Förväntade reaktioner på regeringens förslag om krav på biståndet

Biståndsminister Matilda Ernkrans (S) / ForumCiv och ACT Svenska kyrkan logo. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Söndag 2 jan 2022 2022-01-02
E-post 714

Regeringens planer att använda det bilaterala biståndet som påtryckningsmedel vid avvisning av personer som har fått ett utvisningsbeslut på sig har föranlett kraftiga reaktioner från bland annat Svenska kyrkan och Forum Civ. Där reaktionerna är mer talande med tanke på vilken kärnverksamhet som bedrivs vid i varje fall en av organisationerna.

Flera av civilsamhällets biståndsorganisationer riktade i en debattartikel i Sida:s tidning Omvärlden skarp kritik mot regeringens planer att biståndspengar ska användas till att få länder att ta emot personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Däribland Act Svenska Kyrkans chef Erik Lysén och Anna Stenvinkel, generalsekreterare Forum Civ.

De menar bland annat att de globala behoven av bland annat humanitärt bistånd har ökat under Corona-krisen samt att åtgärden skulle bryta mot de internationella regelverk som reglerar biståndsarbetet. Att medel inte får nyttjas i påtryckningssyfte.

I sitt svar pekar biståndsmininster Matilda Ernkrans (S) på att det svenska biståndet ska följa OECD-DAC:s direktiv för vad som kan anses vara bistånd. Fokus i Sveriges politik är fattigdomsbekämpning samt att Sverige är i relativa termer ett av världens mest generösa givarländer.

Korruptionskulturen i det biståndsindustriella komplexet

 

Vad ingen part tar upp i sammanhanget är den stora korruption som omgärdar stora delar av det svenska biståndet och som inte omfattas av humanitärt bistånd och fattigdomsbekämpning. De delar som har sitt fokus på klimat-och miljöbistånd samt det som sorterar under demokratibistånd.

The Diplomat är bara en tidskrift som lyfter problemen med klimat- och miljöbistånden där korruptionen varje år beräknas omsätta miljarder amerikanska dollar. Bistånd som slussas vidare till kleptokratiska regimer. Transparency International är en av flera organisationer som allt mer explicit ställer krav på att världssamfundet måste agera mot korruptionen som riskerar att fälla alla de ambitioner som västvärlden har i klimatarbetet. Att bistånd är förknippat med korruption är även något som allt fler forskare kommer fram till.

Även demokrati-biståndet är behäftat med stora problem med korruption.

Så sent som under hösten 2021 pekade Riksrevisionen på regeringens oförmåga att följa beslutens effektivitet och granskar för närvarande hur Sida:s val av samarbetsorganisationer, eller strategiska samarbetspartners går till.

Relaterat: Riksrevisionen granskar korrupt biståndsindustri

Det finns två sorters bistånd: utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling. Humanitärt bistånd är akut stöd vid nödsituationer. Ibland samverkar utvecklingssamarbetet med det humanitära biståndet. Sverige kanaliserar 40 procent av biståndet via multilaterala organisationer: Det multilaterala samarbetet sker främst via olika FN-organ som till exempel:

  • FN:s utvecklingsprogram UNDP
  • FN:s barnfond Unicef
  • FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO
  • FN:s befolkningsfond UNFPA
  • Världshälsoorganisationen WHO
  • UNOCHA som samordnar det akuta humanitära arbetet

Alla dessa har i olika omfattning stora problem med korruption. Utöver detta ger Sverige ett direkt bistånd till olka länder, detta kallas för bilateralt stöd och hanteras i huvudsak av Sida och går till olika projekt och program i samarbetsländerna. Stödet kan även gå via svenska enskilda organisationer som har ett avtal med Sida (som kallas för strategiska partnerorganisationer). Stödet kan också gå genom myndigheter och vid enstaka tillfällen via företag.

Det går inte att utesluta att organisationer såsom Act Svenska Kyrkan och inte minst Forum Civ har ett egenintresse att försvara delar av det svenska biståndet. Biståndsmininstern har aldrig fört fram att de humanitära delarna av biståndet skulle komma ifråga men det finns goda grunder för att ifrågasätta de delar som de facto kringgärdas av korruption.

Biståndet medger finansiering av radikala miljöer

 

Act Svenska kyrkans intima samarbete med bland annat det Muslimska brödraskapet samt ännu mer radikala organisationer äv idag väl känt. Svenska kyrkan samarbetar även med Muslim Cultural Heritage Center, MCHC. MCHC är i internationella terrorsammanhang mer känt som al Manaar-moskén vilken var IS-bödeln “Jihadi John”:s hemmamoské.

Relaterat: Svenska kyrkan uppträder öppet med Muslimska brödraskapet under COP26

Forum Civ i praktiken vitsordar i flera fall att de slussar vidare svenska skattemedel till aktörer som de inte vill namnge i bland annat sitt remissvar om ökade demokratikrav för anslag till civilsamhället.  Även Svenska kyrkan är kritiska till kraven som ytterst handlar om att förhindra korruption och finansiering av fel form av verksamhet. Verksamhet som motarbetar demokrati och transparens. 

Relaterat: Forum Civ – Svenskt bistånds organisation för “Black operations”

Reaktionerna på regeringens krav på mottagarländernas samarbetsvilja är med andra ord talande. Act Svenska Kyrkan och inte minst Forum Civ har ett egenintresse att försvara. Inte minst Forum Civs verksamhet som är helt inkapslad från insyn och där de själva medger att de slussar medel vidare till parter som sannolikt inte uppfyller några förutsättningar för att erhålla svenskt bistånd är hotad. På samma sätt är alla de biståndsområden som omgärdas av en korrupt kultur hotade. Såsom demokrati-, klimat- och miljöprogrammen.

Reaktionerna är talande. Mer talande än orden i reaktionerna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se