DO anmäler sig jävig efter DO-anmälan mot DO

Diskrimineringsombudsmannen logo.
  • Fredag 8 Apr 2022 2022-04-08
E-post 627

Diskrimineringsombudsmannen anmäldes av Ledarsidorna för indirekt kränkning efter att ha tagit beslut om en högre ersättningsnivå för att inte bli benämnd med pronomet “hen” än som betalas ut till brottsoffer vid genomförd våldtäkt.  Den indirekta kränkningen som uppstått, enligt regelverket, kan dock inte prövas då DO anser sig jäviga i beslutet.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, tog den tionde februari i år beslut om att begära att en skola i Järna utanför Stockholm ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en elev efter att en lärare vägrat använda sig av pronomet ”hen”. Läraren uppgav att hon inte kan använda ordet hen i tal. Vårdnadshavarna upplyste skolans rektor om elevens könsidentitet och lärarens inställning till att tilltala eleven med önskat pronomen. 

Skolan valde att inte pröva DO:s beslut i domstol utan betalade beloppet.

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Enligt lag har DO rätt att utdöma olika former av viten och kränkningsersättningar. Av regelverket framgår att även de som blivit indirekt kränkta, eller i andra hand, kan begära ersättning efter anmälan och utredning av DO.

Ersättningsbeloppen som utdöms av DO är avsevärt högre än de som beslutas av domstol för övergrepp som våldtäkt, hot, misshandel eller överträdelse av kontaktförbud. Det belopp som DO beslutat om i det aktuella fallet ligger, visar praxis som brottofferfonden sammanställt, på samma nivå som grov eller synnerligen grov våldtäkt med sadistiska inslag. 

Våldtäkt av normalgraden ger 100 000 kronor i skadestånd, grov våldtäkt ger maximalt 150 000 kronor eller samma belopp som en enskild erhåller för att inte bli benämnd med pronomet ”hen”.

Detta upplevs kränkande av de som utsatts för våldsbrott som baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder men ådöms avsevärt lägre belopp från rättsväsendet.

Då regelverket även kan omfatta att någon kan anses vara indirekt kränkt av det höga beloppet som utdömts anmälde jag DO till DO. Detta eftersom jag dokumenterat sedan mer än ett decennium arbetat mot förtryck eller våld baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Min uppfattning är att DO inte bara kränkt dessa indirekt utan även mig som arbetat för skyddet för dessa grupper. 

Även om jag kan ha viss formell förståelse för att DO anser sig själva som jäviga i det aktuella fallet vitnnar DO:s svar om en okänslighet hur de höga beloppen som utdöms saknar stöd i laga kraft vunna domar inom området eller i reella brott av motsvarande karaktär.

De höga vites- eller bötesbeloppen riskerar respekten för DO i det allmännas ögon och inte minst leder DO:s höga belopp till att straff och skadeståndsbelopp för de facto genomförda brott, såsom våldtäkt närmast närmar sig löjets nivåer och minskar respekten för rättsväsendets beslut.

Jag avser inom kort gå vidare med ärendet då DO menar att de har för avsikt att inom ramen för regelverket fortsätta utdöma motsvarande skadeståndsbelopp för de fall där enskilda upplever sig diskriminerade genom att inte kallas vid rätt pronomen. Skadeståndsbelopp på sådana nivåer att laga kraft vunna domar närmast blir betraktade som ett skämt. Där först grov våldtäkt ger samma skadeståndsbelopp som att någon upplever sig kränkt för att inte ha kallats ”hen”.

Frågan är angelägen för fler än mig själv. Framför allt de som blir utsatta för de facto genomförda våldsbrott och övergrepp som ingår i den grupp som DO har att försvara.

Där min bestämda uppfattning är att DO:s beslut om ersättningsnivåer är stötande satt i relation till de som utsatts för reella brott. Där jag med flera antingen kränkts direkt eller indirekt.

 

Extramaterial:

 

DO-anmälan

 

DO anmälan DO 2022-03-22 by Johan Westerholm

 

DO:s svar och beslut

 

Beslut 2022_149 Mask by Johan Westerholm on Scribd

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se