Folkbildningsrådet pressat – Beordrar ökad internkontroll

Studieförbundet Ibn Rushd, Folkbildningsrådet. Montage.
  • Söndag 18 okt 2020 2020-10-18
E-post 779

Den långvariga pressen på Folkbildningsrådet har nu till slut föranlett ledningen att ge direktiv om utökad egenkontroll. Men frågan är om denna kontroll har något värde. Systemet med statsfinansierad folkbildning, inklusive Folkbildningrådet är självkorrumperande och inga av de tidigare varningarna har heller föranlett några åtgärder.

Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner fattade under förra veckan beslut att genomföra en särskild internkontroll av studieförbundens verksamhet efter TV4:s avslöjande om oegentligheter på Järvafältet i Stockholm. Resultatet av den utökade särskilda internkontrollen ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast den 15 januari 2021.

Den utökade särskilda kontroll avser tre verksamhetsår; 2017, 2018 och 2019. De riskparametrar som skall utlösa en granskning anges i dokument som Ledarsidorna tagit del av är där en eller flera av följande riskparametrar förekommer:

  • Personer med högt deltagande.
  • Samma deltagare har under verksamhetsåret varit deltagare i mer än 
ett studieförbunds verksamhet.
  • Det har skett omfattande utbetalningar av kostnadsersättningar till respektive samarbetspart.
  • Verksamhetsutvecklare har haft ansvar för stora verksamhetsvolymer.

Detta sammanfaller med forskaren Sameh Egyptson som under gårdagen i Expressen menade att Folkbildningsrådets ledning och styrelse borde avgå efter de senaste avslöjandena. Men det som TV4 senast avslöjat på Järvafältet i Stockholm är inget nytt. Folkbildningsrådet har varnats för att omfattande ekonomiska oegentligheter pågått under många år.

Men trots anmälnigarna har Folkbildningsrådet ändå fortsatt att förlita sig på att förbunden granskar sig själva. Den särskilda kontroll som nu skall genomföras utgör inget undantag varför den egentliga effekten kan ifrågasättas.

Men minst ett fall bör kanske främst ABF och studieförbundet Ibn Rushd kunna hitta. Ledarsidorna kunde 2018 rapportera om hur ABF och Ibn Rushd använt sig av en persons personuppgifter för att redovisa kursverksamhet som renderade i mer än en halv miljon i utbetalade medel. Detta uppdagades vid en stickprovskontroll.

De två studieförbunden hade redovisat två kurser som genomförts av en person vid namn A. Arvode hade betalats ut men till ett konto som tillhörde en annan person. A var helt omedveten om att dennes namn och personnummer hade använts för att redovisa genomförd verksamhet och när A själv begärde att få ta del av det inrapporterade underlaget hade deltagarnas namn och personnummer maskerats ”av integritetsskäl” samtidigt som A bads att ”släppa det hela”.

A, som kommer från ett land i Mellanöstern uppmanades av studieförbundet Ibn Rushd att ”vi bröder och systrar måste hålla ihop” med anspelning på A:s förutsatta muslimska identitet.

Den som till slut från Ibn Rushd beslutat att betala ut medlen till den som kapat A:s identitet, som på ett oriktigt sätt redovisats samt utbetalat, var vid den tiden den kvalitetsansvarige. Som med egen namnteckning slutattesterade underlaget.

Mer läsning: Folkbildningsrådets pengar på drift

Efter att Ledarsidorna avslöjat detta lämnades allt underlag som A kunnat samla in till såväl Internationella åklagarkammaren som Säkerhetspolisen eftersom det bland de personer som var inblandade i transaktionerna fanns de med kopplingar till bland annat al Nusra-fronten i Syrien.

Att Folkbildningsrådet nu, efter fem år av externa granskningar, till slut tar beslutet om en utökad internkontroll är ett tecken på vilken press som de är under. Folkbildningsrådet i allmänhet och dess styrelse och ledning i synnerhet har varit absoluta motståndare mot en hårdare granskning. Men nu gick det inte längre och Folkbildningsrådet försöker nu stilla kritikerna med att skärpa egenkontrollen.

Frågan är dock om det kommer räcka. En skärpt egenkontroll är mest en illussion av handlingskraft. Det är som om säga till en bilägare att denne skall rapportera om bilen är trafiksäker oftare istället för att låta en extern part, Bilbesiktningen, göra bedömningen om bilen är trafiksäker eller inte en gång för alla.

Förutsättningarna för att en skärpt internkontroll skall kunna leda till något annat än en Potemkinkuliss bör anses vara begränsade av ett annat skäl. Folkbildningsrådets personal rekryteras främst från studieförbunden själva varför det inte ligger i någons intresse att avslöja allt för stora och många oegentligheter.

Systemet är, så att säga, självkorrumperande.

Den 15 januari vet omvärlden eventuellt något mera. Hur många studieförbund som kommer återkomma med ett blankt papper och hur många som faktiskt gjort ett försök till utökad egenkontroll.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se