Regeringen kopplar fastare grepp om integrationspolitiken

Photo certified on Pixabay
  • Onsdag 13 dec 2023 2023-12-13
E-post

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson lanserade under gårdagen ett steg regeringens arbete med integration av nyanlända. Integrationen fokuseras och stramas upp samt får en tydligare  huvudman vilket bör leda till att kvaliteten kan höjas samtidigt som lycksökare samt ombud för främmande makt eller politiskt extrema idéer får ett mindre inflytande på svensk integrations- och migrationspolitik.

Kunskapen om det svenska samhället behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Därför ska en särskild utredare göra en översyn av samhällsorienteringen. Utredaren ska bland annat föreslå hur utbildningen kan bli obligatorisk och föreslå ett nytt innehåll med ökad tonvikt på bland annat jämställdhet.

Integrations- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) säger att kursen bland annat ska lära ut samhällskunskap, jämställdhet, religionsfrihet, föreningsfrihet och tolerans.

Kommer man till Sverige ska man vara välkommen, men man förväntas att lära sig svenska, och anstränga sig för att förstå de grundläggande svenska värderingarna, säger Pehrson.

Utredningsdirektiven beslutas om under torsdagens ordinarie regeringssammanträde. Av pressträffen framgick med viss tydlighet resultatet av de föregående regeringarnas, dvs Reinfeldt I och II samt Löfven/Andersson I, II och III prestationer. 

Idag kännetecknas det svenska samhället av ökande klyftor som går direkt att härleda till de föregående regeringarnas migtrations- och integrationspolitik.

  • Betydande integrationsproblem i form av bl.a. bidragsberoende, kriminalitet, parallella samhällsstrukturer och hedersrelaterat våld och förtryck
  • Valdeltagandet är lägre bland utrikes födda svenska medborgare än inrikes födda, lägst i områden där utanförskapet är stort.

Detta medför oönskade följdeffekter som till exempel att individer lättare påverkas av pågående påverkanskampanj från främmande makt eller andra nätverk mot socialtjänst och LVU.

Utbildningen, som direkt påverkar migrantens rätt till att söka bidrag, syftar till att  ge kunskap om mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat. För den som inte deltar kan etableringsersättningen sättas ner.

Tydligare och mer transparent styrning

Det avgörande för att reformen ska lyckas är att, som framgick av pressträffen, den kommunala vuxenskolan kommer svara för huvudmannaskapet. Vilket kommer kunna stå som någon form av kvalitetssäkring.

Idag svarar civilsamhället för stora delar av åtagandet. Civilsamhället lider sedan flera decennier av slapp styrning, omfattande ekonomisk korruption samt bristande insyn och inte minst i flera fall tveksamma värderingar och känsla för just de universella mänskliga rättigheter som Sverige har upphöjt till svensk lag.

Studieförbundet Ibn Rushd är ett aktuellt exempel. 

Folkbildningsrådet har gjort en granskning av viss verksamhet i studieförbundet Ibn Rushd där man funnit att organisationen har brustit i efterlevnaden av villkoren. Det handlar om två studiematerial i religiösa frågor där teman som rör legitimereing barnäktenskap, barnaga och fördömande av homosexualitet finns med. Folkbildningsrådets bedömning är att personer som uttalat sig var företrädare för studieförbundets samarbetsorganisationer och att de har agerat i strid med demokrativillkoren. 

Enligt granskningen har Ibn Rushd använt sig av publikationen ”The Upbringing of Children in Islam” som handlar om barnuppfostran och där det finns texter som behandlar vid vilken ålder som barnaga är acceptabelt, att homosexualitet anses vara en synd, att olika typer av gärningar som mord, otrohet och stöld ska straffas bland annat genom stympning och dödsstraff samt avsnitt som bygger på antisemitiska konspirationsteorier.

Reaktionerna på Folkbildningsrådets egen granskning kom direkt. Dels pausar region Skåne stödet till studieförbundet, dels lät kulturnämnden i Stockholms stad återremittera ett beslutsunderlag som berörde utbetallning av milljonbelopp till förbundet till kulutförvaltningen under gårdagen. Nämnden gav förvaltningeen direktiv om att Folkbildningsrådets beeslut skall beaktas.

Vidare har Ibn Rushd inför tidigare regeringen positionerat sig som den organisation som möter nyanlända tidigast och har den största effekten för nyanländas mottagande och integration.

Studieförbundets huvudsakliga verksamhet kretsar kring undervisning i arabiska och islam enligt tim- och ämnesredovisningarna i deras egna årsredovisningar.

För varje timme i Svenska för invandrare, SFI, genomförs det 10 timmar i arabiska. Ibn Rushds kursutbud är mer anpassat för integration i stater som Qatar, Syrien, Jordanien, Sudan, Algeriet eller Yemen. Alla länder som domineras av teokratiska ideal, sharialagstiftning, antiseemittiska vanföreställningar och begränsade mänskliga demokratiska rättigheter.

Tidigare ingick Dawa, eller mission, i åtagandet men det togs bort efter att professor Erik Amnå granskat förbundet.

När arbetet med integration av nyanlända fokuseras och stramas upp samt får en tydligare  huvudman kommer kvaliteten att höjas samtidigt som frifräsare, lycksökare samt ombud för främmande makt eller politiskt extrema idéer får ett mindre inflytande på svensk migrationspolitik.

Utredningen, som ser ut att bli komplex, skall vara klar i februari 2025 varför det inte rimligt att förvänta sig en genomförd reform före utgången av 2026.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se