Säpo ger ut sin svagaste årsbok på decennier

Säkerhetspolisen. Bild: Säkerhetspolisen.
  • Lördag 26 Mar 2022 2022-03-26
E-post 453

Inför valåret 2022 presterar Säkerhetspolisen sin svagaste årsbok på flera år. Där de dessutom utelämnar väl kända och uppenbara säkerhetshot som de enligt lagstiftning och regeringsuppdrag har ett explicit uppdrag att kartlägga, bevaka och bekämpa.

Under torsdagen presenterade Säkerhetspolisen, Säpo, sin årsbok för 2021. Säpo menar i bredare termer att Sveriges säkerhet utmanas från flera håll. Hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremism har breddats och förändras i snabb takt, vilket ger en komplex hotbild. 

I Säkerhetspolisen 2021 ges en nulägesbild av hotet mot Sverige. Säkerhetspolisen konstaterar att den förhöjda hotbild från främmande makt som funnits sedan flera år, består. Samtidigt finns både ett attentatshot och ett hot mot vår demokrati från våldsbejakande extremister. Säkerhetspolisen ser också att extremismen växer i bred bemärkelse. Nya aktörer syns ständigt i Säkerhetspolisens informationsflöde.

Utvecklingen i Ukraina är uppenbar för de flesta, likaså den desinformationskampanj som riktades mot Sveriges socialtjänster. Säpo pekar särskilt ut tre länder som mest aktiva, Ryssland, Kina samt Iran, som de som utgör det mest påtagliga och akuta hotet.

Svagaste redogörelsen på decennier 

 

Årsboken för 2021 är den svagaste redogörelsen från Säkerhetspolisen på flera år. Säkerhetspolisen utelämnar två länder och en organisation som på senare tid kommit att både utgöra ett säkerhetshot och ha genomfört uppenbara aktioner riktade mot Sverige och Sveriges statsskick.

Turkiet, Qatar och det Muslimska brödraskapet.

Såväl Turkiet som Qatar var aktiva i arbetet att sprida desinformation om den svenska Socialtjänstlagen genom de regeringskontrollerade nyhetstjänsterna TRT World och al Jazeera. TRT World kontrolleras av den turkiska regimen, al Jazeera är Qatars och det Muslimska brödraskapets viktigaste plattform för mission, desinformation och propaganda.

Relaterat: Turkiet sprider desinformation om svensk socialtjänst

Bägge länderna var dessutom indirekt involverade i den kampanj som riktades mot en enskild säkerhetspolitisk forskare, Magnus Ranstorp, som hade en direkt koppling till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Forskaren vid Kings College i London, Andreas Krieg, menade i en artikel publicerad på Politics Today och al Jazeera att en av Sveriges främsta terror-experter docent Magnus Ranstorp vid FHS/CATS forskning och sidouppdrag var av klandervärd natur. Den svenske forskaren och diakonen Anna Ardin vitsordar i efterhand att hon försåg Krieg med det material han byggde upp artikeln kring. Ardin var vid tillfället förbundsstyrelseledamot i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.

Artikeln anmäldes av Ranstorp till Kings College ledning. Efter en utredning bad Krieg Ranstorp om ursäkt offentligt och lät avpublicera artikeln på sin egen hemsida samt Politics Today. Den ligger dock fortfarande kvar på arabiska på al Jazeera.

Relaterat: Sakfel i SETA rapport om svensk islamofobi

Politics Today är grundad av den turkiska tankesmedjan SETA som är en av AKP och Turkiets president Recip Tayyip Erdogans viktigaste kanaler för desinformation. Till SETA kan även svenska forskare som professor Massoud Kamali och professor Mattias Gardell som även de utnyttjat plattformen för att sätta enskilda svenska forskare, politiker och opinionsbildare i klandervärt ljus.

