Riksrevisionen granskar en korrupt biståndskultur

Sida. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 30 dec 2021 2021-12-30
E-post 2076

Efter att Riksrevisionen kommit med omfattande kritik mot UD efter att ha granskat biståndspolitiken har en granskning av biståndsmyndigheten Sida:s val av samarbetspartners blivit aktuell. En granskning som mycket väl kan landa i en än hårdare kritik då Sida aktivt gjort val av partners som inte bara göder det Muslimska brödraskapet utan även i sin konstruktion bäddar för omfattande jäv och korruption.

Sidas budget för biståndsverksamhet var drygt 26 miljarder kronor år 2020. Sida vidareförmedlar merparten av medlen till olika samarbetspartner (till exempel multilaterala organisationer och civilsamhällesorganisationer) och i olika biståndsformer (till exempel programstöd och projektstöd).

Riksrevisionen har i tidigare granskningar noterat att det har varit otydligt på vilka grunder som Sida väljer samarbetspartner. Också andra myndigheters utvärderingar har indikerat bristande transparens på det området. Det finns även otydligheter kring hur Sida gör avvägningar mellan olika biståndsformer.

Kritiken mot UD från Riksrevisionen vid granskningen är omfattande. Riksrevisionens granskning visar att UD inte gör några dokumenterade riskanalyser i underlag till beslut om organisationsstrategier respektive kärnstöd. Underlagen saknar därmed systematiska beskrivningar av risker, uppskattningar av sannolikheten för att en risk infaller samt information om hur risker förebyggs och hanteras. Regeringen skriver inte heller i sina riktlinjer för strategier att UD ska göra en riskanalys i underlag till organisationsstrategier.

Det framgår inte heller av underlag hur UD eventuellt använder uppföljning när regeringen ska fatta beslut om nya kärnstöd. Riksrevisionens granskning visar också att UD inte gör någon samlad dokumenterad uppföljning av enskilda kärnstöd eller organisationsstrategier. Uppföljning av kärnstödet försvåras av att det saknas målformuleringar i till exempel organisationsstrategier som kärnstödets resultat kan mätas emot. Konsekvensen av detta är att det inte går att följa de multilaterala organisationernas resultat eller hur kärnstöden har bidragit till svenska biståndsmål.

På UD:s biståndsenhet skall reaktionerna från den tidigare biståndsministern Per Olsson Fridh (MP) ha varit negativa uppger källor på departementet till Ledarsidorna. Olsson Fridh skall ha givit de opolitiska tjänstemännen direktiv om att skriva ett svar om att Riksrevisionens iakttagelser inte stämmer. De opolitiska tjänstemännen menade dock att Riksrevisionens kritik var korrekt. Olsson Fridh skall då ha sagt

“Skriv något som ser bra ut. Hitta på”.

Riksrevisionen tar sig an en korrupt biståndskultur

 

Riksrevisionen genomför för närvarande en granskning av Sidas val av samarbetspartner och biståndsform som kan sägas vara en uppföljning av granskningen av biståndet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2022.

Inom den krets av samarbetspartners som Sida valt att arbeta med finns bland annat det Muslimska brödraskapets ena biståndsorganisation Islamic Relief. Den andra, Muslim Aid med bland annat Mehmet Kaplan i ledningen, uppger i sin egen årsredovisning att de är aktuella för ett partnerskap med Sida. Muslim Aid är en av de organisationer som under 2020/2021 erhållit stöd för Korttidsarbete av Tillväxtverket trots att de inte bedriver någon näringsverksamhet.

Relaterat: Muslimska brödraskapet erhåller skattefinansierat Corona-stöd

Ett av de stöd som Sida betalar ut som helt saknar möjligheter för uppföljning av allmänheten är det ramanslag som betalas ut till ForumCiv, tidigare Forum Syd. ForumCiv är en ideell förening som består av en rad med civilsamhällesorganisationer som själva fördelar ramanslaget mellan sig utan insyn. Bland medlemsorganisationerna märks även här Islamic Relief och Muslim Aid. 

Relaterat: Sida nämner inte Islamic Reliefs våldsamma historia

Årligen erhåller ForumCiv mer än en kvarts miljard kronor av skattemedel i ramanslag från Sida. För 2019 uppgick stödet från Sida till totalt 352,7 miljoner kronor. Medlemsavgifterna från de 134 medlemsorganisationerna summerade upp till blygsamma 500 000 enligt den senaste årsredovisningen.

