JO låter anonyma myndighetsbeslut och jäv passera

  • Söndag 30 jun 2024 2024-06-30
E-post

Justitieombudsmannen (JO) har lagt ner flertal ärenden där Vellinge kommun fattat anonyma beslut i strid mot gällande lagstiftning visar Ledarsidornas pågående granskning. En granskning bör övervägas av systermyndigheten Riksrevisionen som i likhet med JO svarar inför riksdagen.

Justitieombudsmannen (JO) har lagt ner flertal ärenden där Vellinge kommun fattat anonyma beslut. Vellinge kommun har heller inte i de förekommande fallen motiverat besluten, eller bilagt någon besvärshänvisning, och har även förhindrat så att besluten inte ska kunnat överklagas. Beslutsfattaren, med en ledande befattning inom kommunen, har i några fall också varit jävig. 

JO har fått kännedom om samtliga omständigheter men har valt att inte agera mot det, ange anledningen till det, eller ens meddela vad JO anser om det förekommande. 

Av lag framgår att de flesta myndighetsbeslut kan överklagas. Om beslutet inte kan överklagas ska detta framgå av lag och motiveras i myndighetens beslut. Myndigheter ska bifoga en så kallad besvärshänvisning till sitt beslut, som talar om hur, den beslutet gäller, kan agera om denne inte är nöjd med myndighetens beslut. 

Men det finns myndigheter som inte behöver motivera skäl att avsluta ärenden.

JO är just en sådan myndighet som har befogenhet att avsluta ett klagomålsärende utan att motivera skälen till detta. När JO lägger ner ett klagomål vet ingen varför, och i de allra flesta fall vill JO, som dock inte är förhindrad att ange skälen, heller inte skriva anledningen till varför myndigheten har lagt ner ärendet. 

Det främsta syftet med JO:s verksamhet ska vara att främja rättssäkerheten, och att JO särskilt ska se till att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet, skriver JO bl.a. om sig själv. 

Som nämnt, finns det idag myndigheter som systematiskt anonymt varken motiverar sina beslut, eller bilägger någon besvärshänvisning, och uppsåtligen försöker förhindra att beslut överklagas, trots att detta inte är tillåtet inom offentlig förvaltning. Det är också klart att JO mycket väl känner till detta, samt av okända anledningar, lägger ner sådana ärenden, eftersom JO i de flesta fall, inte vill motivera anledningarna till det. 

Tidigare har JO riktat kritik mot en myndighet som just har fattat anonymt beslut (se JO beslut 8000-2016). När det gäller Vellinge kommun, har det skett systematiskt och inget pekar i nuläget på att kommunen har för avsikt att upphöra med förfarandena. JO har inte indikerat något alls i ärendet. 

JO kan i dessa avseenden, i förekommande myndighetsfall, klart anses ha misslyckats med sitt uppdrag, gång på gång. Ett enda sådant ärende som exemplifierats gällande Vellinge kommun, som JO har lagt ner, är egentligen, ett ärende för mycket, enligt det JO ska anses värna.  

Miljonanslag – utan produktionskrav

JO får idag ett årligt anslag på drygt 130 miljoner kronor av skattemedel för att utreda de drygt 10 000 klagomål som inkommer. Av dessa vill myndigheten utreda drygt fem procent av alla klagomålen. JO kan helt fritt och kravlöst välja vilka ärenden som myndigheten vill utreda, och lägga ner ärenden utan att redogöra för bevekelsegrunderna, varför de lagts ner, vilket är ett stort förtroende och ett privilegium som JO utrustats med. 

Fallen med Vellinge kommuns agerande är välförankrade inom kommunledningen med såväl kommundirektör som kanslichef. Trots de höga myndighetschefernas goda kännedom om händelserna inom kommunen, har de valt att inte sätta stopp för det förekommande, vilket även JO känner till. JO har i fallen fått in klagomålen med stödbevisning, samt att det av underlaget, inte finns något som indikerar att Vellinge kommun, kommer att upphöra med det pågående. 

Med särskild anledning av det inträffade och förekommande hos Vellinge kommun har Ledarsidorna valt att ställa fler, och mer ingående frågor till förvaltningsledningens ansvariga tjänstemän, kommundirektören samt kanslichefen, avseende händelserna. Ä

ven om dessa ännu inte svarat på frågorna, kan det finnas all anledning för Ledarsidorna att följa upp myndigheten särskilt, i detta avseende. Det ska också tilläggas att myndigheten vid upprepade tillfällen har försökt att försvåra utlämnandet av allmänna handlingar, vilket heller inte är en nyhet för JO, som även när det gäller detta förfarande är välinformerad om det förekommande. Samtidigt är det väsentligt att Vellinge kommun får lov att ge sin syn på saken.  

Det bör därmed finnas utrymme för Riksrevisionen, som är en lika fristående myndighet JO och som även den lyder direkt under riksdagen att granska sin systermyndighet. Riksrevisionen har till uppgift att granska att skattemedel använts effektivt att granska JO och andra myndigheter som inte vill motivera sina beslut när de avslutar ärenden.

Skälen är många och uppenbara.

Deniz Eryilmaz

Oberoende skribent

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se