Stoppa fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige

Vindkraftturbin / Björn Törnvall. Foto: Wikipedia / eget. Montage
  • Söndag 10 Apr 2022 2022-04-10
E-post 4326

Björn Törnvall, som granskat vindkraftens utveckling sedan mer än ett decennium, varnar för fortsatt satsning på vindkraft. Inte bara är den för instabil för att bygga en välfärdsstat på. Den medför höga, ej redovisade kostnader samtidigt som den riskerar stora naturvärden för framtiden. Och han är inte ensam om att ha varnat.

Politiker från de flesta av riksdagspartierna, upprepar i alla sammanhang vanföreställningen, att vindkraften behövs och är en viktig del av lösningen på landets energikris. En kris, som politikerna själva har skapat, genom det politiska fulspelet mot kärnkraften och genom att låta klimathotets apostlar, med hjälp av politiserade miljödomstolar driva igenom vindkraftsutbyggnadens onödiga våldtäkt på Sveriges natur och närmiljön för boende på landsbygden, som nu även drabbas av sänkta fastighetsvärden.

Vår nya klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) har dessutom i dagarna presenterat ett nytt ”Vindkraftspaket”, som ”skall möta det ökade elbehovet, som också kommer av vår gröna industriella revolution”. Landets ökade elbehov skall alltså täckas av ytterligare utbyggd opålitlig vindkraft? Det hörs ju tydligt vilka rådgivare hon lyssnar på. Att ministern själv verkar tro på dessa totalt orealistiska planer, visar på situationens verkliga allvar.  

Det är uppenbart, att våra beslutande politiker fortfarande saknar förmågan att ta till sig kunskaperna om vindkraftens många mycket negativa sidor. Som t.ex. dess verkliga höga kostnader per levererad KwH, när nödvändig ny nätutbyggnad räknats in i kalkylen, dess skadlighet för människor och djur och övriga negativa påverkan på vår natur, dess oförmåga att leva upp till och fullgöra sitt utlovade leveransuppdrag under sin korta tekniska livstid, dess opålitlighet och hot mot den nödvändiga stabila spänningen och överföringskapaciteten i elnäten etc. etc. 

Med denna kunskap borde våra politiker stoppa den skadliga och helt onödiga ytterligare utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Istället för att automatiskt rabbla dess förträfflighet, sannolikt för att de tror att detta är vad väljarna vill höra. Vad mera behöver våra politiker veta, för att begripa att vindkraft är totalt galet i Sverige? Vi behöver absolut inga nya ”Vindkraftspaket”. Vi har redan facit för felsatsningarna, vad väntar de på? De måste sluta lyssna på alla vindkraftsvurmare, som bara talar i egen sak för egen vinning och alla politiska omställningsmegafoner, som har det gemensamt att de vill ha en annan samhällsordning än den vi har idag.

 Svenska Kraftnät varnar

 

Den statliga myndigheten, stamnätsägaren Svenska Kraftnät varnar för att koppla in mera icke-planerbar energi i nätet. Vi har redan passerat gränsen för hur mycket nätet kan svälja utan skadeverkningar, orsakade av vindkraftens ständiga oplanerade svängningar i leveranserna. Det går t.ex. inte heller längre, att ansluta mera vindkraft i Värmland eller Dalarna, näten är fulla. Kommuner och regioner har nu börjat sälja av sina mångåriga misslyckade investeringar i olönsam vindkraft, till mycket stora förluster för sina medlemmar, skattebetalarna.

Vi har redan ett mycket nedslående facit, efter många misslyckade år med vindkraften. Trots alla de många stödmiljarder vi, som elkunder, under många år har tvingats betala i form av elcertifikat till den olönsamma vindkraften, har den ändå inte kunnat stå på egna ben. 

