NOTIS: Konjunkturinstitutet varnar för framtiden

Ylva Héden Westerdahl som är Konjunkturinstitutets, KI, prognoschef menar att regeringens nyligen lagda budget driver på högkonjunkturen men samtidigt saknas det förslag för att få ner den höga arbetslösheten framförallt bland de många utrikesfödda som nyligen kom till Sverige:

– Vi ser ju att budgeten som den är lagd nu är underfinansierad. Det gör att överskottsmålet inte nås för nästa år och därför måste budgeten nästa år vara åtstramande.

– Ska man sedan också lägga nya reformer för att bibehålla åtaganden; lärartäthet i skolan, förskollärare till exempel, då måste man också höja skatten, eller minska på andra utgifter för att det ska kunna ske.

Säger Westerdahl till SR/Ekot. Ledarsidorna.se har tidigare kommenterat budgeten och Konjunkturinstitutets slutsatser ligger nära Ledarsidorna.se. Statens budget för 2018 visar upp en bidragstung budget utan krav på egentlig motprestation. Regeringen för in höjda fasta och löpande åtaganden vilket nu även KI pekar på. Höjda löpande bidragsåtaganden som en regering redan 2019 kommer behöva dra tillbaka om den inte höjer skatter och avgifter på annat håll.

Ledarsidorna.se har tagit del av visst internt budgetunderlag och även mailkonversation mellan Finansdepartementet och andra departement. I budgeten, trots att den är expansiv på bidragsdelarna, finns inga marginaler för oförutsedda händelser. Som om en kommun skulle hamna på obestånd. Hultsfreds kommun, som var tvunget att stänga mottagandet av EBO, de kommunplacerade eller asylsökande som ordnar eget boende, är en kommun som mycket väl kan hamna i trångmål redan 2018. Resurserna räcker helt enkelt inte till samtidigt som staten dragit ner ersättningen till kommunerna för att stimulera en kostnadsjakt för nyanländas och kommunplacerares boenden. Arbetsförmedlingen har dessutom infört begränsningar i bland annat arbetsmarknadsetableringen. Borlänge kommun, med bland annat Tjärna Ängar som Ledarsidorna.se beskrivit tidigare, får se sina platser halverade från 200 till 100 trots att många fortfarande inte fått tillgång till arbetsmarknadsetableringen i dagsläget vilket påverkar dels kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, dels de nyanländas möjligheter till att komma i egenförsörjning.

SCB visar att 13 år efter kommunplacering är endast 50 procent i sysselsättning. Året efter att etableringsbidragen upphör ligger sysselsättningsgraden på mellan 15 och 20 procent. Kommunerna kan med andra ord redan idag räkna fram hur deras respektive budget för ekonomiskt bistånd kommer att utvecklas i minst tio år framåt. Har en kommun tagit emot 100 i arbetsför ålder under 2015 visar statistiken att 2017 kommer maximalt 20 vara i sysselsättning, resterande kommer behöva ekonomiskt stöd från antingen andra statliga program, studiemedel eller kommunalt försörjningsbidrag. Siffror från Arbetsförmedlingen som gäller början av 2017 visar att bara mellan tre och fyra procent av de nyanlända med kort utbildning går på vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd.

KI bedömning ger, med den reella situationen i kommuner som exemplifieras av Borlänge och Hultsfred, en indikation om vad som, oavsett regeringsunderlag nästa mandatperiod, ligger framför Sverige och kanske framför allt kommunerna 2019. 

 

 

 

 

Om författaren

Johan Westerholm
Johan Westerholm
Redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.

Kommentarer

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om.
Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver i kommentatorsfältet. Dina kommentarer faller under ditt eget ansvar.