Flera ambassadörer har dubbla lojaliteter visar granskning

UD / Faksimil registreringsbevis. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Fredag 22 Jul 2022 2022-07-22
E-post 581

Trots skiftet på statsministerposten under hösten 2021 så utvecklas Utrikesdepartementet vidare i en allt mer korrupt riktning. Ledarsidornas granskning kan avslöja hur svenska ambassadörer och FN-rådgivare startat egna sidoverksamheter utanför sina ordinarie tjänster som uppenbart hör samman med vad dessa har som egentliga skattefinansierade arbetsuppgifter.

Efter Ledarsidornas rapportering om UD:s rekryteringsprocesser samt inte minst utnämningsrutiner finns det uppgifter om att Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, FA, öppnat en utredning om hur UD i allmänhet och den politiska ledningen i synnerhet har förhållit sig till lagar och andra regelverk som reglerar statliga tjänstetillsättningar.

Exemplen under senare år, som kom att eskalera efter regeringsskiftet 2014 då Margot Wallström tillträdde som utrikesminister, är flera. Det mest iögonfallande på senare är är utnämningen av chefen för den politiska avdelningen i Moskva. En karriär som saknat motstycke där en politiskt sakkunnig socialdemokrat på kort tid kunde runda ett helt system med decenniers utbildade diplomater med hjälp av dels ministrar, dels egendefinierade och ej styrkta språkkunskaper i bland annat ryska.

Det som tidigare sågs som en fördel, att vara en socialdemokrat i en politisk karriär, i en tjänstetillsättning är numera att betrakta som ett formaliserat krav.

Relaterat: Så byggs karriärer och dynastier på UD

Sättet som UD rundar de lagrum som ligger till grund för tillsäningar med utnämningar är att UD:s personalchef inte tillämpar ett mer formellt förfarande med ansökningar utan konsekvent använder sig av det lösare begreppet ”intresseanmälan”. Ett begrepp som, enligt UD:s  personalledning, departementet inte anser sig vara bundna av. Och som konsekvens av detta inte heller omfattas av i övrig statlig förvaltning gällande lagrum enligt UD:s sätt att se på detta.

Nedan ett exempel på hur UD:s personalavdelning metodiskt och strukturerat rundar alla förekommande regleringar tör tjänstetillsättningar inom statsförvaltningen.

Skärmavbild internt mailsvar UD.

 

Förutom i fallet med chefen för den politiska avdelningen i Moskva, där personalavdelningen till och med gjort avsteg från de formella kunskaperna och de erfarenheter som myndigheten krävde inledningsvis förbereds departementet nu inför valet. Ett val som alltid kan riskera att kasta om och byta ut den politiska ledningen.

Relaterat: 261-listan – En lång historia

Stark karriärutveckling för politiskt trogna

 

Kretsen som brukar benämnas som Dirty Dozen (de absolut mest politiskt lojala bland de opolitiska tjänstemännen), nu omkring 30 personer har försäkras bra posteringar eller tjänster, i många fall nya och bättre än tidigare. Detsamma råder för en betydande andel av de lägre partifunktionärer maskerade som opolitiska tjänstehen och som skrev på den ökända 261 listan efter valet 2018, där S värdegrund stod över regeringsformen. Av dessa har den absoluta merparten befordrats och blivit lägre mellanchefer eller fått andra nyckelpositioner.

Karriärutvecklingen har annars tidigare varit stark både för Dirty Dozen och de som skrev på 261-listan. Kända exempel är familjerna Hammarskiöld,  Hammargren, Rietz/Gröndal,  Gomez/Gutierrez, Skau, Egnell, Skoog, Belfrage Becker med flera som bidragit till att Sverige har försatts i en historiskt allvarlig situation. Inte bara i relation till svensk migrationspolitik och utrikesbistånd utan även nu som senast i relation till den svenska Nato-ansökan.

Där blev situationen så pass akut att Magdalena Andersson lyfte hela ansvaret för denna process in i statsrådsberedningen istället. Ann Linde, och framför allt kabinettsekreterare Robert Rydberg degraderades till portföljbärare och ”messenger-boy”. Det var Rydberg som skickades ner till Ankara för att överlämna den dokumentation som Turkiet krävde av Sverige och enda skälet till att det blev han var för att det var den turkiske statssekreteraren som var mottagare. Sverige hade inte kunnat skicka en ”messenger-boy” på lägre nivå.

Det är dock inte endast UD som kommit att tjäna som karriärstegar för 261-listans supportrar. En genomgång visar att även organisationer som SIPRI, det svenska fredforskningsinstitutet som Stefan Löfven blev ordförande för under våren, tjänar som karriärbefrämjande arbetsgivare för lojala semipolitiska tjänstemän.  SIPRI är, trots den svenska finansieringen, i huvudsak dominerade av Moskva för sin forskningsinriktning.

Relaterat: Oro på UD – 261-listan inte färdigbelönade

Ett annat säkert sätt för befordran har sedan 2014 varit att vara samordnare till de tidigare miljöpartistiska biståndsministrarna. Samtliga har idag befordrats till ambassadörer, en titel och tjänsteställning de behåller på livstid. Oavsett tidigare prestationer eller kompetens.

Utnämnd uppåt, till FN-tjänsteman är nu Helena Rietz. Helena Rietz har sedan den nionde juni utsetts senior rådgivare till Stefan Löfven i hans roll i FN.

Hur Rietz anställningsformer har förändrats är okänt. Det kan spänna från att hon är utlånad av UD och behållit lön samt bottenanställning på departementet men det kan även innebära att hon tagit klivet över till FN. I sådana fall är lönenivån avsevärt högre, med bättre pensionsvillkor, samt inte minst skattebefriad.

