Svenska kyrkan pekar officiellt ut medarbetare som klandervärd

Svenska kyrkan logo/ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Wikipedia. Montage.
  • Fredag 11 Mar 2022 2022-03-11
E-post 524

Svenska kyrkan menade i ett officiellt brev till Moderaternas partiledning i december 2021 att partiet stod för en polariserande politik samtidigt som brevet pekar ut en av sina egna prästvigda, som bevakats av Svenska kyrkans ledning under en längre tid som av klandervärd natur.

Ärkebiskop Antje Jackelén menade i ett officiellt brev den 13 december 2021 till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och med kopia till moderaternas partiledare Ulf Kristersson att moderaterna i allmänhet och prästen och teologie doktorn Annika Borg var av klandervärd natur.

Annika Borg redogör för brevets innehåll, med kopia på brevet, i en längre uppdatering på Facebook.

Ett brev med officiell karaktär

 

Jackeléns brev är författat på ärkebiskopens officiella brevpapper och är därmed av officiell natur. Genom att välja den vägen i sin kommunikation gör hon sig till talesperson för inte bara kyrkostyrelsen, där ärkebiskopen är ordförande, utan även hela den Svenska kyrkan med samtliga anställda och medlemmar.

Av brevet framgår att ärkebiskopens kansli med tjänstemän haft som uppgift att bevaka Borg samt driva opinion i hennes kommentatorsfält samtidigt som Moderaterna av Svenska kyrkan anklagas för att polarisera det svenska samhället.

Svenska kyrkan har en särställning i det svenska samhället. Innan kyrkan separerades från staten hade ärkebiskopen en generaldirektörs ställning och utsågs av regeringen. I separationen mellan kyrka och stat förband sig Svenska kyrkan att följa svensk förvaltningslagstiftning varför brevet, med ärkebiskopens officiella brevpapper, är att jämställa med andra myndigheters myndighetsutövning.

Samma brevpapper används av ärkebiskopen i dialog med myndigheter i statsförvaltningen.

Antje Jackelén ger därmed uttryck för vad Svenska kyrkan med sin myndighetsliknande ställning anser om ett politiskt parti och en enskild medarbetare i officiella termer.

En förändrad kyrka

 

Den svenska kyrkan har sedan skillsmässan från staten förändrats från att vara en kyrka i mer allmän mening till att mer utvecklas till en politisk kamporganisation. Utformningen av kyrkoordningen, där den tidigare statsministern Stefan Löfvens hustru Ulla Löfven haft ett avgörande inflytande, till och med drivande menar bland annat Anders Bogren som 2020 i en skrift för Finlands Teologiska Institut (Suomen teologinen instituutti) som bland annat pekade på att 

…. partierna ofta erbjuder kyrkorådsplatser till lojala trotjänare, som närmast är att betrakta som funktionella analfabeter och ibland är senila.

(Red:s fetmarkering)

Den nya kyrkoordningen har även resulterat i att Kyrkomötet tar beslut i teologiska frågor där biskoparna har närvaroplikt men inte rösträtt. Kyrkomötet bemannas av de olika politiska nomineringsgruppernas representanter.

Nomineringsgrupperna följer inte de politiska parterna efter att bland annat Moderaterna bestämt sig för att inte ställa upp i kyrkovalet.

Den nya kyrkoordning som drivits fram av främst Ulla Löfven, och inte minst vad Bogren menar är funktionella senila analfabeter i kyrkomötet medger därmed en utbredd, och inte minst hierarkiskt präglad tjänstemannakultur där den teologiska och administrativa makten koncentreras till en ämbetsman – ärkebiskopen.

I ärkebiskopens fall är hierarkiska ledarskapsmodeller inte obekant. Ledarskapsmodeller som bygger på en preussisk kultur.

Antje Jackeléns historia

 

2013 fick Svenska kyrkan för första gången en kvinna som ärkebiskop. Med stor majoritet valdes Antje Jackelén, född 1955 i Herdecke i Västtyskland. En märklig detalj är att hon som biskop i en ”episkopal” kyrka är uppvuxen i en närmast reformert kyrka, som i stället för biskop har en Präses der Landessynode som ledare.

Jackelén prästvigdes i Stockholm 1980 av biskop Lars Carlzon, senare känd för sitt engagemang för DDR och vänskapsförbundet Sverige – DDR:s siste ordförande. Carlzons närhet till den östtyska statsledningen var vida känd i teologiska kretsar.

Från Stockholm flyttade hon till Skåne där hon 1996–99 bedrev doktorandstudier och bl.a. tenterade för den sedermera avslöjade DDR-spionen Aleksander Radler, som då var kyrkoherde i Burträsk, 130 mil från Lund, och som tidigare tjänstgjort vid den teologiska institutionen. Radler avslöjades av den tyske teologen Dietmar Linke redan 1994, men valde att förneka sin roll i Stasi fram till sommaren 2012 då Luleå stift begärt ett expertutlåtande från Stasi-forskaren Helmut Müller-Enbergs.

Efter erkännandet 2012 avsade Radler sig prästämbetet och sina politiska förtroendeuppdrag. Domkapitlet i Luleå förklarade honom därefter obehörig att vara präst i Svenska kyrkan vilket i sig inte hade någon egentlig effekt då Radler förekommit utvecklingen genom att “avkraga” sig själv.

1999 disputerade hon vid Lunds universitet med avhandlingen “Zeit und Ewigkeit, Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und Theologie”. Disputationen ägde rum på tyska enligt Bogren. 

Hennes tyske handledare, den liberale katoliken Werner Jeanrond, som just då var professor i Lund, hjälpte henne sedan till en tjänst som lärare vid det lutherska seminariet i Chicago. 2006 valdes hon till biskop i Lunds stift. I sitt CV, som presenteras på Svenska kyrkans hemsida menar Jackelén utan kommentarer att hon som lärare i Chicago var professor. 

Detta är inte en helt korrekt beskrivning då titeln professor i en nordamerikansk tappning är en disputerad lärare. 

I en svensk akademisk kontext är Jackeléns högsta akademiska grad doktor då Jackelén inte lagt fram någon docentavhandling och därmed inte genomgått någon docentmeritering vilket är grundkravet för att kunna utses till professor i Sverige. 

Titeln professor är dock ej skyddad i svensk lag varför Jackelén inte gjort sig skyldig till eller givit uttryck för någon direkt klandervärd handling eller egenskap när hon presenterat sig själv.

Egenskaper hon som Svenska kyrkans högsta officiella representant däremot tillskriver inte bara Moderaterna som helhet utan även sin kollega Annika Borg i synnerhet med sitt och Svenska kyrkans officiella brev till bland annat moderaternas partiledning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se