Så kan ordensväsendet bli arena för belönad korruption

Serafimerorden. Montage. Bildkälla: Kungahuset.
  • Måndag 27 feb 2023 2023-02-27
E-post

Regeringen låter förstå att Sverige nu återinför ordensväsendet, statens belöningssystem för extra förtjänta medborgare. Med en orden följer en titel som riddare vilket är åtråvärt för många tidigare ministrar och politiker att göra anspråk på. Risken är överhängande att denna reform kommer utvecklas till ytterligare ett område som ger den svenska korruptionen ytterligare näring och legitimitet.

– Det finns personer i vårt samhälle som gör extraordinära insatser. I dessa fall är det viktigt att staten kan visa sin uppskattning och tacksamhet. I framtiden kommer det att kunna ske genom tilldelning av en av Sveriges främsta utmärkelser, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Så motiveras återinförandet av ordensväsendet, det vill säga det system med kungliga riddarordnar som annars har varit isolerade till att kunna delas ut inom ramen för den svenska utrikespolitiken som ordensutbyte till andra statschefer. Tilldelandet av utmärkelser inom det statliga ordensväsendet med kungliga riddarordnar ska återupptas i sin helhet menar regeringen.

Reformen syftar till att staten ska kunna uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar. Det kan till exempel vara en modig livräddande insats, en vetenskaplig bedrift eller en insats av stor betydelse för Sverige. Insatserna ska vara av sådant slag att de bör belönas på en nationell nivå med en av Sveriges främsta utmärkelser: en ordensutmärkelse inom någon av de kungliga riddarordnarna eller en av regeringens utmärkelser.

Talman Andreas Norlén, själv innehavare av en rad med utländska motsvarande ordnar, talar entusiastiskt om att kunna dela ut en orden för någon som gjort ”det lilla extra” för Sverige.

Det nya belöningssystemet ska lyfta fram de insatser som är värda att belönas oavsett en persons ställning i samhället och oavsett var inom samhället insatsen har utförts. För att öka möjligheten att identifiera belöningsvärda insatser kommer vem som helst att kunna nominera till utmärkelser. Ett självständigt råd kommer sedan att granska nomineringarna och lämna förslag till ordensutmärkelser.

Så som regelverket är utformat kommer de insatser som ska belönas ligga utanför personens ordinarie eller huvudsakliga verksamhetsområde eller vara av en sådan karaktär att de år av gärningar som ska belönas håller en exceptionell kvalitet och samhällsnytta.

Många inom de mest korrupta verksamheterna känner sig kallade

Det är fullt naturligt att flertalet av de belönade kommer att återfinnas i det offentliga rummet eller ha en bakgrund i civilsamhället på något sätt. Och i selekteringen kommer det självständiga rådet ha en grannlaga uppgift att välja ut vilka som i framtiden kan kalla sig riddare. 

En person som Andreas Norlén själv kan mycket väl vara aktuell för någon av ordnarna. Han tillhör den krets av politiker som varit med och utvecklat just civilsamhället till vad det är idag genom att själv under flera år suttit i styrelsen för Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppgifter. Föreningen fördelar statsbidrag inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde: folkhögskolor, studieförbund och folkhögskolors studerandeorganisationer.

Folkbildningsrådet har myndighetsansvar för folkbildning, och har som medlemmar Studieförbunden, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och bildades 1991.

Sedan grundandet och fram till 2016, eller i 25 år, var Folkbildningsrådet undantagna offentlighetsprincipen och kunde under denna tid bygga upp den struktur och kultur av misskötsel av allmänna medel samt omfattande korruption.

Grävande opinionsjournalistik stod för förändringen, inte politikerna

Skälet till att Folkbildningsrådet till slut var tvungna att ge efter var efter en allt mer ihärdig kritik från granskande opinionsjournalister såsom Ledarsidorna samt Rebecca Uvell som från 2015 kunde avslöja allt grövre missförhållanden.  Detta kom till slut att kartläggas av Riksrevisionen 2022 efter att forskare såsom Magnus Ranstorp, Aje Carlbom och Peder Hyllengren anslutit till granskarna och kritikerna. Att dessa tre forskare anslöt sig till kritiken var avgörande för fortsättningen.

Även om Riksrevisionens rapport inte summerar något totalbelopp och endast inskränker sig till två år så kan det med viss säkerhet bedömas att miljarder av skattebetalarnas medel försvunnit det senaste decenniet i en avgrund av ackumulerad korruption och kriminalitet.

Norlén tillhörde den styrelse som under hans period motsatte sig såväl granskningar som tillämpning av offentlighetsprincipen för Folkbildningsrådet.

Andra som motsatte sig detta var socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren som även hon varit styrelseledamot, eller vice ordförande samt inte minst liberalernas Christer Nylander under hans tid som ordförande i Kulturutskottet. Nylander ansvarar för närvarande för den utredning som skall resultera i nya direktiv för folkbildningen. Även om Nylander i efterhand äger sig välkomna Riksrevisionens granskning var han en av dess största motståndare under sin tid som ordförande i Kulturutskottet.

Det råd som skall avgöra vem som kan åtnjuta titeln riddare på ålderns höst kommer dessutom sättas under press av tidigare ministrar i allmänhet och statsministrar i synnerhet.

Titeln riddare är för alla och envar som uppbär den en livslång dörröppnare.

Tidigare ministrar förväntar sig riddarstatus

I ett normalt samhälle skulle den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt kunna vara aktuell. Reinfeldt för, för allmänheten tämligen okänd tillvaro idag men är en av de personer som mest aktivt utvecklat svenska forsknings- och affärssamarbeten med Kina. Reinfeldt agerar på dessa arenor med främst statligt kontrollerade kinesiska företag.

Kina pekas ut samfällt av Säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsteen MUST som ett av de största hoten mot svensk säkerhet i sina respektive senaste årsberättelser.

Även Carl Bildt (M) kan förväntas vara en av de som ser fram emot en riddarutmärkelse. Efter att Bildt lämnade som statsminister kom han att engagera sig i bolaget Vostok Nafta i kretsen av europeiska tidigare statsmän.

Vostok Nafta var en av Nordstreams huvudfinansiärer och ett av de investeringsprojekt som gjorde främst Tyskland beroende av rysk gas. Den tyske tidigare förbundskanslern Gerhard Schröder fråntogs sitt medlemskap i de tyska socialdemokraterna samt sina förmåner som tidigare kansler efter att hans roll i den ryska gasindustrins utveckling och nära vänskap med Vladimir Putin avslöjats för den tyska allmänheten.

Ryssland använder idag sin dominans på energiområdet till att pressa Tyskland till eftergifter. En dominans som varit omöjlig utan europeiska statsmäns hjälp.

Allmänheten uppmanas att nominera sina kandidater till riddarstatus på Kungahusets hemsida med den blankett som går att ladda ner här

.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se