Oberoende av alla negativa och numera kända fakta hör vi ständigt, de närmast religiöst troende vindkraftspositiva journalisterna i olika media, oemotsagda få lov att propagera för en fortsatt utbyggnad. Dessutom, för ett slopande av den ”kommunala vetorätten” mot vindkraftsutbyggnaden. Ett under många år upprepat hot, mot det kommunala självstyret, från vindkraftsindustrin och dess uppbackare i Centerpartiet och Miljöpartiet.    

Här ett axplock av nyheter i media på senare tid: Länsstyrelserna uppmanas nu av vindkraftsivrarna i Energimyndigheten att dammsuga kartorna i sina län, på jakt efter flera lämpliga områden att bebygga med vindkraftverk. Energiministern pladdrar på, om att den svindyra och kortlivade vindkraften till havs skall vara lösningen, förutsatt givetvis att skattebetalarna står för de oerhört höga anslutningskostnaderna, samtidigt som han meddelar oss att vindkraftens elproduktion visst kan planeras. En uppfattning han torde vara rätt ensam om. 

En gigantisk batterifabrik för elbilar skall byggas nära Volvo i Göteborg och försörjas endast med närproducerad ”grön el”, som inte finns eller kommer att finnas i närområdet. För att inte tala om den kanske mest spännande sagan av dem alla, den om det fossilfria stålets kommande segertåg. Ett nytt stål, som skall tillverkas med vindkraftsel och vätgas istället för kol, uppe i övre Norrland till priser som gör, att det aldrig kommer att kunna säljas i konkurrens med vanligt stål på världsmarknaden. En vacker tanke på ritbordet kanske, men helt omöjlig att realisera, så länge vi har en fri marknad för stål i världen.

Beredskapen i politiska kretsar, att utan konsekvensanalys fortsätta slösa bort våra pengar, på en ytterligare utbyggnad av en olönsam och opålitlig elproduktion med vindkraft, trots alla varningar från sakkunniga i energibranschen, är ett reellt problem för Sveriges framtid, som starkt exportberoende välfärdsland.

Alla existerande vindkraftverk och även de, som nu är tänkta att kopplas till det redan av väderberoende elproduktion överbelastade elnätet, behöver minst 90% annan elproduktion ständigt beredd att kopplas in, när det inte blåser. Var skall vi få den kapaciteten ifrån, om vi fortsätter att bygga ut vindkraften, som vi redan vet är ett omöjligt alternativ till vår existerande baskraft? 

Om vi har den kapaciteten, varför går vi då den oerhört kostsamma och helt onödiga omvägen via vindkraften, som förstör Sveriges landskap och livsmiljön på landsbygden? Varför inte minska lite på all onödig elförbrukning och använda den fungerande elproduktion vi redan har istället? 

Den ökade elproduktionskapacitet vi lär behöva i framtiden med ökande elektrifiering av samhället, måste rimligen komma från fossilfri pålitlig annan elproduktion, med flera gånger längre livstid och högre verkningsgrad än den mediokra vindkraften. Vi har nyligen insett, att vi heller aldrig direkt eller indirekt, kan göra oss beroende av leveranser av el, gas eller olja från Ryssland. De leveranserna är, om möjligt mera opålitliga och riskabla, än att lita till elen från vindkraften.

Om inte politikerna vaknar upp nu och stoppar vindkraftsutbyggnaden, kommer ekonomins och naturens lagar ändå att se till, att detta otillräckliga, opålitliga och olönsamma sätt att producera el, slår ihjäl sig självt förr eller senare. 

Fortsatt vindkraftsutbyggnad i Sverige innebär dock, att ytterligare väldigt många miljarder slösas bort helt i onödan och att värdefull natur och livsmiljö förstörs ännu mer. Sorgligt nog till ingen nytta för någon, utom givetvis för de ”snabba grabbar” bland mäklarna och byggarna, som säljer skräpet till hugade kapitalförvaltare och kanske riskabla ägare i utlandet och skrattar hela vägen till banken.

 

Björn Törnvall

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se