Fick Stockholm rätt man på rätt plats?

Anna Kinberg Batra / Nato logo. Bildkälla Wikipedia. Montage.
  • Lördag 20 apr 2024 2024-04-20
E-post 203

Kritiken, även från regeringen, mot lanshövdingen i Stockholm Anna Kinberg Batra (M) tilltar. Kinberg Batras tillsättningar av tjänster utreds för närvarande av JO. Av tjänstetillsättningarna som ifrågasätts sticker en ut, beredskapschefen. En helt avgörande tjänst för invånarna i länets säkerhet. En befattning som dessutom i praktiken är en del av Nato:s struktur efter att Sverige blivit medlem i alliansen.

I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsen skall bevaka att de av riksdag och regering beslutade nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen arbetar sektorsövergripande och ska samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelsen ska även ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.

Länsstyrelsens arbete leds av landshövdingen som utses av regeringen. Landshövdingen leder även civilförsvaret i länet i händelse av krig eller krigsfara, beredskapshöjningar samt andra större händelser som kan innebära fara för befolkningen.

I Stockholm fall är det den tidigare moderate partiledaren och riksdagsledamoten Anna Kinberg Batra som har detta ansvar för de två miljoner invånare i länet. Kinberg Batra har av bland annat Aftonbladet och TV4 avslöjats med att ha rekryterat ledande befattningshavare på ett sådant sätt att det uppstått misstankar eller en osäkerhet kring om de aktuella regelverken tillämpats såsom lagstiftaren avsett. Kinberg Batra är för närvarande under utredning av bland annat Justitieombudsmannen om i minst två fall begärt in handlingar i aktuella chefstillsättningar.

Förutom utannonsering skall alla tjänstetillsättningar präglas av den enskilde, utöver formella krav, kan uppvisa tillräcklig skicklighet och förtjänst.

En av de kritiserade tjänstetillsättningarna berör den nye beredskapschefen som enligt TV4-Nyheterna inte uppfyllde de krav som krävs för att få anställningen. Enligt TV4:as källor kunde han hoppa över flera led i rekryteringsprocessen. Vid slutintervjun kallades han direkt till landshövding Anna Kinberg Batra – sedan fick han jobbet.

Rollen som beredskapschef är central för att få civilförsvaret att få det svenska totalförsvaret att integreras med Nato eftersom försvarsalliansen ställer krav på att sjukvården samordnas med det militära försvarets uppgifter, och struktur-, order och rapportvägar samt inte minst samverkan på ett vidare underrättelse – och säkerhetsområde.

Den aktuelle person som anställdes uppfyllde inte de formella kraven och kom närmast som chef för samverkan vid region Stockholm. Personens huvudsakliga yrkesprofil  är dock som anställd vid socialtjänsten i Stockholms stad. Där har denne arbetat med samordning av insatser riktade mot gängkriminalitet, drogmissbruk samt övriga insatser riktade mot ungdomar.

Även om många erfarenheter tangerar beredskapschefens ansvarsområde saknas erfarenhet från operativ ledning av insatser som berör MSB:s ansvarsområden vid större olyckor och incidenter. Det är beredskapschefen som vid sådana händelser är tänkt att vara MSB:s eller statens representant regionalt i enlighet med liggande regelverk och delegationsordning.

Oaktat om det finns annat som eventuellt kan kompensera för bristerna i den formella kompetensen hos den aktuella beredskapschefen så bör det inte uteslutas att Kinberg Batras handläggning av tillsättning av en av myndighetens viktigaste tjänster kommer ifrågasättas.

En tjänst som inte skall vara någon allmän lekstuga eller föremål för kompisrekryteringar utan förutsätts vara en viktig kugge i den svenska beredskapen och det svenska totalförsvaret. I förlängningen en del av Natos befälsstruktur.

I tider där hotet från Ryssland tilltar.

Även om den enskilde senare kan konstateras vara tillräckligt kompetent för tjänsten, trots de idag kända och uppenbara formella bristerna, så kommer även denne att svepas med i det sjunkande förtroende som mycket väl kommer slå rot hos boende i region Stockholm för myndigheten.

Som i händelse av krig eller krigsfara för sin överlevnad och säkerhet är helt i händerna på beredskapschefens kompetens och förmågor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se