Utbredd kultur av dubbla anställningar – även bland ambassadörer

 

Inom UD, främst på chefs- och mellanchefsnivå, finns numera en bekräftad kultur och tradition av att ha flera verksamheter vid sidan av sin anställning på UD. Exemplen är flera, bland annat driver Sveriges sändebud till Tanzania en psykosyntesmottagning på, enligt uppgifter, något som kan betecknas som en halvtidstjänst. Den tidigare presschefen Patric Nilsson driver förutom sin artistagentur även en restaurang på Södermalm i Stockholm tillsammans med bland annat en anhörig.

Stefan Löfvens rådgivare Helena Rietz, gift med Jon Åström Gröndahl, ambassadör i Thailand driver ett flertal företag vid sidan om sin anställning som ambassadörer på UD. Dels ett bokförlag, dels restaurang Woodstockholm på Södermalm tillsammans med sin make. Detta är känt sedan länge. Men mindre känt är att de två sedan ett år äger och driver konsultföretaget Thutmosis AB.

Bolaget skall, enligt registreringsbeviset bedriva konsultverksamhet inom organisations- utveckling ledarskapsområdet och internationellt utvecklingssamarbete.

Det vill säga, i huvudsak verksamhet som de två har som ordinarie arbetsuppgifter inom ramen för sin anställning på UD.

Med tanke på att såväl Jon Åström Gröndahl, ambassadör i Thailand och tidigare chef för Utrikesdepartementets konsulära och civilrättsliga enhetsamt med tjänstgöring vid enheten för Mellanöstern- och Nordafrika och på Utrikesdepartementets ministerkansli är hans kontaktnät och påverkansmöjligheter för politiska beslut utmärkta. Lika goda som makan Helena Rietz som tidigare kom från tjänsten som enhetschef för Afrika-enheten. Denna enhet arbetar inte med något annat än biståndsfrågor även om det kan omformuleras i andra termer. 

Med Helena Rietz placerad centralt i FN-systemet som rådgivare till Stefan Löfven bör bolagets förutsättningar att nå politiska och finansiella framgångar som mycket goda. Det bör inte finnas några direkta hinder för paret Rietz företag att få direkt access till stora biståndsgivare genom de nätverk som de skapar inom rollen för sina yrkesroller, FN-rådgivarens respektive ambassadörens. Den huvudsakliga arbetsgivaren, UD, skapar dessutom goda möjligheter till att erhålla förstahandsinformation till bolaget om nya biståndsprojekt.

Kräver arbetsgivarens medgivande

 

Likt all sidoverksamhet hos arbetstagare i statlig tjänst skall denna godkännas formellt av UD:s ledning. Detta gäller även Rietz – Åström. Den nivå som, om ett medgivande för paret Rietz-Åström sidoverksamhet givits, tagit beslut om tillstånd är rättschefen, Carl Magnus Nesser enligt erfarna diplomater som följt motsvarande ärenden. Frågan kan i vissa mer känsliga fall hissas till ministernivå d.v.s Ann Linde (S) eller kabinettssekreterare Robert Rydberg (S).

Ledarsidorna har återkommande sökt UD, dels via presstjänsten och dels via registraturen, för att få del av det beslut som måste ligga till grund för att paret Rietz ska kunna bedriva sin verksamhet. UD har meddelat att de tagit emot begäran men inte återkommit med svar.

Under gårdagen kom till slut beskedet från registraturen att de börjat “arbeta med frågan”.

Enligt praxis i relation till Tryckfrihetsförordningen skall myndigheters svar på enkla frågor, som denna fråga uppenbarligen bör vara med ett diariefört beslut om allt gått rätt till, kunna lämnas inom ett dygn.

Skulle paret Åström-Rietz verksamhet ha fått rättschefen Carl Magnus Nessers eller utrikesminister Ann Lindes alternativt kabinettssekreterare Robert Rydberg personliga medgivande öppnas för ett prejudikat för tjänstemän i staten att använda sig av de nätverk och kunskaper de har i ordinarie tjänst till att dryga ut sina inkomster inom ramen för egen näringsverksamhet under pågående tjänst som statstjänsteman.

Skulle de inte erhållit detta medgivande öppnas sannolikt dörren för arbetsrättsliga åtgärder då erfarna diplomater vid UD menar att detta, oavsett om det är tillåtet eller inte, satt UD i klandervärd eller tveksam dager. En bild som kan påverka Sveriges multilaterala relationer och förutsättningar negativt.

Korruptionen inom biståndsområdet är inte bara väl känd internationellt, korruptionen inom det svenska biståndet i synnerhet är även den så pass hög att den väckt visst internationellt uppseende. Bland annat hur en av konsulerna i Jerusalem lyckades slussa vidare miljoner av skattemedel till Hamas-koppade organisationer som var avsedda för ett demokratiprojekt.

 

Bli prenumerant

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Gillar du faktabaserade artiklar som denna? Som fokuserar på sakfrågor istället för att dränka åsikter och journalistik i känslosås?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

 

Extramaterial:

 

Första sidan av Thutmosis AB registreringsbevis. Av andra sidan framgår det att Thutmosis AB styrelse utgörs av Helena Rietz och Jon Åström Gröndahl. Rietz anges som Verkställande direktör i bolaget.

Bolaget har karaktären av koncernbolag där paret lägger sina övriga sidoverksamheter.

 

Registreringsbevis Thutmosis AB sid 1.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se