Relaterat: Uppsala universitet samarbete med radikala rörelser inte okända

Det är inte uteslutet, snarare troligt att den turkiska aktiviteten riktad mot Sverige kommer intensifieras under valåret 2022. Ett av de väl kända verktyg som Turkiet förfogar över är de turkiska moskéer i Sverige som administreras av den turkiska myndigheten Diyanet. Niklas Orrenius, DN, beskrev detta i en artikel 2017. Hur Turkiet och dess regim aktivt spred fruktan och tvingade till lojalitet med moskéerna som budbärare.

Men det finns fler brister i Säpos årsbok. Minst lika uppenbara och i allt väsentligt mer känsligt. Effekterna av de senaste decenniernas migration och de dubbla medborgarskapen med länder som Turkiet och Iran.

Dubbelt medborgarskap medger dubbla lojaliteter

 

De turkiska, iranska och inte minst egyptiska medborgarskapslagarna med medborgarskap som inte kan avsägas medger att dessa länder har ett maktmedel över de personer som valt att emigrera till Sverige. Och dessa får ytterligare konsekvenser eftersom det i de turkiska lagarnas fall innebär att den som har minst en förälder som räknas som turkisk medborgare per automatik av Turkiet räknas som turkisk medborgare själv. Och därmed omfattas av turkisk lagstiftning.

De turkiska journalister som flytt från Turkiet och erhållit politisk asyl lever dagligen under dödshot från en av världens mest repressiva regimer i förhållande till yttrandefrihet. Att hotet är reellt vittnar det senaste attentatet mot en turkisk journalist bosatt i Sverige om.

Exil-journalisten Ahmet Dönmez blev misshandlad utanför sin lägenhet i Tullinge för en vecka sedan. Han har fått flera hot under en längre tid. Enligt honom själv har han hotats på grund av sina artiklar om kopplingen mellan maffian och den turkisk regeringen.

– Jag har kommit till Sverige för att kunna få skydd som en journalist. Nu känner jag mig inte trygg alls i Stockholm, säger Ahmet Dönmez till SVT.

Dubbelt medborgarskap innebär även dubbla lojaliteter och en möjlighet för påverkan från det tidigare moderlandet. Det är inte ovanligt att regimer sätter press på anhöriga som bor kvar i ursprungslandet för att framkalla fruktan och påverkan av släktingar som bor i Sverige som svenska medborgare.

Det finns dessutom exempel på hur en svensk-turkiska medborgare, som öppet sympatiserar med president Erdogans repressiva regim samt uttryckt åsikter som ligger nära de Grå vargarna, får anställning på myndigheter som Försäkringskassan med full tillgång till samtliga de register och system som hanterar personuppgifter, även skyddade, och ekonomiska ersättningar. 

System som kan användas för kartläggning och förföljelse av enskilda personer. Även de som ska omfattas av sekretess för att de lever under hot från främmande makt.

Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers etablering i de olika bidragssystemen har fortsatt trots att en viss upprensning nu sker inom friskoleområdet. Där bland annat Skolinspektionen har agerat för att dra in tillstånd som inte uppfyller verksamhetskraven. Brödraskapet glider nu istället in under det paraply som utlandsbiståndet utgör vilket ger dem ett ökat skydd i form av att till del kunna omfattas av utrikessekretess.

Tidigare skrivningar om hur nätverksorganisationer som Brödraskapet berikar sig på allmänna medel för att finansiera radikalisering och radikala miljöer är strukna i årets redogörelse.

Inför valåret 2021 presterar Säkerhetspolisen sin svagaste och mest passiva årsbok på flera år. Där de utelämnar väl kända och uppenbara säkerhetshot som de enligt lagstiftning och regeringsuppdrag har ett explicit uppdrag att kartlägga, bevaka och bekämpa.

 

Säkerhetspolisen UPPDRAG

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden:

  • Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet. Denna kan rikta sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet och mot flyktingar.
  • Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige, svenska intressen i utlandet, utländska intressen i Sverige, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.
  • Författningsskydd innebär att motverka trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption som syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner.
  • Säkerhetsskydd innebär att höja säkerhetsnivån i samhället genom analyser, registerkontroller, tillsyn och rekommendationer till myndigheter och företag vars verksamhet har bäring på Sveriges säkerhet.
  • Personskydd innebär bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se