M och SD: Dödsstraff via proxy?

Genrebild
  • Lördag 16 sep 2023 2023-09-16
E-post 80

Undersökningsföretaget Novus Opinion kunde under gårdagen publicera en undersökning som visar på ett dramatiskt stort stöd för införande av inte bara repressiva mediegrundlagar. Sverigedemokraternas och Moderaternas väljare efterlyser i praktiken lagstiftning som gör dödsstraff möjligt för obekväma opinionsbildare med utländsk bakgrund. Som kan tystas utan föregående juridiska prövningar.

Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten gäller även för utländska medborgare.

Sverige har några av världens mest vittgående mediegrundlagar och lagar som reglerar yttrandefriheterna, YGL. Lagar som inte bara är grundlagar utan står över bland annat EU-rätten. Sverige har ett undantag i det anslutningsavtal till EU som reglerar yttrandefriheten på Europeisk nivå. Lagen gäller inte bara svenska medborgare utan även utländska. De svenska yttrandefrihetsgrundlagarna öppnar för att även utländska medborgare ska kunna få del av rättigheterna. I yttrandefrihetsgrundlagen nämns detta fem gånger.

I  Tryckfrihetsförordningen, TF, står att läsa att utländsk medborgare är likställd med svensk medborgare om inte annat anges i TF eller i en särskild lag.

Lagrummen har kommit att bli aktuella efter att bland annat en irakisk följt den dansk-svenske aktivisten Rasmus Paludans exempel med att bränna islams religiösa symbol och urkund, Koranen, Dessa manifestationer, som genomförts inom ramen för YGL har sedan Påskkravallerna 2022 väckt internationell uppmärksamhet och har kommit att bli ett av de skäl Turkiet anger för att försena eller förhala det svenska medlemskapet i försvarsalliansen NATO. I Islamabad, Turkiet, Iran med flera länder har demonstrationer genomförts. I Bagdad stormades den svenska ambassaden av en uppretad pöbel utan att de irakiska myndigheterna ingrep.

Sverige har tvingats att höja risken för förestående terrordåd från en trea på en femgradig skala till en fyra.

Undersökningföretaget Novus har under sommaren följt svenska folkets inställning till koranbränningarna, NATO medlemskapet, Rysslands invasion av Ukraina och synen på det förändrade säkerhetsläget. 

Tidigare undersökningar pekar på att svenska folket inte anser att det är rätt att bränna koranen, att man inte anser att det är rätt att i yttrandefrihetens namn skada rikets säkerhet. 

Tydliga skillnader i opinionen

Novus ställde i en egen initierad undersökning frågan om opinionen gör skillnad på avsändare. Om det är en skillnad på om det är en utländsk medborgare som bränner en kopia av Koranens budskap eller om det är en etnisk svensk. 

Frågan som ställdes var 

Anser du att man borde utvisa “Koranbrännaren” även om hans agerande innebär att han riskerar dödsstraff i landet han kommer från? 

Svaren på frågan visar en tudelad opinion. Ca 4 av 10 svenskar (39 procent) anser att man borde utvisa koranbrännaren även om hans agerande innebär att han riskerar dödsstraff i landet han kommer ifrån. Ungefär lika många ca 4 av 10 (42 procent) anser att han inte bör utvisas. Var femte svensk vet inte. 

Uppdelat på partisympati är det fler bland regeringens sympatisörer som är för en utvisning trots risk för dödsstraff. Bland Sverigedemokraternas sympatisörer är det en klar majoritet som är för en utvisning. Bland Vänsterpartiet och Miljöpartiet (MP dock för få för att särredovisa) sympatisörer är de enda som tydligt är emot en utvisning. Inom Socialdemokraterna lutar fler mot att inte utvisa än de som vill utvisa. Viljan att utvisa är större utanför de stora städerna.

Bland Sverigedemokraterna och Moderaterna är viljan att utvisa oavsett konsekvenser för den enskilde störst, 56 respektive 47 procent. I den samlade oppositionen lägst, 29 procent.

Utifrån resultatet går det att dra ett antal slutsatser eller en kombination av slutsatser.

Uppskrämd opinion positiv till dödsstraff via ombud

Opinionen drivs på av rädsla. Svensken vill ha lugn och ro istället samt att livet går tillbaka till det normala. Det öppnar för att väljaren okritiskt kan attraheras av populistiska och snabba lösningar. Men det finns även annat.

Främst M och SD:s väljare är en direkt spegel av sin respektive partiledning. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som lagt förslag om att inskränka den svenska yttrandefriheten genom att återinföra det skändningsförbud som togs bort 1971. Det framgår av partiets årliga grundlagsmotion, senast motion 2022/23 1001. 

Sverigedemokraterna har även andra förslag som presenterades i samband med Påskkravallerna 2022. En person skall inte behöva lagföras för brott för att kunna utvisas utan partiet menar att det kan vara skäl nog att en individ verkar i en kriminell miljö eller genom en ”asocial livsstil” uppvisar ”brister i sina förpliktelser gentemot det svenska samhället eller utgör en särskild risk eller belastning för Sverige.”

Koranbränningar har av en i praktik enig kår av politiker bedömts utgöra en särskild risk för Sverige varför Sverigedemokraterna öppnat för att utan egentlig prövning kunna utvisa personer. Utvisning till ursprungsländer där de i de mest extrema fallen riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff.

För den moderata partiledningen är sympatierna för repressiva lagar inget nytt. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har redan initierat en utredning som syftar till att genom förändringar i Ordningslagen kunna begränsa rätten till allmänna sammankomster. Bland annat skall polisen kunna hänvisa till abstrakta hot som bland annat rikets säkerhet. En lagteknisk lösning som kommer omöjliggöra granskning av beslut i efterhand.

Skulle en sådan granskning trots allt genomföras av media kommer den granskande journalisten eller redaktionen sannolikt kunna dömas för brott om utlandsspionage. Röjande av information som påverkar Sveriges relationer med främmande makt eller mellanfolkliga organisationer, även om den är baserad på tillgängliga källor, kommer träffas av straffansvar. Samtidigt upphävs meddelarskyddet enligt regeringens nyligen stiftade lag.

Pussy Riot riskerar att tystas för gott

Det som dock är mest intressant är att Moderaterna och Sverigedemokraterna de facto är förespråkare av möjliga dödsstraff för opinionsbildning. Men då via proxy eller ombud. Aktivister kan tystas genom att förpassas till sina hemländer istället för att Sverige skall behöva stifta lagar som innebär dödsstraff för olika former av åsikter.

Sverige är inte längre en fri och säker hamn för de som flyr från diktaturer och teokratier. De riskerar, om Sverigedemokraterna och Moderaternas väljarkår och respektive partiledningar får råda, att utvisas och därmed dömas till långa fängelsestraff och tortyr eller till döden.

Pussy Riots aktivism är ett exempel av flera som ryms inom ramen för främst Sverigedemokraternas förslag och som kan träffas av straffansvar.. 

Detta innebär i praktiken att några av det ryska konstnärskollektivets medlemmar kan komma att tvingas fly igen, trots att de har erhållit polititisk i Sverige.Pussy Riot utgör en särskild risk för Sverige i sin maktkritik mot Vladimir Putin och den rysk-ortodoxa kyrkan. På samma sätt som de aktivister som bränner kopior av Koranens budskap.

Att det i delar av Sverigedemokraterna, trots lappkastet i synen på Nato, finns uttalade medlöpare till Kreml är ingen hemlighet. Scenariot är med andra ord inte helt uteslutet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se