Så blev det biståndsindustriella komplexet en opinionsbildande evighetsmaskin

Sida. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 18 nov 2021 2021-11-18
E-post 566

Olika myndigheter har kommit att utvecklas till opinionsbildare för olika former av särintressen. Det tydligaste exemplet är de civilsamhällesorganisationer som finns i klustret kring biståndsmyndigheten Sida. Där alla deltagande civilsamhällesorganisationer årligen erhåller totalt sett mångmiljonbelopp av skattemedel för att kunna driva opinion för ytterligare bidragsfinansiering.

Som tidigare beskrivits på Ledarsidorna utnyttjar olika former av aktivistiska nätverk statsförvaltningen och akademin för opinionsbildning där Lawfare och falsk forskning kan sägas utgöra två av tillvägagångssätten. Men även staten, eller ytterst regeringen, har denna möjlighet har denna möjlighet inom ramen för det biståndsindusriella komplex som utlandsbiståndet utgör.

Relaterat: Så fungerar lawfare och falsk forskning i opinionsbildningen

Det tydligaste exemplet på denna statsinitierade opinionsbildning, som dessutom är mycket framgångsrik, är den som berör svenskt utlandsbistånd. Denna opinionsbildning omsätter årligen miljoner kronor av skattemedel och har resulterat i ett starkt stöd bland väljarna kring världens mest generösa biståndspolitik. Sveriges totala bistånd uppgick 2020 till 58 miljarder kronor, varav 26,2 miljarder kronor betalades ut via Sida. Det motsvarar 1,14 procent av Sveriges BNI. Eller med marginal mer än det tidigare angivna en-procentsmålet. Sverige har förbundit sig att anslå minst 0,7 procent av BNI till utlandsbistånd.

Under pandemin har andra europeiska länder minskat sitt bistånd och där Sida är den myndighet som för sin verksamhet har det tydligaste kommunikationsuppdraget. Enligt regleringsbrevet för 2021 får myndigheten använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Men årsredovisningen visar på att avsevärt högre belopp används för opinionsbildning och kommunikationsinsatser. 

Relaterat: Riksrevisionen riktar skarp kritik mot regeringens biståndspolitik

Enligt årsredovisningen för 2020 angavs att det övergripande målet för informationsinsatserna är att informera om svenskt utvecklingssamarbete och att främja en öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling.

Kommunikationen utlokaliseras till särintressen

 

Huvuddelen av insatserna genomförs av organisationer i civila samhället (75 %) och uppgick till en kostnad av totalt 158 miljoner kronor varav 118 miljoner kronor fördelades till olika civilsamhällesorganisationer. Sida anger i årsredovisningen att de inte är helt tillfreds med måluppfyllelsen trots att endast 76 procent av svenska befolkningen stödjer en generös svensk biståndspolitik.

Ett exempel på civilsamhällesorganisationer som skall föra kommunikationsinsatserna vidare från myndigheten är föreningen Concord. Okänd för de flesta men helt central organisation för regeringens kommunikationsstrategi kring biståndet.

Concord erhåller årligen ett s.k ramanslag för sin verksamhet, för 2020 uppgick detta till 9 750 000 kronor. Utan ramanslaget skulle verksamheten inte kunna bedrivas då medlemsavgifterna från medlemsorganisationerna endast uppgår till 779 500 kronor. Bland Concords medlemmar märks Svenska Kyrkan Act, Islamic Relief, Muslim Aid, Palestinagrupperna m.fl men även organisationer såsom IOGT/NTO, Centerpartiets internationella stiftelse och ForumCiv.

Relaterat: Sida nämner inte Islamic Reliefs våldsamma historia

De frågor som Concord skall driva opinion inom omfattar bland annat Agenda 2030, Sveriges bistånd, miljö- och klimat samt jämställdhet. Det vill säga, regeringen har lagt ut (om än via ombud) det löpande opinionsarbetet inom vissa specifika politikområden mellan val på en extern part. En part bestående av en rad olika särintressen och där Muslimska brödraskapet kan sägas vara representerade genom Islamic Relief och Muslim Aid.

Under 2020 lyfter Concord särskilt fram i sin verksamhetsberättelse föreningens medverkan i utvecklingen av Centerpartiets och Socialdemokraternas biståndspolitik.

En av medlemmarna är ForumCiv som dessutom är den organisation som Sida kanaliserar bistånd genom till projekt som inte uppfyller Sidas krav på egen hand. ForumCiv omsätter för närvarande drygt 390 miljoner kronor varav 367 miljoner kronor är statsbidrag från Sida. Endast 478 000 kronor är medlemsavgifter där medlemmarna i stort överensstämmer med Concords medlemmar. Även inom ForumCiv återfinns några av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer.

ForumCiv anslog drygt tre miljoner kronor till kommunikation samt opinions- och påverkansarbete enligt den senaste årsredovisningen. Men längre än så här går det inte komma i granskningen av vare sig Concord eller ForumCiv eller för den delen Sida då de förlagt opinionsarbetet utanför myndigheten i denna form av organisationer. Organisationer som inte omfattas av det regelverk som reglerar myndigheter inom ramen för offentlighetsprincipen.

Bara inom det biståndsindustriella komplexet finansierar skattebetalare särintressens behov av opinionsbildning, som Islamic Relief, Muslim Aid och Svenska kyrkan, med miljontals kronor varje år för att de skall kunna fortsätta bedriva sin i huvudsak skattefinansierade verksamhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se