Konstruktionen med ForumCiv innebär att såväl Islamic Relief som Muslim Aid är med och fattar beslut om hur mycket av skattemedel de skall erhålla varje år utan insyn.

Forum Civ, som helt och hållet är finansiellt beroende av skattemedel har genom åren konsekvent vägrat att lämna ut handlingar i form av projektansökningar, beslut och policydokument till utomstående. I förekommande fall hänvisar de till Sida som de rapporterar till och Sida i sin tur hänvisar tillbaka till ForumCiv om det innebär dokument som inte omfattas av CSO-databasen. Det vill säga den dokumentation som ForumCIv är tvungna att lämna över till Sida.

ForumCiv´s inställning till transparens framgår av dess styrelses svar till den ena av de motioner som inlämnades till det senaste årsmötet:

Precis som motionärerna skriver finns en offentlighetsprincip i Sverige. Den gäller myndigheter och inte ideella organisationer. Forum Syd är en ideell organisation som vidareförmedlar medel genom CSO-anslaget till organisationer, i dagsläget både till medlemmar och till sk Sveos (Svenska Enskilda Organisationer). Detta förfarande klassas inte som myndighetsutövning, varken för Forum Syd eller andra ideella föreningar som gör detsamma.

ForumCiv styrelse rekommenderade årsmötet att avslå motionen som lämnats in av medlemsorganisationerna Svenskt internationellt liberalt centrum mobilizing and Uniting Developments (MUD). Styrelsen menade att information om medlemmarnas samarbeten sinsemellan samt med tredje part inte omfattades av någon som helst transparens och i resonemanget menade styrelsen att det kunde hota integriteten och sekretessen.

Relaterat: Forum Civ – en kropp i samhällskroppen

ForumCiv har tidigare i ett remissvar till regeringen motsatt eller ställt sig negativa till en skärpning av demokrativillkor för statsbidrag då de menar att ett nekat bidrag, på grund av att en av deras medlemsorganisationer inte lever upp till svenska krav på demokrati, kan vara svåra att tillämpa. Men remissvaret innehåller en detalj som styrker att skattemedel även transfereras till organisationer som även står utanför Forum Civ och i ännu mindre omfattning kan granskas:

Vi ser också med oro på hur en medlemsorganisations agerande kan påverka möjligheten för andra medlemsorganisationer att erhålla medel – med ett ytterligare lager av komplexitet då inte alla som erhåller medel av Forum Syd är medlemmar i Forum Syd.

(Red:s fetmarkering, med medel menas finansiella resurser erhållna från Sida)

Inte ens internt ForumCiv kan medlemsorganisatioerna följa ledningens fördelning och uppföljning av skattebetalarnas medel och har endast en mycket begränsad vy över helheten. En medlemsorganisation har inte rätten att följa hur styrelsen fördelar, och på vilka grunder, andra medlemmars anslag. Än mindre kunna följa projekten. 

Sida, med generaldirektör Carin Jämtin, har själva inte reagerat alls på bristen på interndemokrati inom ForumCiv trots det höga årliga ramanslaget.

Detta trots att de medel ForumCiv vidarebefordrar sker på en formell myndighetsdelegation. ForumCiv menar att de ekonomiska resurser de fått i uppdrag av Sida att förmedla vidare inte åtföljs av några krav. 

Det är i vida kretsar internationellt känt att den verksamhet som ForumCiv bedriver beskrivs som den svenska regeringens enhet för ”Black Ops” eller hemliga operationer som inte önskar eller tål extern granskning.

Konstruktionen av organisation, där medlemmarna i ForumCiv med Sida:s goda minne och godkännande själva beslutar om och följer upp samt gör urvalet om vad som ska rapporteras vidare till Sida garanterar i praktiken inte bara omfattande jävssitutationer utan öppnar för systematisk korruption av olika slag.

Huruvida Riksrevisionen kommer att lyckas bättre i sin granskning av Sidas samarbetspartner samt urvalskriterierna samt verktygen för uppföljning och kontroll kommer redovisningen i maj 2022 kunna ge besked om. Som det är idag möts varje försök till granskning av Sida i allmänhet och dess partners i synnerhet, varav ForumCiv bör kunna betecknas som en, med en kompakt tystnad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se