Inte kallad “hen”: 150 000 kronor. Våldtäkt av normalgraden: 100 000 kronor

  • Måndag 21 Mar 2022 2022-03-21
E-post 1134

Brott och straff har under den gångna mandatperioden varit en av väljarnas viktigaste frågor. Att kriget i Ukraina kommer påverka väljarnas prioriteringar samt att de höga el- och bränslepriserna påverkat väljarnas rangordning bör anses som sannolikt. Men givet detta borde brottsofferersättningarna ses över samt om inte annat relevansen i den ersättningsnivå så pass hög som den som beslutades av DO ses över när en ickebinär person inte fick kallas “hen”.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar för att förebygga diskriminering.

Nyligen ålade myndigheten en skola i Mellansverige att utbetala en kränkningsersättning till en elev efter att en lärare inte kallat en elev för ”hen” om 150 000 kronor. DO bedömde efter genomförd utredning att utbildningsanordnaren som driver skolan hade utsatt eleven för diskriminering i form av trakasserier och dessutom brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Skolan har nu valt att betala den av DO utdömda ersättningen.

Den aktuella skolan hade kunnat välja att begära överprövning av beslutet i domstol men valde att inte göra det. Det innebär att skolan aldrig lät rättsväsendet i ett bredare perspektiv pröva rimligheten av kränkningsersättningen och ställa DO beslut jämte andra brottsoffers ersättningar för kränkning.

Schablonersättningen för kränkning vid våldtäkt mot vuxna uppgår till 100 000 kronor enligt Brottsofferfondens matriser. Högre ersättning kan komma ifråga om det finns försvårande omständigheter, till exempel om brottet har begåtts av flera personer, om det varit ett utdraget förlopp eller innefattat särskilt kränkande inslag eller omfattande våld.

Andra brott som kan ställas jämte kränkningen som den enskilde eleven upplever genom att inte få bli benämnd vid det könsneutrala pronomet ”hen” är de ersättningar som betalats ut och utgör riksnorm är användandet av grön laser mot polis. I det normsättande fallet från 2015 (4645/2015) dömdes en man för misshandel av polis efter att ha lyst med en laserpekare in i en polis tjänsterum. Laserstrålen träffade polisens ena öga med smärta som följd. Hovrätten dömde mannen för misshandel och att betala skadestånd till polisen med 5 000 kronor (Ärende 4645/2015).

Ett tredje exempel som utgör riksnorm för kränkhetsersättning är den kränkning som uppstår när man stampar en redan medvetslös man som ligger på marken i huvudet. 

2019 misshandlades en man av en person som tilldelade honom ett knytnävsslag så att han föll till marken, varefter gärningspersonen tilldelade honom en kraftig spark i ansiktet när han låg ned. När mannen låg medvetslös på marken stampade gärningspersonen honom i ansiktet. Våldet medförde underhudsblödningar, medvetslöshet, hjärnskakning, minnesförlust samt tandskada. 

Hovrätten dömde gärningspersonen för grov misshandel och att betala skadestånd för kränkning med 20 000 kronor. Vid bedömningen av ersättningens storlek beaktade hovrätten den kraftiga våldsutövning som skett, varvid särskilt beaktades att mannen blivit stampad i huvudet när han var medvetslös. Brottsoffermyndigheten lämnade ersättning med samma belopp som domstolen dömt ut (ärende 10916/2019).

Brott och straff har under den gångna mandatperioden varit en av väljarnas viktigaste frågor. Att krigen i Ukraina kommer påverka väljarnas prioriteringar samt att de höga el- och bränslepriserna påverkat väljarnas rangordning bör anses som sannolikt. Men givet detta borde det finnas ett visst stöd för att brottsofferersättningarna ses över samt om inte annat relevansen i en ersättningsnivå så pass hög som den som beslutades av DO ses över.

Om det är rimligt att en personskada och kränkning som uppstår vid grov misshandel, med minnesförlust som följd, bara rankas som värd mindre än en sjundedel av den kränkning som uppstår när en icke-binär person inte kallas hen.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se