av c.a 3 000 stammar som i sin tur talar mer än 2 100 olika språk eller språkvarianter. Ur ett religiöst perspektiv finns i praktiken samtliga världsreligioner representerade samtidigt som inslaget av naturreligioner är fortsatt markant. På kontinenten finns starka spänningar mellan olika stammar och etniska grupperingar som inte på något sätt kan relateras till Sverige.

Relaterat: Panafrikanismen – Despoters verktyg

Ett exempel är hur stammen, eller den etniska gruppen Bembes eller Babembes förhåller sig till sina grannar. Babembes är aktuella då det är denna grupp som utgör stommen i Afrosvenskarnas riksorganisation som grundades av Kitimbwa och Nyamko Sabuni. Enligt egen utsago har Nyamko Sabuni tillfrågats men avböjt erbjudande att bli klanledare för åtminstone delar av denna klan eller stam.

Relaterat: Vad betyder “mitt folk” för Nyamko Sabuni?

Babembes har ett ursprung som handlare med barnslavar inom ramen för den transatlantiska slavhandeln och brukar betecknas som ett krigiskt folk även av sig själva. De var engagerade den etniska rensningen av  Hutuer i Kongo och Burundi 1994 då mer än 1 miljon tutsier mördades samt senast i fördrivningen av det kongolesiska jordbruksfolket Banyamulenge enligt Genocide Watch.

Att tillskriva alla afrikaner samma egenskaper och vilja som Babembes skulle med stor sannolikhet leda till protester från dess utsatta grannar på ursprungskontinenten samt kunna definieras som en form av rasism.

Relaterat: Det svenska slaveriet – En afrikansk historia

Arabiskan ej ett utdöende språk

 

Samma problematik finns kring Partiet Nyans vilja att upphöja muslimer till en nationell minoritet. Islam har inte varit närvarande som religion i Sverige i någon egentlig mening förrän relativt nyligen som en effekt av migrationen det senaste halvseklet. Sveriges första moské, Nasirmoskén i Göteborgsområdet Högsbohöjd tillhörande Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Nasirmoskén invigdes 1976 och blev därmed Sveriges första byggda moské.

Ahmadiyya ser sig själva som muslimer men bland annat Islamiska Förbundet i Sverige, vilket är Muslimska brödraskapets sammanhållande organisation, räknar inte Ahmadiyya som muslimer utan Brödraskapet menar att de är apostater. Vidare erkänns inte yazidier, alawiter, alewiter, druser med flera som själva definierar sig som muslimer i någon mån av Brödraskapet med flera sunni- eller shiamuslimska större inriktningar.

Det bör dessutom bedömas som tveksamt om att arabiskan är hotad av utrotning i någon mening på det sätt som jiddish, romani och meänkäli är det. Arabiskan räknas till språkens topp 5-lista, vilket betyder att det är ett av världens fem största språk. Med en minst lika stor etnisk och kulturell variation inom språkområdet som kontinenten Afrika kan uppvisa bara inom religionen.

Partiet Nyans, som säger sig vara ett antirasistiskt parti, visar upp flera markörer för att vara det exakt motsatta. Inte bara har de en pan-afrikansk definition av afrosvenskar som grundar sig på synen att Afrika är en homogen kontinent utan de berövar genom sitt samarbete med bland annat IFiS och Brödraskapets nätverksorganisationer implicit även muslimska minoritetsgrupper den universella rätten, som finns nedtecknad i såväl FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som motsvarande Europakonvention (som upphöjts till svensk lag) att defniera sin egen religiösa tillhörighet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se